10. oktober 2012

REFERAT

Referat af bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub d. 10. oktober 2012 i klubhuset.

Ingen afbud

 1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde:

Ingen bemærkninger.

 1. Gensidig information:

  Leif gennemgik indgået post, bl.a.:
  Tilbud fra Net1 om et infoseminar om trådløs netforbindelse til søs. Kan evt. være en mulighed i forbindelse med Præmieaften den 14. november.

  Invitation til DS klubkonference. René overvejer deltagelse, alternativ en anden fra ungdomsafdelingen.

  BBR-registrering og husnummertildeling på havnen er nu fuldført.

  Meddeles fra DS om, at DS ikke udvikler et nyt økonomi- og medlemssystem.

  Orientering fra Claus om bøjer og bøvlet med Søfartsstyrelsen desangående. Det ventes at der findes en god løsning
 1. Aktiviteter:

         3.1 Afholdte aktiviteter.
         
Fransgaard Cup afviklet med 20 deltagende både. Der var før og efter sejladsen en god            pressedækning.
         
Morgenmad og frokost var indeholdt i startgebyret og havnen frafaldt sit oprindelige krav          om, at Sejlklubben skulle betale havnepenge for udefra kommende deltagerbåde.
         
Trekantbane II er sejlet med kun 3 deltagere, fordelt på 2 i klassen uden spiler og 1 i              klassen for spilerførende både.
         
Rotholm rundt II er sejlet med 7 deltagere, fordelt på 5 i klassen uden spiler og 2 i                  klassen for spilerførende både. En enkelt båd deltog i Crusingklassen (uden målerbrev)          og derfor udenfor konkurrencen.
         
LeMans- løbet er sejlet med 10 deltagere, fordelt på 7 i klassen uden spiler og 3 i                  klassen for spilerførende både. En enkelt båd deltog i Crusingklassen (uden målerbrev)          og derfor udenfor konkurrencen.
         
Mandeturen er afholdt sammen med Viborg Sejlklub. Der deltog cirka 15 både. Nogle              deltog kun i første del, andre kun i sidste del af turen.
         
Stjerneløb I og II er sejlet. Der var fin deltagelse idet 6 både uden spiler og 3 med deltog          i 1. sejlads, mens hhv 3 og 2 både deltog i Stjerneløb II, hvor der var rigtig meget vind.

         Status på diverse aktiviteter:
         
Status kapsejlads: Der var udlagt gode Trekantbaner og baner til Virksundmester-                  sejladserne.
         
Der søges faste startdommere til næste års sejladser. Der betales et mindre beløb pr            gang. Hvis der ikke findes dommere, vil ansvaret for opgaven fra starten af sæsonen                blive tildelt de deltagende besætninger, der så skal sørge for, at der er dommere og at            de er sat ind i procedurerne for start og måltagning.   

         Status Pigesejlads: Henning og Martin har lagt både til i hele sæsonen. 5 piger har                deltaget. Til- og framelding til de enkelte sejladser har været styret ved SMS-kæder.                Begge både har været ude alle gange – klubbåden er ikke anvendt. Derfor er der ikke              opkrævet deltagerbetaling.
         
Status Sejlerskole: Skolen kører stabilt – der har været 4 elever i to både. Der er                    afsluttet med en Hvalpsundtur, der til tider foregik i meget hård vind, hvilket var lærerigt            for deltagerne!

         Samarbejde med Viborg Sejlklub om den kommende vinters Duelighedsundervisning er          drøftet, men endnu ikke kommet i stand. Der arbejde hen i mod, at teorien køres af                Viborg Sejlklub, mens den praktiske undervisning sker i Virksund. Jørgen er                          ankermand.

         Status Ungdomsafdelingen:

         Afdelingen får plads til nye elever i 2013-sæsonen da flere af de nuværende                            ungdomssejlere skal på efterskole o.l. Optimistjollerne bruges meget lidt. En                          ”hvervekampagne” for nye sejlere blev drøftet.

         3.2Kommende aktiviteter.

         Præmieaften afholdes den 14. november kl. 19. Leif hjemkalder vandrepræmier og                  sende den nye præmieliste til Jørgen.
         
Der holdes det samlede udvalgsmøde onsdag den 21. november kl. 18 i klubhuset. Leif          udsender invitation og modtager tilmeldinger.

         Åben Havn 2013. Der afholdes planlægningsmøde den 4. november -12. Arrangementer          holdes sidste lørdag i august 2013, samme dag som Fransgaard Cup. Den 1. maj 2013          skal hele arrangementet være færdigarrangeret. Erik er tovholder på hele projektet.

         3.3.Visionsplan
         Drøftelser udsat pga. manglende tid

 1. Økonomi:

         Status pr 8. oktober 2012 blev fremlagt af Anne-Marie.
         
P.t. er der 143 medlemmer i Sejlklubben, hvilket er noget under budget.

 1. Andre emner:

         Intet under dette punkt

 1. Eventuelt:

Intet under dette punkt

Næste møde afholdes i Klubhuset den 21. november 2012 kl. 20.00

Referent: Claus Skodborg Nielsen