Referat fra ordinær generalforsamling lørdag

                                   Den 15. januar kl. 1400, 2011 i Virksund Sejlklub.

                                            Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling.

                                  Dagsorden ifølge vedtægternes § 8.

 1. Valg af dirigent.
                          
 2. Bestyrelsens beretning.
   
 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse, samt budget for det kommende år.
   
 4. Behandling af indkomne forslag.
   
 5. Fastsættelse af kontingent.
   
 6. Valg til bestyrelsen i henhold til § 11.

På valg er: Formand, Thomas Pedersen (modtager ikke genvalg)

Bestyrelsesmedlem, Klaus Nielsen (modtager ikke genvalg)

 1. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.

På valg er: Jørgen Christiansen (modtager genvalg).

 1. Valg af 2 revisorer.

 Milter Mogensen og Kristian Brøns Nielsen

Valg af revisorsuppleant.

På valg er. Ejgil Boel Nielsen.

 1. Valg til udvalg. På valg er:

Turudvalget: Martin Andersen, Leif Tørring, Erik Jacobsen og Ole Boel.

Målerudvalget: Milter Mogensen, Jane Høj, Allan Handberg.

Regeludvalget: Henning Kristensen, Jane Høj, Claus Nielsen og Jørgen Christiansen.

Bøjer: Hans Bech og Dennis Laursen.

Klubbåd og sejlerskole: Jørgen Christiansen, Allan Handberg og Thomas Rasmussen.

A.H. ønsker ikke genvalg

 Motorbådsudvalget: Er på stand by.

Ungdomsudvalget: Thomas Pedersen, Kristian Brøns, Kaare Brøns og Niels Ove Jespersen. TP ønsker ikke genvalg

 1.  Eventuelt

Referat:
 

Der var 37 fremmødte stemmeberettigede.

Ad 1. Valg af dirigent.

Kristian Brøns Nielsen vælges til dirigent, og konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indvarslet og leder generalforsamlingen ifølge dagsorden.

Ad 2. Bestyrelsens beretning.

Formanden aflagde beretning for det forløbne år. Forsamlingen godkendte beretningen med applaus. Beretningen er udsendt særskilt.

TP åbnede op for debat jævnfør indhold i beretningen.

Kapsejlads i Oktober:

Foranlediget af de sidste onsdagssejladser hvor der var en del problemer med orienteringen, blev alternativer diskuteret.

Eks. Flytning af sejladserne i oktober til om lørdagen, hvilket enkelte medlemmer var bange for ville reducere antallet af startende både.

Alternativt at rykke starten så vi starter en ½ time tidligere.

Der blev også foreslået at sætte lys på bøjerne, hvilket vil være meget ressourcekrævende.

Dog kan det være en mulighed at montere reflekser i stedet

Bestyrelsen hørte de forskellige forslag og vil arbejde med at finde en løsning inden sæsonstart.

Betaling til Havnen for brug af faciliteter:

Havnens ønske om generel betaling fra brugerklubberne, herunder Sejlklubben, for at bruge havnens faciliteter, affødte en livlig debat.

Problematikken er affødt af at den nystiftede Kajakklub ønsker at kunne gøre brug af havnens faciliteter, hvilket de naturligvis skal betale for. Skal de betale skal Sejlklubben også.

En del medlemmer af både havn og sejlklub anfører at de i forvejen betaler for at anvende faciliteterne, gennem medlemskabet af Havnen, og finder det ikke rimeligt at de skal betale en gang mere fordi de også er medlemmer i Sejlklubben.

Ole anførte at der er ca. 150 medlemmer af Havnen, men ca. 210 medlemmer i Sejlklubben, hvorfor der må være en del der ikke betaler for at benytte havnens faciliteter.

Oplæget fra Sejlklubben er at denne betaler et fast årligt beløb i ”husleje” til Havnen, dette muliggør at vi kan få lokaletilskud fra Skive kommune.

Ad 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse, samt budget for det kommende år.

I fravær af kassereren Anne Marie Østergaard, fremlagde Jane årets regnskab.

De ordinære indtægter blev på ca. 100.000 kr. Fremgangen i forhold til 2009 skyldes både medlemsfremgang og forøgede sponsorindtægter.

Aktiviteten i klubben har været høj, hvilket naturligt også afspejles i udgifterne

Især linjen ”andre aktiviteter” syntes høj, forklaringen er at vi har afsat 10.000 kr. til jubilæumsudgifterne i 2011, ligesom der har været annonceudgifter på 4.000 kr. i forbindelse med åben havn.

