30. september 2014

REFERAT

BESTYRELSESMØDE 30. SEPTEMBER 2014 kl. 17

Nørresøvej Nord 33 (hos Anne-Marie og Erling)

 1. Godkendelse og evt. supplering af dagsorden

godkendes og intet at tilføje

 1. Siden sidst/gensidig info-runde:

- Ungdomsafdelingen: Har afholdt et vellykket lørdagsarrangement

- Sejlerskolen: Sæsonen blev afsluttet med tur i frisk vejr og solskin til Hvalpsund.

- Pigesejlads: En god sæson, men med få deltagere (6 deltagere). Martin og Henning har stået bi hele sæsonen.

Jørgen orienterede om nye mailadresser til klubbens forskellige ”kasketter” og aktiviteter: Adresserne er aktive og kan bruges nu.

formand@virksundsejlklub.dk

kasserer@virksundsejlklub.dk

kapsejlads@virksundsejlklub.dk

sejlerskole@virksundsejlklub.dk

pigesejlads@virksundsejlklub.dk

maaler@virksundsejlklub.dk

Jørgen sender mail til bestyrelsen og andre relevante med orientering om, hvorledes man tilgår sin mail. 

 1. Klubbens økonomi
  1. Udviklingen siden sidste møde:  

- vi har fået et par nye medlemmer, og medlemstallet er nu lidt højere end budgetteret. Forbruget er nogenlunde som forventet.

- Rene fik mandat til at få lavet reparationer/vedligeholdelse på jollerne i ungdomsafdelingen for op til 10.000 kr.

 1. Regnskab for Fransgaard Cup:

- der er et overskud på 3615 kr. som skal deles med Viborg Sejlklub.

 1. Klubbens forsikringer
  1. Erling har været til møde med DS om forsikringsforhold i sejlklubber, blandt om forsikringsforhold for de medlemmer, der arbejder som frivillige for klubben - se bilag til bestyrelsesreferatet herom.
  2. Bestyrelsen besluttede følgende vedr. klubbens forsikringsforhold:
   1. Deltagere i sejlerskole og ungdomsafdeling skal fremover på skrift orienteres om, at man deltager i klubbens aktiviteter på egen risiko og derfor bør have en personlig ulykkesforsikring, da klubben ikke har en ulykkesforsikring, der dækker medlemmer. Erling laver udkast til skrivelse til næste møde.
   2. Hvert år stiller nogle klubmedlemmer velvilligt deres båd til rådighed for klubbens aktiviteter. Heldigvis har vi endnu ingen uheld haft, men fremadrettet skal der laves en skriftlig aftale, så vilkårene for dette udlån (forsikringsforhold m.m.) er aftalt, inden aktiviteten begynder. Erling laver et udkast til næste møde.
  3. På baggrund af forsikringsmødet med DS besluttede bestyrelsen at indhente et tilbud på alle klubbens forsikringer fra ”First”, der er DS’s samarbejdspartner på forsikringsområdet. 
 1. Klub-jakker/sweatshirts

Vi får et tilbud fra ”Canson of Denmark” i Holstebro - logo skal være i ”kaffekrusstørrelse”. Prøvejakker på næste bestyrelsesmøde.

