Referat af ordinær generalforsamling i Virksund Sejlklub

Lørdag den 21. februar 2015 kl. 14:00 i klubhuset i Virksund

Generalforsamlingen 2015 blev indledt af sejlklubbens formand, Erling Østergaard, der bød velkommen og foreslog Kristians Brøns som dirigent.

 1. Valg af dirigent.

Kristian Brøns blev uden modkandidater valgt til dirigent for generalforsamlingen.

Kristian takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med klubbens vedtægter, og han gav ordet derefter ordet videre til formanden for at give bestyrelsens beretning.

 1. Bestyrelsens beretning

Erling indledte med at takke medlemmerne for et godt sejlerår 2014, og fortsatte med at takke alle de frivillige i udvalgene for deres store og ulønnede indsats i løbet af året. Derefter blev hovedtræk fra udvalgenes arbejde præsenteret. Bestyrelsens beretning er i sin helhed vedlagt dette referat, men særligt kan følgende fremhæves:

 • Der er brug for flere frivillige voksne i alle aldre til ungdomsudvalgets arbejde. 
 • Flere gaster til de ugentlige kapsejladser vil sandsynligvis kunne skaffe flere deltagende både, og bestyrelsen vil gøre en ekstra indsats for at skaffe flere gaster, også uøvede. Skipperne opfordres til at tage positivt mod nye kapsejlere og ikke mindst udøve deres utvivlsomt store pædagogiske egenskaber, når de uøvede skal læres op – det hjælper ikke at råbe af dem…!
 • Viborg Sejlklub trækker sig ud af samarbejdet omkring Fransgård cup, fordi de i flere år ikke har haft deltagende både. I Virksund satser vi hårdt på i eget regi at fortsætte denne populære kapsejlads.
 • Bestyrelsen har i årets løb afholdt 7 bestyrelsesmøder, og referaterne herfra kan læses på hjemmesiden. Vi ønsker den bedst mulige kommunikation med klubbens medlemmer og bruger derfor tre kanaler: Hjemmesiden, nyhedsbrevet og direkte mail til medlemmerne. Det er vigtigt at huske at give besked, hvis I skifter mailadresse – send en mail herom til formand@virksundsejlklub.dk.
 • Vi har flyttet klubbens forsikringer fra Codan/Paentanius til First, som Dansk Sejlunion har en særlig aftale med.
 • Medlemstallet i Dansk Sejlunion (og dermed i landets sejlklubber) er i frit fald. Vi er i Virksund også ramt heraf, men ikke så hårdt som en del andre klubber.
 • Bestyrelsen satser hårdt på at fastholde kontingentet så lavt som muligt – og lavere end i mange andre sejklubber – Virksund Sejlklub skal være for alle! Bestyrelsen opfordrer atter en gang alle faste gaster på kapsejladserne til at melde sig ind i klubben, og skipperne bedes minde gasterne om det!
 • Tak for sponsorater til bryggeriet Hancock, vognmandsfirmaet Fransgaard og Værftet i Skive!

  Dirigenten takkede formanden for en fyldig beretning og efterlyste spørgsmål.
 • Tune: Hvor mange medlemmer har klubben?
  • Svar (Karin): 126 medlemmer i 2014!
 • Ole: Når klubbens forsikringer i Codan er opsagt, har det så indflydelse på den rabat, som medlemmerne har kunnet få her på bådforsikringer?
  • Svar (Erling): Det vides ikke!
 • Kenneth: Vi skulle måske gøre opmærksomme på, at det ikke koster en ”bondegård” at komme ud at sejle. Det kan være dyrere at begynde at campere, og det tror jeg ikke at der er mange der ved. Det burde DS oplyse om. Vi skal have fat i småbørnsfamilierne.
  • Svar (Erling): Vi har netop afholdt et møde en konsulent i DS, og han fortalte, at man er særdeles opmærksom på problemet omkring medlemsfaldet og vil (måske) tage initiativ til en oplysningskampagne. Udover problemet med, at sejlsport opfattes som en meget kostbar fritidsinteresse, er det også et problem, at der er en høj ”indgangstærskel” – det opfattes som ”teknisk” svært at komme i gang, og miljøet opleves på mange havne som noget lukket. Det er lettere at gå ind i et fitnesscenter.
  • Tune: Vi kunne sætte plancher op på havnen, der informerer om muligheder for at komme ud at sejle og hvad hhv. havnen og klubben står for.
  • Kenneth: Vi er relativt nye i klubben og på havnen og følte os særdeles godt modtaget, fordi vi tilfældigvis kendte et par personer heroppe -jeg vil foreslå, at vi får et par mentorer der kan modtage nye medlemmer i klubben.
  • Erling: Tak for gode indspark, som vi helt sikkert vil arbejde videre med i bestyrelsen.
   Beretningen blev derefter godkendt med applaus
 1. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse, samt budget for det kommende år.