Udgiften til klubbladet er ca. 7000 kr. Den store udgift under diverse dækker over klubbens donation på 10.000 kr. til den nye storskærm

Det ordinære resultat ender med et overskud på 9.254 kr.

Sejlerskolens indtægter er præget af den store aktivitet, samt af en anonym donation på 10.000 kr. vedligeholdelse og forsikring af bådene har kostet ca. 41.000 kr. herunder udgifter til en ”ny” motor og til sandblæsning af bunden på Tøsen. Desuden er vi begyndt at afskrive på skolebådene.

I alt ender sejlerskolen med en udgift for klubben på 1.708 kr.

Også i ungdomsafdelingen har aktiviteten været særdeles høj, hvilket afspejles i indtægterne fra aktiviteterne. Meget glædeligt har sponsorindtægterne også været højere end budgetteret.

På trods af indkøb af joller og gummibåd med motor, ender regnskabet for ungdomsafdelingen med et meget beskedent underskud på ca. 1.700 kr.

Alt i alt giver det et samlet resultat for klubben på knap 6.000 kr.

Balancen viser at vi har øget egenkapitalen med ca. 6.000 kr. i 2010.

Jane fremlagde derefter budgettet for 2011.

Uffe gjorde gældende at man grundet manglende indtægter fra Biblioteksforeningen samt øgede udgifter til porto, er nødsaget til at forhøje sejlklubbens andel af udgifterne til klubbladet med 4.000 kr. dette blev på stedet korrigeret i budgettet.

Både regnskab og budget blev godkendt med applaus.

Ad 4. Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

Ad 5. Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet foreslås hævet til 450,00 kr. i 2012, begrundet i forventningerne om at vi fremover skal betale husleje for at anvende havnens faciliteter.

Bestyrelsen blev bemyndiget til at hæve kontingentet til et beløb mellem 400,00 og 450,00 kr. Afhængig af den endelige udgift til husleje til Havnen.

Ad 6. Valg til bestyrelsen i henhold til § 11.

Valg af formand. Leif Folke valgtes med applaus.

Da LF blev valgt som formand, indtræder suppleant Jørgen Christiansen på Leifs plads i bestyrelsen.

Valg af bestyrelsesmedlem

Da Klaus Nielsen ikke modtager genvalg, foreslår bestyrelsen Claus Skodborg Nielsen, denne vælges med applaus 

Ad 7. Valg af suppleant til bestyrelsen.

Da Jørgen Christiansen, indtræder som medlem af bestyrelsen i stedet for LF. Foreslår bestyrelsen Rene Fjellerup fra ungdomsgruppen som suppleant. Denne vælges med applaus.

Ad 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Som revisorer genvalgtes Milter Mogensen og Kristian Brøns Nielsen.

Som revisorsuppleant genvalgtes Ejgil Boel Nielsen.

Ad 9. Valg til udvalgene.

Udvalgene kom til at bestå af følgende medlemmer.

Turudvalget: Henning Kristensen, Poul Mackenhauer og N. O. Jespersen

Målerudvalget: Milter Mogensen, Jane Høj, Allan Handberg og Kaare Brøns.

Regeludvalget: Henning Kristensen, Jane Høj, Claus Nielsen og Jørgen Christiansen.

Bøjeudvalget: Hans Bech og Dennis Laursen.

Klubbåd og Sejlerskole: Jørgen Christiansen, Thomas Rasmussen og Erling Østergaard

Motorbådsudvalget: Poul Mackenhauer + en hjælper, som skal findes.

Ungdomsudvalget: Kristian Brøns, Kaare Brøns, Niels Ove Jespersen og Rene Fjellerup.

Ad 10. Eventuelt.

Thomas Pedersen gennemgik forårets aktivitetsprogram, jævnfør aktivitetskalenderen

Thomas takkede for tiden som formand for sejlklubben og overrakte Leif  Folke en CD med alle dokumenter fra tiden som formand.

Ydermere takkede Thomas Ole Boel for samarbejdet Havn og Sejlklub imellem ved at overrække Ole en ny Havnefoged kasket af anerkendt udseende og kvalitet, til erstatning for den ”tyskerbør ” som Ole har brugt hidtil.

Den nye formand Leif Folke takkede Thomas for den store indsats og den store drivkraft han har udvist som formand for Sejlklubben, og overrakte Thomas et par flasker vin som tak.

Forsamlingen takkede Thomas for indsatsen med applaus.

                 Dirigent                                                        Sekretær

        Kristian Brøns Nielsen                                       Jørgen Christiansen