 1. Kalender 2014
  1. Præmieaften onsdag d. 12/11 kl. 19.
   1. Præmier: Der var enighed om, at tiden er løbet fra de traditionelle pokaler. Jørgen undersøger muligheder for og økonomi i at bruge større eller mindre drikkeglas med logo som præmier.  
   2. Kapsejladsudvalget står for præmieuddelingen.
   3. Til ”2. halvleg” er der aftalt foredrag af John Harpsøe om den ”lille kanal- og flodtur” fra Travemünde via Lübeck, Hamburg og Rendsburg til Holtenau/Kiel.
   4. Fortæring: Klubhusets cafeteria kan ikke medvirke, så vi står selv med arrangementet. Vi beregner øl/vand og sandwich til 40 – Svend aftaler med købmand Lund i Skals.
   5. For medlemmer er arrangementet gratis, for ikke-medlemmer koster det 30 kr. for foredrag og fortæring.
 1. Kalender 2015
  1. Kontingent 2015 (500 kr): Opkrævning udsendes pr. mail og annonceres på hjemmesiden i januar med betalingsfrist d. 31/1. OBS: Annonceres også på præmieaftenen!  Kontingent kan også betales kontant til kassereren til medlemsaftenen d. 21/1 – se nedenfor.
  2. Generalforsamlingen 2015 afholdes d. 21/2 2015 kl. 14.00
  3. Festudvalget har fastsat tidspunktet for havnefesten 2015 til 15/8 og fremsendt invitationer til ungdomsafdelingen og sejlklubben.
  4. Julefrokost (rapport om aktiviteterne i år og planer for sæson 2015) med bestyrelse og udvalgene: 8/1 2015 kl.19.00 på Skals Efterskole. Erling inviterer de relevante.
  5. Medlemsaften med Birgit og Anders Boye, der sejlede verden rundt i 5 år med to teenagedøtre - forsøges arrangeret til onsdag d. 21/1 2015 i klubhuset.
  6. Andre vinter/forårs-arrangementer…? Tages op på et efterfølgende bestyrelsesmøde.
 1. Stand Up Paddling (SUP)
  1. Jane har på vegne af Virksund Havkajakklub inviteret sejlklubben til et samarbejde omkring SUP. Bestyrelsen er meget interesseret i et sådant samarbejde, og Erling kontakter Jane for at aftale et møde.
 1. Virksund Sejlklubs aktiviteter
  1. Evaluering af onsdags-kapsejladserne i sæson 2014.
   1. Et pænt antal både deltog, og selvom det er langt flere end i de omkringliggende klubber, vil vi meget gerne have endnu flere deltagere næste sæson. Vejret har i sjælden grad været med os, og samlet set konkluderer vi, at det har været en vellykket sæson for onsdagskapsejladserne.
   2. Kontrolmåling: Overalt-vinderen og 1 båd ved lodtrækning, som foretages på præmieaftenen
  2. Evaluering af weekend-kapsejladserne i sæson 2014.
   1. Meget få både har deltaget, og bestyrelsen beder Kapsejladsudvalget drøfter problematikken med henblik på næste år og melde tilbage til bestyrelsen.
  3. Evaluering af Fransgaard-cup 2014.  
   1. Fransgaard-cup blev afviklet med et acceptabelt antal både, men efterfølgende har Viborg Sejlklub meldt fra som arrangør, fordi der ikke længere deltager både fra deres sejlklub. Bestyrelsen ser meget gerne, at Fransgaard Cup fortsætter og beder Kapsejladsudvalget overveje rammerne næste år for denne traditionsrige kapsejlads.
  4. Andet/nye initiativer vedr. klubbens kapsejladser?
   1. I stedet for nye initiativer ønsker bestyrelsen at fokusere på det, der fungerer godt og måske gøre dem endnu bedre – især onsdagssejladserne. Vi overvejer at lave reklame for faste gastepladser (klubmedlemmer!) i starten af sæsonen – tidligere sejlerskoleelever er en oplagt målgruppe.   
  5. Evaluering af Sejlerskolen i sæson 2014

Fin sæson.

 1. Sejlerskolen 2015
  1. Vi har brug for nye instruktører til at stå for sejlerskolen i næste sæson og laver et opslag herom på hjemmesiden.
 2. Evaluering af pigesejlads i sæson 2014
  1. Fin sæson – men der må gerne være flere deltagerne
 3. Pigesejlads 2015
  1. Hvis der kan findes et par instruktører, kan vi fortsætte, men Anne-Marie vil ikke stå med det alene.
 4. Evaluering af klubbens andre aktiviteter i sæson 2014.
  1. Ungdomsafdelingen – her er virkelig brug for instruktører og hjælpere. Der skal laves en efterlysning efter medlemmer, der vil engagere sig i klubaktiviteterne.
 1. Medlemmernes ønsker og forventninger til sejlklubben
  1. Punktet blev pga tidsnød udskudt til næste møde.
 1. Nyhedsbrev
  1. Erling regner med at udsende et nyhedsbrev i løbet af oktober måned.
 1. Evt.
  1. Næste møde blev aftalt til 24/11 kl. 17-21.

/Anne-Marie