Referat fra ekstraordinær generalforsamling lørdag den 29. marts. 2014 kl. 13:00.

Dagsorden:

        Velkomst.

                               

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
   
 2. Orientering.
   
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter.
   
 4. Valg af ny bestyrelse, på valg er:
  Formand Ole Boel Pedersen, der vælges ny formand for 1. år.
  Næstformand Leif Folke, der vælges nyt bestyrelsesmedlem for 1 år.
  Kasserer Mogens Hansen, der vælges nyt bestyrelsesmedlem for 2 år.
  Sekretær Kåre Foss Johansen, der vælges nyt bestyrelsesmedlem for 1. år
  Erik Brunshøj Jacobsen, der vælges nyt bestyrelsesmedlem for 2 år.
  Martin Nielsen, der vælges nyt bestyrelsesmedlem for 2 år.
   
 5. Valg af nye suppleant, på valg er:
  Heine Bonnevie, der vælges ny suppleant for 2 år.
  Kristian Brøns Nielsen, der vælges ny suppleant for 1 år.
   
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er:
  Revisor Leif Tørring
  Revisorsuppleant Erik Fårup
   
 7. Valg af Broformænd, på valg er:
  Gammel havn og bro 1: Ledig,
  Bro 2: Ledig,
  Bro 3: Ejgil Boel Nielsen,
  Bro 4: Leif Hansen,
  Bro 5: John Jakobsen,
  Bro 6: Kurt Graugaard,
  Bro 7: Ledig,
   
 8. Eventuelt.

Velkomst.

Ole Boel, bød velkommen til generalforsamlingen, der var mødt 74 stemmeberettiget frem, flot.

Ole kunne her efter, desværre fortælle, at Kurt Kramer var gået bort, Ole læste, minde ord og bad herefter generalforsamlingen om, at mindes, Kurt Kramer, hvor efter generalforsamlingen gik til punkt 1 på dagsordnen.

            Ad 1.    Valg af dirigent og stemmetællere.

Som dirigent blev Martin Lindgaard valgt.

Som stemmetællere blev, Thomas Rasmussen, Tune Boss og Søren Ringgård valgt.

Dirigenten kunne, herefter konstatere, at generalforsamlingen var lovlig.

Ad 2. Orientering  

Ole orienterede, om de igangværende projekter.

Den nye mastekran er bestilt og udbetalingen er betalt, kranen forventes, at være klar til båd isætningen, der skal nok uddannes nogle flere, til at kører med kranen, for at der ikke skal lægges alt for meget over på dem der kan kører med kranen i dag.

Der er antaget et nyt forpagterpar, til kiosken, de er i gang med forberedelserne og vi håber, at alle tager godt imod dem.

Nybyggeriet, der har været afholdt et møde, imellem Kommunen, borgerforeningen og havnen, for at se, om man kunne finde en løsning på uenighederne, det er der desværre ikke kommet så meget ud af, så vi er ikke kommet så meget længere med det, men der arbejdes videre på sagen.
Ansvarsforsikring, det at, det forsalg der blev stillet på den ordinære generalforsamling, ikke kunne opnå 2/3 deles flertal, og der med blev forkastet, har afstedkommet en del uro og røre i Flid og Codan, da Virksund modellen, skulle have været brugt som model for en ansvarsforsikring, under Flid, som alle havne skulle kunne tegne, det har så ført til, at Flid og Codan har udarbejdet et nyt oplæg, til en ansvarsforsikring, som, kort fortalt, går ud på, at havnen tegner en ansvarsforsikring igennem Flid/Codan, som så dækker alle lystfartøjer der er i havnen eller på havnens område, dette gælder også gæstesejlere og andre gæstebåde, der måtte besøge havnen, dette betyder vi altid er sikker på, at kunne få dækket uheld der sker i havnen, som er omfattet af alm. Ansvarsforsikringers dækning, dog med en selvrisiko på 500 kr. pr skade.
Den siddende bestyrelse, havde der for et ønske om, at få lov til at fremsætte et forslag til vedtægtsændringer, for at man kunne tegne en sådan forsikring, og slette paragraffen med krav om fremvisning af gyldig forsikring, dette krævede dog, ifølge vedtægterne, at det var en enstemmig godkendelse fra generalforsamlingen, dette medførte en del kommentarer og debat, hvor efter det stod klart, at enstemmighed ikke kunne opnås, og at bestyrelsen derfor ikke kunne fremsætte sit forslag, men da der var stemning for at vi skulle have en sådan forsikring, foreslog Kristian Brøns, at man gav bestyrelsen mandat til, at tegne en sådan forsikring, og udsatte spørgsmålet om vedtægtsændringer, til næste års generalforsamling, dette gav atter lejlighed til en del debat og spørgsmål, om en sådan forsikring ville konflikte med medlemmernes egne forsikringer, til dette kunne der klart svares at det ville den ikke, der var også enkelte spørgsmål om det var korrekt at gøre på denne måde, og her var opfattelsen at det var i orden, så resultatet blev at bestyrelsen fik mandat til at tegne en sådan ansvarsforsikring, og vedtægtsændringen vil blive taget med til næste års generalforsamling.

Ad 3. Valg til bestyrelse.

Valg af formand for 1 år.

Opstillet var Ole Boel og Peter Worsøe, Peter Worsøe opnåede 23 stemmer, Ole Boel opnåede 50 Stemmer, der var 1 blank stemme, Ole Boel Pedersen blev hermed valgt til formand.

Valg af bestyrelses medlemmer for 2 år.

Her var de opstillede, Mogens Hansen, Leif Folke, Kåre Johannesen, Kristian Brøns Nielsen og Peter Worsøe, stemmerne fordelte sig således, Mogens Hansen 33, Leif Folke 54, Kåre Johannesen 46, Kristian Brøns Nielsen 42 og Peter Worsøe 41, de valgte til bestyrelsen for 2 år blev Leif Folke, Kåre Johannesen og Kristian Brøns Nielsen.

Valg til bestyrelses medlemmer for 1 år.

Her var de opstillede, Mogens Hansen, Peter Worsøe og Niels Ove Jespersen, stemmerne fordelte sig som følger, Mogens Hansen 52, Peter Worsøe 50 og Niels Ove Jespersen 36, de valgte til bestyrelsen for 1 år blev, Mogens Hansen og Peter Worsøe.

Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Her var de opstillede, Niels Ove Jespersen og Per Ellitsgaard, Niels Ove Jespersen blev valgt for 2 år og Per Ellitsgaard for 1 år.

Valg af revisor og revisor suppleant.

Som revisor blev Leif Tørring genvalgt, der var også genvalg til Erik Fårup som revisor suppleant.

Valg af broformænd.

Følgende blev valgt til broformænd:

Gl. havn og bro 1. Martin Andersen.

Bro 2. Steen Sørensen.

Bro 3. Ejgil Boel Nielsen.

Bro 4. Svend Jørgensen.

Bro 5. John Jakobsen.

Bro 6. Kristian Hansen.

Bro 7. Kåre Johannesen.

 

Tillykke til Alle med valget.

Den nye bestyrelse konstituere sig selv, på først kommende bestyrelsesmøde.

Ref.: Kåre F. Johannesen.           Ole Boel Pedersen.            Mogens Hansen.

           Leif Folke.                       Kristian Brøns Nielsen.                     Peter Worsøe.                     

Dirigenten: Martin Lindgaard.