28. oktober 2013

REFERAT

BESTYRELSESMØDE MANDAG D. 28. OKTOBER 2013 KL. 17

Til stede: Erling Østergaard (EØ), Jørgen Christiansen (JC), Anne-Marie Østergaard (AØ), René Fjellerup (RF), Jane Høj (JH), Sven Primdal (SP).

Fraværende: Ingen

Referent.: (SP)

Sted: Fabriksvej, Viborg

 1. Godkendelse og evt. supplering af dagsorden 
  Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.
 1. Instruktion i brug af hjemmesiden (Gerda) 
  Gerda deltog under dette punkt på mødet med det formål at give bestyrelsen et kort kursus i at uploade tekst og billeder om sejlklubbens aktiviteter på havnens hjemmeside. Tak til Gerda for at stille sig velvilligt til bestyrelsens rådighed!
 1. Siden sidst
 • EØ orienterede om aktuelle tilbud om kurser og uddannelser indenfor DS.
 1. Klubkonference 22-23. november
 • DS indbyder til en klubkonference på Vingstedcenteret 22-23. november.

Ingen fra bestyrelsen deltager på klubkonferencen i år.

 1. Klubbens økonomi
 • En ajourført økonomirapport udsendtes samtidig med den endelige dagsorden.

Økonomirapporten blev gennemgået og kommenteret. Det forventede årsresultat er tilfredsstillende set i lyset af årets aktiviteter. Årets resultat forventes således at ligge indenfor det oprindelige budget.

 1. Forberedelse af Generalforsamling 2014
 • Generalforsamling 2014 afholdes lørdag den 18. januar. Dagsorden udsendes senest 10. januar via hjemmeside, opslag i klubhuset og mail.
 • EØ sender disposition/oplæg til beretning ud til kommentering/godkendelse hos bestyrelsens medlemmer.
 • Årsregnskab gennemgås som vanlig
 • AMØ laver udkast til budget 2014 som udsendes til godkendelse på det kommende bestyrelsesmøde
 • Behandling af indkomne forslag: Forslag til vedtægtsændringer
 • Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2015 (kr. 500)
 • Valg til bestyrelsen: På valg er AØ, JH, JC. JH ønsker ikke at modtage ikke genvalg. Posten som kasserer skal nybesættes. Bestyrelsen forsøger at finde et emne til næste bestyrelsesmøde. Der skal vælges yderligere et bestyrelsesmedlem og en suppleant. Bestyrelsen foreslår at SP rykker ind på den ledige plads i bestyrelsen.
 • Valg af to revisorer: De to revisorer foreslås genvalgt (Kristian Brøns Nielsen og Milter Mogensen).
 • Valg af revisorsuppleant: Allan Petersen foreslås genvalg som revisorsuppleant.
 • Valg til udvalg: Nuværende medlemmer kontaktes pr mail af formanden om tilsagn om at fortsætte. Svar fra udvalgsmedlemmerne bedes givet senest ved ”julefrokosten” den 9. januar.
 • Bestyrelsen drøftede kapsejladserne, der er en af klubbens kerneaktiviteter. Det er bestyrelsens vurdering, at der er brug for flere kræfter til at løse de mange opgaver, der er i denne sammenhæng, og udvalgslisten vil derfor blive suppleret med et kapsejladsudvalg, der skal stå for alle opgaver fra udlægning af baner til oploadning af resultater på hjemmesiden.
 • Dagsordenen til generalforsamling 2014 blev herefter godkendt.
 1. Nyt til bladet/hjemmesiden
 • Følgende indrykkes:
  Referat af bestyrelsesmøde, invitation til præmieaften, invitation til duelighedsundervisning i et samarbejde med Hjarbæk Sejlklub.
 1. Præmieaften – planlægning.
 • Aftenen starter kl 19. Formålet med aftenen er at afslutte kapsejladssæsonen og uddele vundne præmier.
 • Indhold af aftenen:
 • Uddeling af præmier
 • En drøftelse af om der fremover bør sejles efter GPH mål
 • Bestyrelsen orienterer om kontrolopmåling/vejning: Følgende både udtages: Vinder overalt plus yderligere 2 både fra dette års sejladser via lodtrækning. De pågældende både vil blive kontaktet direkte af målerudvalget. Evt. afvigelser fra tidligere opmåling har kun fremadrettet virkning. Kontrolmålingen foregår af praktiske grunde til foråret.
 • Elo Kærsgaard (bådbums) holder foredrag.              

                      Ikke-medlemmer betaler kr. 75 for at deltage i aftenen.

 1. ”Julefrokost” med udvalgene – hvornår, hvordan?
 • Der afholdes julefrokost den 9. januar. Tidspunkt og sted aftales på næste bestyrelsesmøde.
 1. Evt.
 • JH spørger fiskerne i Sundstrup om at hjælpe med at få hentet bøjerne tilbage til havnen. Bøjeudvalget opfordres til at fortsætte med at tænke på en alternativ løsning med vinterbøjer.
 • Nyt møde: 9. januar kl. 17 (før julefrokosten)

29/10-13/sp