Ordinær generalforsamling i Virksund Sejlklub

Lørdag den 19. januar 2013 kl. 14:00 i klubhuset i Virksund

Generalforsamlingen indledtes med, at Leif Folke bød velkommen til de cirka 30 deltagere.

 

 1. Valg af dirigent.

Kristian Brøns valgtes som dirigent.

 1. Bestyrelsens beretning

Leif Folke fremlagde årsberetningerne fra bestyrelsen og fra de forskellige udvalg. Årsberetningen kan i sin helhed ses på hjemmesiden.

Efter beretningen blev årsagen til tilbagegangen i klubbens medlemstal drøftet. Anne-Marie forklarede, at medlemmer, der ikke betaler til tiden, ikke uden videre slettes som medlem. Tvært i mod rykkes medlemmer i restance flere gange. Senest er der udsendt cirka 30 rykkerbreve.

En af årsagerne til medlemstilbagegang er, at VS ikke for tiden kan ”stille hold” til Duelighedsundervisning. Tidligere gav denne undervisning en del medlemmer, hvoraf nogle dog kun var medlem det år, de deltog i undervisningen.

Forsamlingen efterlyste et medlemsnummer, der eksempelvis kan gøre det nemmere at indbetale kontingent – og gøre det nemmere for kassereren at finde ud af, hvem betalerne er.

Bestyrelsen her jævnligt drøftet fastholdelse/udvidelse af medlemsskaren. Tiltag er undervejs.

Formandens beretning blev herefter godkendt

 1. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse, samt budget for det kommende år.

Anne-Marie fremlagde den korte version: Kassen stemmer, budgettet holdt og revisorerne har godkendt regnskabet uden bemærkninger.

Der er et lille overskud for 2012.

Herefter gennemgik Anne-Marie regnskabets hovedposter.

Der blev stillet forslag om, at medlemstallet påføres regnskabet ved punktet ”Kontingent-medlemmer”.

Anne-Marie gennemgik regnskabsbalancen.

Der var ingen spørgsmålet, og dirigenten kunne derfor konstatere at regnskabet var godkendt af Generalforsamlingen.

Derefter blev budget for 2013 gennemgået. Der budgetteres kun med det ene sponsorat fra Hancock til klubbåden – bestyrelsen håber naturligvis at dette sponsorat fortsætter. Der var ingen spørgsmål til budgettet.

Regnskab og budget blev udleveret til forsamlingen og kan desuden ses på hjemmesiden.

 1. Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag til behandling på Generalforsamlingen.

 1. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog, at kontingent for 2014 hæves med 50 kr/år så det udgør 500 kr/år.

Der fremkom et forslag om, at pensionister skulle friholdes for denne stigning. Dette kunne ikke imødekommes.

Stigningen til 500 kr/år godkendtes af Generalforsamlingen

 1. Valg til bestyrelse i henhold til § 11.

På valg er:

Formand, Leif Folke Pedersen (modtager ikke genvalg)

Bestyrelsesmedlem, Claus Skodborg Nielsen (modtager ikke genvalg)

Erling Østergård blev foreslået som ny formand. Han valgtes uden modkandidat.

René Rosenlund Fjellerup blev foreslået som nyt bestyrelsesmedlem og valgtes uden modkandidat.

Anne-Marie takkede under applaus den afgående formand og overrakte ham tre flasker god rødvin.

 1. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
              
  På valg er: René Rosenlund Fjellerup (modtager genvalg)

Da René blev valgt ind i bestyrelsen, blev Svend Primdal foreslået som ny suppleant. Han valgtes uden modkandidat

 1. Valg af 2 revisorer.

På valg er: Milter Mogensen og Kristian Brøns Nielsen. Begge blev genvalgt

Valg af 1 revisorsuppleant.

På valg er: Allan Pedersen. Han blev genvalgt

 1. Valg til udvalg.

Inden valget af medlemmer i de forskellige udvalg gik i gang, fremlagde bestyrelsen sin holdning om, at medlemskab af et udvalg under Virksund Sejlklub kræver, at man er medlem af Sejlklubben. Dette skyldes, at man som udvalgsmedlem agerer på vegne af Sejlklubben og også har indflydelse på klubbens omkostninger.

På valg er:

Turudvalg: Niels Ove Jespersen, Poul Mackenhauer og Henning Kristensen: Alle tre blev genvalgt, men Henning forvarslede dog, at han næste år ikke modtager genvalg.

Målerudvalg: Milter Mogensen, Jane Høj, Allan Handberg og Kaare Brøns: Sidstnævnte er flyttet pga. studier og udtræder derfor. Øvrige genvalgtes

Regeludvalg: Jane Høj, Claus Skodborg Nielsen og Jørgen Christiansen: Alle genvalgtes

Bøjeudvalg: Claus Skodborg Nielsen, Kåre Foss Johannesen, Leif Tørring og

Johan Jakobsen: Som varslet sidste år træder Leif og Johan ud af udvalget, idet de finder, at de nu har oplært de to ”unge” udvalgsmedlemmer i bøjearbejdet. Claus og Kåre genvalgtes

Klubbåd & sejlerskole: Jørgen Christiansen, Erling Østergaard, Martin Andersen og Thomas Rasmussen: Thomas udtræder af udvalget. De tre øvrige genvalgtes og Allan Handberg indvalgtes som nyt medlem i udvalget.

Ungdomsudvalg: Søren Ringgaard, Kristian Brøns Nielsen, Niels Ove Jespersen, René Fjellerup og Kaare Brøns: Sidstnævnte er flyttet pga. studier og udtræder derfor. De øvrige genvalgtes.

Pigesejlads: Anne-Marie Østergaard og Jane Høj: Begge genvalgtes

 1. Eventuelt.

Der blev efterlyst en bustur til Fredericia Boat Show. En sådan er allerede annonceret på hjemmesiden.

Leif Folke takkede for samarbejdet gennem sin tid som formand og ønskede Erling held og lykke som ny formand.

Leif gjorde desuden opmærksom på et kommende arrangement i klubben, nemlig beretningen den 20. marts kl. 19.15 om en sommertur til Sct. Petersborg.

Jørgen Christiansen berettede om den kommende kapsejladssæson:

 • Der er Regelaften den 24. april 2013. Denne dato er også sidste frist for tilmelding til årets aftensejladser. Der opfordres til, at kapsejladslicensen betales i god tid, så målebrevet er aktivt senest den 24. april. Bestyrelsen ser i den forbindelse gerne, at alle skippere opfordrer deres faste gaster til at være medlem af Sejlklubben.
 • Der udpeges måldommere fra de enkelte både inden sæsonstart – såfremt det ikke lykkes at finde faste dommere. Hver båd skal sørge for måldommer cirka én gang hvert andet år.
 • Der fremkom et forslag om at etablere en ”Gastebørs” hvor nye gaster kan søge en båd at kapsejle med, og hvor skippere kan rekruttere nye gaster.  Der var forslag om, at nye gaster kan være tilmeldt gastebørsen i forårssæsonen, uden klubmedlemskab. Bestyrelsen vil overveje dette.

Herefter rundede Kristian Brøns af og afsluttede Generalforsamlingen 2013.

Referent: Claus Skodborg Nielsen