Kristian (revisor) takkede for fin orden i regnskabet og gav derefter ordet til Karin, der fremlagde regnskabet og efterlyste spørgsmål.

 • Niels Ove: Er der nogen, der gør noget for at skaffe sponsorkroner?
  • Jørgen C: Vi ligger i et problematisk område, hvor vi skal dele de lokale sponsorer med klubberne i Viborg og Skive, så vi skal til de landsdækkende institutioner.
  • Erling: De gange vi har fået sponsorkroner, er det fordi vi har haft personlige relationer til en virksomhed. Det nytter sjældent noget blot at rundsende ansøgninger.
 • Jørgen M: Danske spil giver sponsorater til mange sportsgrene.
 • Claus: Måske kan vi hente sponsorater ved at tilbyde fx en personaleforenings medlemmer en modydelse i form af en sejltur.

Regnskabet blev derefter godkendt med applaus.

 1. Behandling af indkomne forslag.
  1. Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
 1. Fastsættelse af kontingent for 2016.
  1. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 500 kr.

Erling: Vi har gennem en årrække sparet ca. 100.000 kr op, og derfor fastholder vi det lave klubkontingent og budgetterer desuden med et underskud for 2015 – pengene skal ud at arbejde til gavn for klubben. I disse år har vi specielt en del vedligeholdelsesudgifter til skolebåden samt til klubjollerne i ungdomsafdelingen.   

 1. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 11.
  1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen, den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv.

Bestyrelsens nuværende sammensætning:

Erling Østergaard, formand, valgt for perioden 2012-14 – på valg!

Karin Henriksen, kasserer, valgt for perioden 2014-16.  

Svend Primdal, valgt for perioden 2014-16.

Jørgen Christiansen, valgt for perioden 2014-2016. 

René Fjellerup, valgt for perioden 2012-2014 – på valg!

 1. På generalforsamlingen 2015 skal der således vælges formand samt 1 bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen foreslår genvalg af Erling Østergaard og René Fjellerup

Erling og René blev genvalgt

 1. Valg af suppleant til bestyrelsen (vælges for 1 år ad gangen).
  1. Suppleant i 2014: Anne-Marie Østergaard – på valg!

Bestyrelsen foreslår genvalg.

Anne-Marie blev genvalgt

 1. Valg af 2 revisorer
  1. På valg er: Anne Dorthe Jespersen og Kristian Brøns Nielsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af begge.

Begge blev genvalgt.

 1. Valg af 1 revisorsuppleant
  1. På valg er: Milter Mogensen

Bestyrelsen foreslår genvalg

Milter blev genvalgt

 1. Valg til udvalg (OBS: Forudsætter medlemskab af klubben). På valg er:
 1. Turudvalg: Niels Ove Jespersen og Henning Kristensen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Ove og Henning samt nyvalg af Peter Worsøe.

Genvalg til Niels Ove og Henning, nyvalg til Peter

 1. Målerudvalg: Milter Mogensen (ønsker ikke genvalg), Jane Høj, Allan Handberg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jane og Allan samt nyvalg af Kenneth Mortensen.

Jane og Allan blev genvalgt, nyvalg til Kenneth

 1. Regeludvalg: Jane Høj, Claus Skodborg Nielsen og Jørgen Christiansen.

Bestyrelsen foreslår genvalg.

Jane, Claus og Jørgen blev genvalgt.

 1. Bøjeudvalg: Claus Skodborg Nielsen, Kåre Foss Johannesen.

Bestyrelsen foreslår genvalg.

Claus og Kåre blev genvalgt.

 

 1. Klubbåd & sejlerskole: Jørgen Christiansen, Erling Østergaard, Martin Andersen.

Bestyrelsen foreslår genvalg.

Jørgen, Erling og Martin blev genvalgt.

 1. Ungdomsudvalg: Søren Ringgaard (ønsker ikke genvalg), Kristian Brøns Nielsen, Niels Ove Jespersen, René Rosenlund Fjellerup.

Bestyrelsen foreslår genvalg af de tre sidstnævnte samt nyvalg af yderligere 1 person.

Kristian, Niels Ove og René blev genvalgt, Anne Dorthe Jespersen blev nyvalgt.

 1. Pigesejlads: Anne-Marie Østergaard og Jane Høj.

Bestyrelsen foreslår genvalg.

