Referat fra ordinær generalforsamling lørdag

Den 26. januar kl. 1400, 2008 i Virksund Sejlklub.

Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling.

                                  Dagsorden ifølge lovene:

 1. Valg af dirigent.
                             
 2. Bestyrelsens beretning.
   
 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse, samt budget for det kommende år.
  (er ophængt på opslagstavlen senest 8 dage før generalforsamling og uddeles)
   
 4. Behandling af indkomne forslag.
  Der er modtaget 2 forslag fra Jørgen Mikkelsen.
   
 5. Fastsættelse af kontingent.
   
 6. Valg til bestyrelsen i henhold til § 11.
  Valg af Kasserer (Jane Høj, modtager ikke genvalg)
  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Johan Jacobsen modtager ikke genvalg, Leif Folke modtager genvalg)
   
 7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
  (Thomas Rasmussen modtager ikke genvalg)
   
 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
   
 9. Valg til udvalg.
  Turudvalget (På valg: Leif Folke, Johan Jacobsen og Erik Jacobsen)
  Målerudvalget (På valg: Milter Mogensen, Jane Høj, Allan Handberg)
  Regeludvalget (På valg: Henning Kristensen, Jane Høj, Jørgen Christiansen)
  Bøjer (På valg: Johan Jacobsen, Hans Bech)
  Klubbåd og sejlerskole (Helene Folke, Hans Bech, Allan Hanberg, Thomas Rasmussen)
   
 10. Eventuelt
  Aktivitetskalender 2007
  Kapsejladskursus 26. og 27. april
   

Der var 32 fremmødte stemmeberettigede.

Ad 1.

Kristian Brøns Nielsen vælges til dirigent, og konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indvarslet og leder generalforsamlingen efter dagsorden.

Ad 2.

Formanden aflagde beretning for det forløbne år. Forsamlingen godkendte beretningen med applaus. Beretningen er vedlagt særskilt.

Ad 3.

Aflæggelse af regnskab til godkendelse.

Kassereren Jane Høj fremlagde årets regnskab. Hun kunne oplyse om endnu en stigning i medlemstallet i det forløbne år, så klubben nu har 121 medlemmer. Igen i år kunne det konstateres at en stor del af medlemsstigningen skyldtes vores sejlerskolebåd, og de afholdte kurser til Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis. Klubbens økonomi er sund, med et rimeligt overskud. Jane fremlagde derefter budgettet for 2008. Både regnskab og budget blev godkendt med applaus.

Ad 4.

Der var i år indkommet 2 forslag fra Jørgen Mikkelsen.

 1. ”At det fremover ikke koster penge at deltage i kapsejladser som Rotholm rundt, Livø rundt m.m. Vi betaler i forvejen via kontingentet, og måske vil der være flere deltagere. Jeg kender ikke andre sportsklubber hvor medlemmer skal betale for at deltage i den sport som der udøves - udover kontingent.” JM argumenterede også for at det måske ville få flere til at deltage i de nævnte sejladser. Forslaget ville også betyde en lettelse for kassereren, idet man undgår opkrævning hos de enkelte deltagere. Det fik en positiv modtagelse af bestyrelsen, afstemningen ved håndsoprækkelse viste 20 for og 4 imod, og forslaget vil blive gennemført i den kommende sæson.
 2. ”At der oprettes en rangliste - dette praktiseres i andre klubber. Det vil skabe flere sejladser, herunder spc. matchrace. Det skal være regler herfor, som jeg gerne vil uddybe.” JM lagde, i sit andet forslag op til oprettelse af en rangliste, én for både med spiler og én for både uden, således at forstå at en båd indenfor den samme gruppe kan udfordre en højere rangerende 1 gang i måneden, lidt som i Match Race, det praktiseres i andre klubber. JM begrunder det med flere sejladser, og større interesse for sporten. Det blev understreget at det ikke vil have nogen indflydelse på stillingen hverken i onsdags – eller lørdagssejladserne eller betyde udgifter for klubben. JM vil selv sørge for at få projektet op at køre, med starter og tidtager. Også dette forslag blev mødt med velvilje af bestyrelsen og de fremmødte og vil blive iværksat i den kommende sæson.
   

Ad 5. Fastsættelse af kontingent.

Kontingent blev besluttet hævet fra 350,00 kr. til 375,00 kr. Forhøjelsen blev af kassereren begrundet med de generelle prisstigninger, jævnfør de årvisse portoforhøjelser på klubbladet, og et ønske om at have en reserve til eventuel udskiftning af motoren, eller eventuelle dele deraf på ”Virksundtøsen.” Forhøjelsen blev vedtaget af forsamlingen.
 

Ad 6. Valg til bestyrelsen.

Valg af kasserer. Da Jane Høj ikke ønsker genvalg som kasserer, blev der fra bestyrelsen peget på et nyt medlem i sejlklubben, med erfaringer fra tidligere klubarbejde, Anne Marie Østergaard. De fremmødte tilsluttede sig bestyrelsens forslag. Jane har lovet at stå bi med vejledning, hvis det skulle ønskes.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, der kom 3 forslag til de 2 bestyrelsesposter. Jørgen Mikkelsen, Jane Høj og Leif Folke Pedersen blev foreslået. Der blev foretaget en skriftlig afstemning, og et flertal pegede på JH og LFP.

Ad 7. Valg af suppleant til bestyrelsen.

Som afløser for Thomas Rasmussen indtrådte Klaus S. Nielsen som suppleant i bestyrelsen.

Ad 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Som revisorer valgtes Milter Mogensen og Kristian Brøns.

Som revisorsuppleant valgtes Ejgil Boel Nielsen.

Ad 9. Valg til udvalgene. Udvalgene kom til at bestå af følgende medlemmer.

Turudvalget: Leif Folke Pedersen, Erik Jacobsen og Martin Andersen.

Målerudvalget: Milter Mogensen, Jane Høj og Allan Handberg.

Regeludvalget: Henning Kristensen, Jane Høj og Jørgen Christiansen.

Bøjeudvalget: Hans Bech og Allan Handberg.

Klubbåd og Sejlerskole: Jørgen Chrsitiansen, Hans Bech, Allan Handberg og Thomas Rasmussen.

Ad 10. Eventuelt.

Formanden gennemgik aktivitetskalenderen for 2008, og henledte især opmærksomheden på klubbens nye initiativ, et weekendkursus med en professionel instruktør, som også er forfatter til en bog om at forbedre bådens trim og blive en bedre sejler på banen. Til kurset som både er teoretisk og praktisk medfølger en bog i de emner kurset omfatter. Kurset er for alle, både gaster og bådejere. Datoen er den 26. og 27. april.

Formanden sluttede af med at takke de afgående bestyrelsesmedlemmer, ikke mindst JJ og JH for det store arbejde, de har lagt i bestyrelsesarbejdet gennem årene, og alle de fremmødte for en god afvikling af generalforsamlingen. Formanden rettede også en stor tak til Kris Stanczuli for graveringen af klubbens pokaler.

 

                 Dirigent                                                        Sekretær

             Kristian Brøns                                                Johan Jakobsen