5. oktober 2011

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub

Onsdag den 5. oktober 2011 kl. 17:00, hos René, Kokildehøjen 29, 8800 Viborg.

Med følgende deltagere:

Leif Folke Pedersen, Jane Høj, Jørgen Christiansen, Rene Fjellerup, Anne-Marie Østergaard, Claus Skodborg Nielsen

Dagsorden:

 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 18. august 2011.
 1. Gensidig information, alle. (Post, osv.) – Kontrakt med Havn – m.m.
 1. Aktivitetsplan.
 1. 1 Opfølgning af afviklede aktiviteter:

Åben Havn, 20/8

Fransgaard Cup, 27/8

Pigetur, 2/9 - 3/9

Rotholm Rundt II, 4/9

Le Mans, 14/8

Sejlerskole Hvalpsundtur 24/8

Stjerneløbet, 25/9

 1. 2 Planlægning af kommende aktiviteter:

Åben Havn 2012 – Steen Hørup har indkaldt til møde onsdag d. 26/10 kl. 19:00 i Virksund.

Præmieaften, 16/11 – besøg af helikopterpilot Carsten Bo Pedersen fra eskadrille 722 Karup.

December – hygge med udvalg.

 1. Økonomi. Orientering om sejlklubbens økonomiske stilling. Skolebåde.
 1. Andre emner og forslag.
 1. Eventuelt.

Referat:

Ad.1. Referat godkendt fra d. 5. oktober 2011

Ad.2. IAB Siden sidste møde d. 5. oktober 2011

Kontrakt til havnen vedrørende lokaletilskud er på plads. Der er lavet en rammeaftale med Skive kommune som bevirker at havnen får udbetalt 25000 kr. fra 2012. Aftalen gælder frem til 2015 hvorefter aftalen skal genforhandles.
Sejlklubben har afholdt et møde med havnens bestyrelse, vedrørende konflikten imellem havnens bestyrelse og havnens forpagter. Havnen har informeret om de faktiske forhold.

Ad. 3.1. Opfølgning på afviklende aktiviteter.

Åben havn: Åben havn 20/8 var ikke den succes mange havde forventet. Der har været kritik af den manglende presse dækning, som skyldes sejlklubben ringe økonomi. Det har sejlklubben taget til efterretning. Sejlklubben har sat spørgsmålstegn til, om det er den rigtige måde at afholde åben havn på og vil gerne diskutere det yderligere. Derfor er sejlklubben meget glade for det initiativ Steen Hørup har taget, ved at arr. et møde d. 26. oktober i Virksund sejlklub. Rep. fra Sejlklubben vil være repræsenteret. Sejlklubben har sat nogle nøgle ord vedrørende åben havn

 • Aktivitetsdag.
 • Fest for medlemmer.
 • Indsigt i de forskellige afdelinger i sejlklubben.

Fransgaard Cup: Blev afholdt d. 27/8. Det var et godt arr. med 24 deltagere. Økonomisk gav det et plus. Der var dog et ønske om at have mulighed for at forberede bøjeudlægningen lidt tidligere, for på den måde at sikre sig at udstyret er i orden. Yderligere var der et ønske om hånd holdte VHF. VHF radioerne skulle bruges til at informere om eksempelvis baneændringer. Det blev aftalt at de kan lånes i Ungdomsafdelingen når behovet melder sig igen.

Pige tur + Sejlerskolens Hvalpsund tur: Da der var for få tilmeldinger til pige tur, blev den slået sammen med sejlerskolens Hvalpsund tur. Det blev afholdt d. 24/8. 12 personen fordelt i 3 både.

Rotholm Rundt 2.: D. 4/9. Der var kun 6 både tilmeldt. Det blæste meget den dag, så de var hurtigt rundt.

Le Mans: D. 14/8. 9 både tilmeldt. Der berettes om hård vind den dag. Præmier vil blive udleveret på præmie aften d. 16/11

Stjerneløbet.: D. 25/9. 9 både tilmeldt. Der var lidt problemer med formidlingen af ruten, som afstedkom lidt  forvirring under løbet. Til næste stjerne løb skal ruten visualiseres, så der ikke er nogen misforståelser.

A.d.3.2. Planlægning af kommende aktiviteter.

Præmie aften d. 16/11. kl. 19.00 til ca. 21.30 i Virksund

Besøg af helikopterpiloten Carsten Bo Pedersen fra eskadrille 722 Karup. Kl. 19.00 – 20.30

Kaffe Kl. 20.30-20.45.

Præmieoverrækkelse Kl. 20.45 – ca. 21.30

Bestyrelsen mødes kl. 18.30 for at forberede.

Næste bestyrelsesmøde + december hygge med udvalg.:

D. 7. december kl. 17.00-19.00 afholdes bestyrelses møde.

D. 7. december kl. 19.00 og frem afholdes der hygge møde med div. Udvalg.

D. 9/1 2012 afholdes der bestyrelsesmøde kl. 17.00 ved Jane på Fabrikvej 13. i Viborg.

D. 21/1 2012 kl. 14.00 afholdes der generalforsamling i Virksund sejlklub i Virksund.

A.d.4. Anne-Marie beretter at økonomier følger budgettet.

Vedrørende salg af skolebåd. Jørgen sætter begge både til salg. Så må vi se hvilken både der er tilbage.                           

Leif Folke                                                                René Fjellerup

formand                                                                        sekretær