Anne-Marie og Jane blev genvalgt.

 1. Kapsejladsudvalg: Allan Handberg, Leif Folke, Jørgen Christiansen (ønsker ikke genvalg)

Bestyrelsen foreslår genvalg af Allan og Leif samt nyvalg af Svend Primdal. 

Genvalg til Allan og Leif, nyvalg til Svend.

 1.  Medlemmernes ønsker og forventninger til sejlklubben

Bestyrelsen ønsker på årets generalforsamling en drøftelse af, hvilke forventninger og ønsker medlemmerne har til sejlklubben. Drøftelsen vil foregå ved bordene efterfulgt af en opsamling i plenum, og resultaterne vil blive samlet i nogle hovedpunkter, der vil være centrale for bestyrelsens arbejde i 2015.
Klubbens medlemmer vil blive bedt om at drøfte disse spørgsmål:

 1. ”Er det nuværende omfang af klubbens aktiviteter i bredeste forstand passende?”
 1. ”Hvis I ønsker flere eller en anden fordeling af aktiviteter, så kom venligst med forslag til, hvilken type de skal være af (foredragsaftener med maritimt indhold, kapsejladser, fælles tursejladser, sociale arrangementer eller andet).”
 1. ”Har I forslag til helt nye aktiviteter i sejlklubbens regi?”
 1. ”Det har gennem mange år været vigtigt at fastholde klubkontingentet i Virksund som et af de billigste i landet, hvilket naturligvis har konsekvenser for omfanget og typen af aktiviteter i klubben. Mener I, at det fortsat skal være således, eller skal der på længere sigt satses på et højere kontingent og mere udgiftskrævende aktiviteter?”.
 1. ”Har I – udover ovenstående – andre forslag til bestyrelsen? ”

En livlig diskussion udspandt sig ved bordene og bestyrelsen modtog en række skriftlige indspark til det videre arbejde. I den mundtlige opsamling blev bl.a. følgende fremhævet:

Ad a:

 • Nuværende aktivitetsomfang er passende, men ærgerligt, hvis weekendsejladserne sløjfes – der bør være en starter og tilmelding et par dage før sejladsen. Måske kan man samle sejladserne mere, end vi traditionelt har gjort og kombinere dem med grill-hygge om aftenen, så familien kan være med.
 • Sommerpausen i kapsejladserne er rigelig lang – måske kunne der være en ikke med-tællende kapsejlads i starten af sommerferien.

Ad b og c:

 • Prøv at genoptage Yachtskipperundervisning og -prøver.
 • En vintertur for klubbens medlemmer til et sted i Danmark/Europa – med både et maritimt og ikke-maritimt indhold. Måske også incl. sejlads, hvis turen går mod syd. 
 • Et ”light-duelighedskursus” uden prøve – en slags forskole til sejlerskolen.
 • Genoptagelse af pigeturen.
 • Spiler-kursus og natsejlads
 • Åben aften i kajakklubben for sejlklubbens medlemmer og derefter en åben aften i Sejlklubben for kajakklubbens medlemmer.
 • Optimist-kapsejlads for voksne.

Ad d:

 • Ja til det lave kontingent, men en mindre stigning er næppe et problem, selv om det ikke rækker langt i det samlede budget.

‚ÄčAd e:

 • Annoncer og/eller en artikelserie i Folkebladet, oplandsaviserne og TV-MidtVest om Virksund Sejklub. Forslagsstillerne prøver at etablere en kontakt mellem formanden og en relevant journalist.  
 • Arrangementer for de tekniske skoler/handelsskoler (45 min motion med ny reform). Det er et stort arbejde og foregår ofte i arbejdstiden - måske kan ”Gråsælerne” involveres.
 • Et flot designet skilt med havn/sejlklub/kajakklub – med en lille pjece vedhæftet.

Erling takkede for den meget konstruktive diskussion og lovede, at de mange gode forslag vil blive inddraget i bestyrelsens arbejde.

 1.  Eventuelt.

Tune: Har fremlagt et par forslag til havnens generalforsamling, men kan ikke selv deltage pga et familiearrangement – håber alligevel på en positiv modtagelse.

René: Efterlyser en opdatering/modernisering af vores fælles hjemmeside.

Erling takkede forsamlingen for en meget konstruktiv debat og for den fine opbakning til klubbens aktiviteter også i vinterperioden – ”uden aktive medlemmer ingen aktiviteter!” Tak til Kristian for indsatsen som dirigent.

Til slut takkede dirigenten for god ro og orden på generalforsamlingen

Anne-Marie

Referent