26. september 2013

REFERAT

BESTYRELSESMØDE 26-09-2013

 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser.

 1. Siden sidst
 • Skolearrangementet d. 29/8 er blevet meget positivt evalueret af såvel børnene som sejlklub og skole. Klubben har modtaget 2000 kr. fra DS + som en særlig bonus 10 svømmeveste.
 • Der har været afholdt møde med pigesejlere om sæson 2014 – opstart er aftalt til mandag d.12. maj – foreløbig 5 deltagere.
 • Havnen har bedt om synspunkter på kioskens fortsatte drift efter at det nuværende bestyrerpar har opsagt deres kontrakt. I sejlklubben mener vi, at en velfungerende cafe/kiosk har stor betydning for trivslen på havnen, og bestyrelsen vil derfor skrive til Ole Boel og anbefale en videreførelse under en eller anden form. Bestyrelsen peger specifikt på muligheden for at lave et samarbejde med enten Skipperkroen eller Campingpladsen, idet vi mener, der vil være en betydelig synergieffekt derved.
 • Medlemsarrangementet på Viborg bryghus må aflyses på grund af for få tilmeldte. En del medlemmer har skrevet og sagt ”godt initiativ, men vi har ikke tid” – måske har vi fået lagt arrangementet på et skidt tidspunkt, og vi vil forsøge igen senere.
 1. Evaluering af Åben Havn og Fransgaard Cup
 • Åben Havn var en ubetinget succes med ca. 1000 gæster. De samlede nettoudgifter til Åben Havn blev 7726,09 kr., og Erling kontakter Ole for at aftale fordeling af udgifterne. Bestyrelsen lægger op til at vi forøger vores tilskud en smule i forhold til det budgetterede.
 • Fransgaard Cup var som sædvanligt vellykket og gav et overskud på 1600 kr., der deles ligeligt med Viborg Sejlklub. Vi vil foreslå fremover at adskille Fransgård Cup og Åben Havn for at give alle mulighed for at deltage i begge dele.
 1. Sejlklubbens vedtægter
 • Sejlklubbens vedtægter er fra 1999 og bestyrelsen har lavet et ”serviceeftersyn” og ønsker forskellige justeringer/opdateringer. Der er alene tale om justeringer, der vil gøre dagligdagen lettere for dem, der administrerer reglerne. Vedtægterne blev gennemgået og justeret og vil blive lagt frem på førstkommende generalforsamling til godkendelse.  
 1. Duelighedskursus 2013/14
 • Jørgen og Erling har talt med Christian Meldgaard fra Viborg Sejlklub, og der er gensidig interesse i et samarbejde omkring afvikling af teoretisk og praktisk duelighed. Viborg Sejlklub afvikler teoretisk duelighed og Virksund tager den praktiske del. Jørgen tager kontakten til Christian og aftaler detaljerne.  Vi foreslår, at det koster 400 kr. at deltage i praktisk duelighed eller 500 kr. hvis de vil have et medlemskab af klubben.
 1. Yachtskipper 3 i 2013/14
 • Vi vil forsøge at udbyde det i samarbejde med Viborg Sejlklub.  Erling kontakter Kristian Brøns desangående.
 1. Speedbådskørekort
 • Vi har fået en enkelt forespørgsel desangående og henviser interesserede til, at duelighedsbeviset også dækker speedbådskørekortet.
 1. Sæsonafslutning for kapsejladser
 • Præmieaften afholdes onsdag d. 13. november. Der bliver tale om en aften med både præmieoverrækkelse og et spændende sejlerforedrag med Elo, der karakteriserer sig selv som ”En bådbums af Guds nåde – og havnefogedens barmhjertighed”. Elo har boet på sin båd i mere end 10 år og sejlet mere end 34.000 sm., herunder til Lofoten.
 • Som aftalt skal der foretages kontrolvejning og kontrolmåling af årets overalt-vinder samt 2 andre både efter lodtrækning. Af praktiske grunde kan det først foregå til foråret, og tidspunktet fastsættes til weekenden d.26/27. april. De berørte både vil blive kontaktet direkte med henblik på at få lavet en aftale. Lodtrækning vil blive foretaget på præmieaftenen.
 • Jørgen styrer præmieaftenen og laver plaketter. Erling/Anne-Marie laver til næste bestyrelsesmøde en liste over eksisterende sponsorgaver, der kan bruges som præmier. Derudover suppleres op med vin til præmier.
 • Aftenen er gratis for klubbens medlemmer – ikke medlemmer betaler 75 kr. for kaffe, brød og foredrag. Erling kontakter Kurt med henblik på fortæringen.
 1. Klubbens økonomi
 • Regnskabet blev gennemgået. Økonomien ser fornuftig ud, og budgettet overholdes.
 1. Nyt til klubblad og hjemmeside
 • Referatet lægges på hjemmesiden og sendes til bladet, når det er godkendt
 • Invitation til præmieaften lægges på hjemmesiden og sendes til klubbladet.
 1. Evt.
 • Vi vil invitere hjemmesidens web-master til næste bestyrelsesmøde for at øve brug af hjemmesiden. EØ kontakter Gerda.
 • Næste års start og tidtagning ved onsdagskapsejladserne diskuteredes – EØ kontakter mulige emner.
 • Næste bestyrelsesmøde: Planlægning af Generalforsamling.

Ref.: AMØ