Referat fra ordinær generalforsamling lørdag

Den 16. januar kl. 1400, 2010 i Virksund Sejlklub.

Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling.

                                  Dagsorden ifølge lovene:

 1. Valg af dirigent.
                             
 2. Bestyrelsens beretning.
   
 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse, samt budget for det kommende år.
   
 4. Behandling af indkomne forslag.
   
 5. Fastsættelse af kontingent.
   
 6. Valg til bestyrelsen i henhold til § 11.
  Kassere, Anne Marie Østergaard (modtager genvalg).
  Valg af bestyrelsesmedlem, Leif Folke og Jane Høj (modtager genvalg).
   
 7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen, Jørgen Christiansen (modtager genvalg).
   
 8. Valg af 2 revisorer, Milter Mogensen, Kristian Brøns og 1 revisorsuppleant, Ejgil Boel Nielsen.
   
 9. Valg til udvalg. På valg er:
  Turudvalget: Martin Pedersen Leif Tørring og Erik Jacobsen.
  Målerudvalget: Milter Mogensen, Jane Høj, Allan Handberg.
  Regeludvalget: Henning Kristensen, Jane Høj, Jørgen Christiansen.
  Bøjer: Allan Handberg, Hans Bech.
  Klubbåd og sejlerskole: Jørgen Christiansen, Hans Bech, Allan Handberg, Thomas Rasmussen.

Motorbådsudvalget: Kurt Graugaard, Søren Sørensen.

Ungdomsudvalget: Thomas Pedersen, Kristian Brøns, Kaare Brøns og Niels Ove Jespersen.
 

 1. Eventuelt

  Der var 34 fremmødte stemmeberettigede.

Ad 1.

Kristian Brøns Nielsen vælges til dirigent, og konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indvarslet og leder generalforsamlingen efter dagsorden.

Ad 2.

Formanden aflagde beretning for det forløbne år. Forsamlingen godkendte beretningen med applaus. Beretningen er vedlagt særskilt.

Ad 3.

Aflæggelse af regnskab til godkendelse.
Kassereren Anne Marie Østergaard fremlagde årets regnskab. Hun kunne oplyse om endnu en stigning i medlemstallet i det forløbne år. Igen i år kunne det konstateres at en stor del af medlemsstigningen skyldtes vores sejlerskolebåd, og de afholdte kurser til Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis. Klubbens økonomi er sund, med et rimeligt overskud, på ordinære drift.
Hvilket gav anledning til følgende kommentarer:
Jens: Der er uoverensstemmelse i egenkapitalen fra den 31/12-09 til 1/1-10, hvad skyldes dette?.
AMØ: Dette er på grund af at klubbåd og sejlerskole, føres som selvstændige regnskaber, overskud fra klubbåd/sejlerskole angives separat under egenkapital, derfor uoverensstemmelse i primo/ultimo saldo. Dette ændres til næste generalforsamling således regnskabet bliver mere overskueligt.

Leif Tørring: Kopi af regnskabet bør omdeles til deltagerne.

AMØ. Der vil til næste generalforsamling være kopier til deltagerne.

Peter: Hvorledes er det økonomiske forhold mellem havn og sejlklub med hensyn til klubbladet?.

AMØ. Udgifterne deles mellem havn og sejlklub, efter antal medlemmer.

Anne Marie fremlagde derefter budgettet for 2010. Både regnskab og budget blev godkendt med applaus.

Ad 4.

Der var i år indkommet 1 forslag fra Claus Nielsen:
”Onsdagskapsejladserne afvikles på fremragende vis - men jeg vil alligevel tillade at komme med et lille ændringsforslag. Feltet for spilerførende er desværre ret lille og starter i 4. start og dermed sidst. Specielt for mindre/langsommere både fører dette til, at der bliver for meget ”perler på en snor ” sejlads, hvor der ikke bliver behov for mange taktiske overvejelser ved møde med andre både og ved mærkerundinger – det der gør kapsejladser spændende og sjove. Jeg vil derfor foreslå, at det overvejes kun at have to starter så felterne bliver større og sejladserne tættere, både før start, under sejladsen og målgang.”

Claus fik lejlighed til at uddybe forslaget.

L-F: Dette forslag vil blive diskuteret i bestyrelsen, som er åben overfor forslaget, med en længere startlinie, samt at slå flere løb sammen. Ændringer meddeles til regelaftenen.

Ad 5. Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet hæves til 400,00kr i 2011, hvilket blev vedtaget af forsamlingen.

Ad 6. Valg til bestyrelsen.

Valg af kasserer, Anne Marie Østergaard, genvælges med applaus.

Valg af bestyrelsesmedlem, Leif Folke og Jane Høj, genvælges med applaus.

Ad 7. Valg af suppleant til bestyrelsen, Jørgen Christiansen, genvælges med applaus.

Ad 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Som revisorer valgtes Milter Mogensen og Kristian Brøns Nielsen.

Som revisorsuppleant valgtes Ejgil Boel Nielsen.

Ad 9. Valg til udvalgene. Udvalgene kom til at bestå af følgende medlemmer.

Turudvalget: Leif Tørring, Erik Jacobsen, Ole Boel og Martin Andersen.

Målerudvalget: Milter Mogensen, Jane Høj, Erling Østergaard og Allan Handberg.

Regeludvalget: Henning Kristensen, Jane Høj, Claus Nielsen og Jørgen Christiansen.

Bøjeudvalget: Hans Bech og Dennis Laursen.

Klubbåd og Sejlerskole: Jørgen Christiansen, Allan Handberg og Thomas Rasmussen.

Motorbådsudvalget: Kurt Graugaard, Søren Sørensen.

Ungdomsudvalget: Thomas Pedersen, Kristian Brøns, Kaare Brøns og Niels Ove Jespersen

Ad 10. Eventuelt.

Henning, forespurgte om kontingentet, er den samme for bådejere og gaster, hvilket er den samme. Ved bundrensning af bådene bruges der ferskvand, vil dette være muligt med havvand, dette hører hjemme i havnen. J-C fremlagde argumenter for køb af en skolebåd nr 2, hvilket de fremmødte medlemmer anså som en fornuftig investering. T-P efterlyste en seniorklub ”de grå/spættede sæler” idet dette er succes i andre sejlklubber, dette gav fra modne medlemmer anledning til at nævne at en sådan har eksisteret, og der vil arbejdes på en genoplivning.

Formanden sluttede af med at takke Hans for banelægning, start og tidtagning ved kapsejladserne, samt byde den nye tidtager Viggo velkommen og Gerda for en altid opdateret hjemmeside. Formanden rettede også en stor tak til Kris Stanczuli for graveringen af klubbens pokaler.

                 Dirigent                                                        Sekretær

       Kristian Brøns Nielsen                                            Klaus Nielsen