Generalforsamling i Virksund Sejlklub

Lørdag den 21. januar 2012 var 30 medlemmer af sejlklubben samlet til generalforsamling i klubhuset.

1.Valg af dirigent.

Kristian Brøns valgtes til dirigent. Han indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var indvarslet i henhold til vedtægterne. Indkaldelsen har været i bladet, på hjemmesiden og ophængt i klubhuset. Han gav derefter ordet til Leif Folke.

2.Formandens beretning.

Leif fremlagde sin beretning. Beretningen optrykkes i bladet og på hjemmesiden og refereres derfor ikke her.

Bestyrelsen godkendte – med applaus – formandens beretning.

Der fremkom efterfølgende en enkelt kommentar, nemlig at det af formanden omtalt jubilæumsskrift fortsat kan erhverves, da der stadig er et restoplag.

3.Forelæggelse af årsregnskab og budget for næste år.

Anne-Marie Østergård indledte med at opfordre alle til at sikre sig, at sejlklubben har den rette e-mailadresse på de enkelte medlemmer samt at huske, at meddele ændringer. Klubben – i denne sammenhæng Anne-Marie – spilder meget tid på at skrive til forældede e-mailadresser.

Der bliver i klubhuset ophængt en liste over alle klubmedlemmer. (Referentens bemærkning: Der kommer ikke en liste på hjemmesiden – det ville så være for nemt for ”spam-hajer” at høste adresser).

Anne-Marie gennemgik derefter regnskabet, der også siden 7. januar har været tilgængeligt på hjemmesiden. Regnskabet er revideret af Milter og Kristian uden bemærkninger.

Årets resultat er bedre end budgetteret. Det skyldes, at bestyrelsen i tide rebede sejl, da de budgetterede sponsorbidrag ikke nåede den forventede størrelse og da det i starten af sæsonen var uklart, om der kom et lokaletilskud fra Skive Kommune. Dette tilskud kom heldigvis og faldt på et tørt sted.

Derefter gennemgik Anne-Marie Regnskabsbalancen. Klubben har ved udgangen af året en egenkapital på kr. 144.905,61

Sejlklubben er således velkonsolideret.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabsfremlæggelsen.

Dernæst var der gennemgang af budgettet for 2012:

Den ene skolebåd er sat til salg og bliver på land i den kommende sæson – såfremt den ikke forinden er solgt.

Der forventes fortsat stor aktivitet i ungdomsafdelingen i 2012.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til budgettet.

Generalforsamlingen godkendte herefter regnskab og budget.

Revisorerne sluttede dagsordenspunktet med at rose kassereren for sin håndtering af hele regnskabsområdet – og således kom der alligevel en enkelt bemærkning til fremlæggelsen.

4.Indkomne forslag til bestyrelsen:

Der var ingen forslag indkommet.

5.Fastlæggelse af kontingent for 2012:

Det besluttedes at fastholde kontingentet uændret på 450 kr./person/år. Kassereren opfordrede alle til at få betalt kontingentet – med en klar angivelse af hvem indbetaleren er! Det er jo ikke nemt at gætte hvorfra 450 kr. indsat på kontoen stammer fra.

6.Valg til bestyrelsen:

Jane Høj og Anne-Marie Østergård var på valg. De genvalgtes begge.

7.Valg af suppleant til bestyrelsen:

René Fjellerup var på valg. Han genvalgtes.

8.Valg af to revisorer:

Kristian Brøns og Milter Mogensen var på valg. De genvalgtes begge.

Valg af én revisorsuppleant:

Eigil Boel Nielsen ønskede ikke genvalg.  Allan Pedersen valgtes som ny revisorsuppleant.

9.Valg til udvalg:

Dette dagsordenspunkt indledtes – affødt af en forespørgsel fra en deltager i generalforsamlingen - med en ret livlig debat om hvorvidt udvalgsmedlemmer skal være medlem af sejlklubben. Der fremkom en del synspunkter og udsagn, her gengivet i kort form.

  • Indtil nu har vi med glæde taget imod al den hjælp vi kan få.
  • Lad nu være med at skræmme dem væk der vil yde en indsat.
  • De der er med til at disponere på klubbens vegne, bør være medlem.
  • Vi skal være åbne for tværgående samarbejde – eksempelvis med motorbådssejlerne.
  • Er det et problem?
  • I Virksund Havn er der også frivillige der yder en indsats, uden at de er medlem af havnen.

Konklusionen blev, at bestyrelsen bør nærstudere hvad vedtægterne evt. siger om problematikken, især i forbindelse med udgiftskrævende aktiviteter. [Umiddelbart efter generalforsamlingen blev dette drøftet. Resultatet af drøftelsen er beskrevet sidst i dette referat]

Herefter gik generalforsamlingen over til at besætte pladserne i de forskellige udvalg:

Turudvalg:

Udvalget består af Niels Ove Jespersen, Poul Mackenhauer og Henning Christensen.

Genvalg til alle 3

Målerudvalg:

Udvalget består af Milter Mogensen, Jane Høj, Allan Handberg og Kaare Brøns

Genvalg til alle 4

Regeludvalg:

Udvalget består af Henning Kristensen, Jane Høj, Claus Skodborg og Jørgen Christiansen.

Henning Kristensen ønskede at pensionere sig selv fra udvalget, men lovede dog at blande sig i udvalgets arbejde hvis der skulle være grund til det! De tre øvrige i udvalget fortsætter. Der er plads til mindst ét nyt medlem i udvalget hvis nogen skulle have interesse deri.

Bøjeudvalg:

Udvalget består af Claus Skodborg, Leif Tørring og Johan Jacobsen.

Som nyt medlem i udvalget valgtes Kåre Johannesen. Leif og Johan oplyste, at de ville oplære Kåre og Claus i arbejdet og derefter vil de træde ud af udvalget.

Jane har fortsat kontakten til fiskerne der udlægger bøjerne.

Klubbåd og sejlerskole:

Udvalget består af Jørgen Christiansen, Thomas Rasmussen, Erling Østergaard og Martin Andersen.

Genvalg til alle 4.

Ungdomsudvalg:

Udvalget består af Søren Ringgaard, Kristian Brøns Nielsen, Kaare Brøns, Niels Ove Jespersen og René Fjellerup.

Genvalg til alle 5, Kaare er dog studieramt og vil derfor deltage med nedsat kraft i ungdomsarbejdet.

Pigesejlads:

Dette udvalg har længe eksisteret uformelt med Jane Høj og Anne-Marie Østergaard som medlemmer. Udvalget er nu formaliseret og de to fortsætter.

10.Eventuelt.

Der var forslag om en pigetur som en pendant til mandeturen. Dette søges gennemført primo juni.

Herefter ønskede dirigenten god forår og god vind, inden han gav ordet til formanden.

Leif sluttede generalforsamlingen med et ønske om en god sæson 2012.

Referent: Claus Skodborg

Generalforsamlingen pålagde Bestyrelsen at drøfte et evt. krav om medlemskab af Sejlklubben som en forudsætning for at kunne være medlem af et udvalg. Efter generalforsamlingen drøftedes dette i bestyrelsen, der nåede frem til flg. konklusion:

Sejlklubben er altid glad for hjælp fra frivillige.

 Bestyrelsen finder, at man skal være medlem af Virksund Sejlklub for at kunne være medlem af et udvalg under Sejlklubben, idet man som udvalgsmedlem er med til at træffe beslutninger/udføre handlinger, der kan påvirke Sejlklubbens økonomi og renommé. Deltagelse i kurser der betales af Sejlklubben fordrer ligeledes medlemskab af Sejlklubben.