Referat af ordinær generalforsamling i Virksund Sejlklub

Lørdag den 6. februar 2016 kl. 14:00 i klubhuset i Virksund

37 deltagere.

Dagsorden ifølge vedtægternes § 8:

 1. Valg af dirigent

Erling Østergaard bød velkommen og foreslog Kristian Brøns som dirigent.

Kristian Brøns blev valgt med applaus.

Kristian konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og gav derefter ordet til foreningens formand, Erling Østergaard.

 1. Bestyrelsens beretning

Formanden indledte sin beretning med at takke alle medlemmer for et godt år med godt kammeratskab i klubben. Han rettede en særlig tak til de medlemmer, der i forskellige udvalg yder et stort arbejde til gavn for foreningen.

Bestyrelsens beretning i sin helhed er vedhæftet referatet som bilag.

Claus ”Spir” supplerede beretningen ved at fortælle, at DS netop har vedtaget at modernisere ankerbøjerne, så de forhåbentlig får en længere holdbarhed. Desuden vil DS gradvist overtage ansvaret for udlægning og indhentning af bøjerne. I vores område vil det dog først ske fra sæsonen 2017.

Dirigenten takkede for beretningen, som forsamlingen ingen spørgsmål havde til, og dirigenten konkluderede, at bestyrelsen måtte have gjort deres arbejde godt i det forløbne år. Beretningen blev godkendt med applaus.

 1. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse, samt budget for det kommende år.

Erling redegjorde for arbejdsdelingen i bestyrelsen, hvor klubbens kasserer, Karin, er ansvarlig for kassen, kontoudtog og alle posteringer gennem året, mens formanden på bestyrelsens vegne fremlægger regnskabet for generalforsamlingen.

Erling redegjorde for, at 2015 regnskabsmæssigt forløb som forventet. På generalforsamlingen sidste år varslede bestyrelsen et planlagt underskud på regnskab 2015, men det er ikke blevet aktualiseret, idet resultatet endte med et beskedent plus på 1.181,93 kr. Til gengæld lovede Erling, at regnskab 2016 vil vise et planlagt underskud (mere herom senere).

Normalt er kontingentet til DS på 13-15.000 kr., men regnskabet viste kun en udgift på 1565,72 kr., og Erling forklarede, at det dækker over, at et afsat beløb i balancen på 12.700 kr i år er trukket ind som en ekstraordinær indtægt for fremadrettet at få en enklere regnskabsføring omkring denne postering. Udgiften har således reelt været helt normal i 2015. 

Erling gennemgik derefter balancen, der viser, at Virksund sejlklub har en god likviditet med  108.732,79 kr. til rådighed. Klubbens egenkapital er på 157.979,93 kr. 

Dirigenten efterlyste spørgsmål til regnskabet.  

Niels Ove bad bestyrelsen overveje et (billigere) gaste-medlemsskab for at få flere til at melde sig ind i klubben.

Til et spørgsmål om antal medlemmer kunne Karin oplyse, at der foreløbig i 2016 kun er 66 medlemmer, der har betalt kontingent. Claus ”Spir” nævnte, at en mulig forklaring på det lave antal kunne være, at mailen med kontingentopkrævning blev udsendt under en overskrift om ”Referat”, og at det kan have fået nogle til ikke at åbne mailen. Kassereren vil udsende en reminder om kontingent for 2016 og regner med et normalt antal medlemmer på helårsbasis.

Jørgen Mikkelsen fortalte om sin positive oplevelse af, at gaster, der er medlem af klubben, udviser større engagement.  

Dirigenten spurgte, om generalforsamlingen kunne godkende regnskab 2015, hvilket skete med applaus. I en efterfølgende slutbemærkning roste dirigenten – der også er revisor – kassereren for et velordnet regnskab.

Erling fremlagde derefter budgettet for 2016 og gjorde rede for bestyrelsens beslutning om at afsætte penge til indkøb af en anden – brugt - motor til Virksundtøsen. Ole Boel advarede mod at købe en brugt motor og anbefalede at bruge de ekstra penge, det koster for at få en ny motor med garanti. Forsamlingen bakkede Ole op og flere nævnte, at det bør være muligt at købe en ny motor for ca. 40.000 kr. Jørgen Christiansen og Jørgen Mikkelsen har lovet at stå for ilægning af den nye motor.

Konklusionen blev, at bestyrelsen bemyndiges til at finde den rigtige motor til Virksundtøsen – sandsynligvis en ny – og at det medfører et planlagt underskud i driftsbudgettet for 2016.  

Generalforsamlingen godkendte budgettet med applaus.

Årsresultat 2015, balance og budget 2016 er vedhæftet som bilag.

 1. Behandling af indkomne forslag.

           Der er ikke indkommet forslag.

 1. Fastsættelse af kontingent for 2017.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om et kontingent på 550 kr. for 2017.

 1. Sæson 2016 i Virksund Sejlklub – udvalgte problemstillinger til drøftelse
  1. Ungdomsafdelingen i 2016

Rene Fjellerup orienterede om sit arbejde i ungdomsafdelingen gennem en årrække, hvor udfordringerne – udover vejr og vind – er Virksunds placering, fordi børn og unge skal køres hertil af forældrene. Sæson 2015 begyndte fint med 10 deltagere, men efter sommerferien var der kun 5 tilbage, da nogle skulle på efterskole.

Dirigenten takkede René og efterlyste en ny hovedansvarlig for ungdomsafdelingen, men selv efter adskillige opfordringer var der ingen interesserede kandidater. Konklusionen blev, at Erling skal prøve at kontakte nogle i håb om bedre held. Lykkes det ikke, risikerer vi, at ungdomsafdelingen går på stand-by i sæson 2016.

 1. Kapsejladserne i 2016

På kapsejladsudvalgets vegne stillede Svend Primdal forsamlingen tre spørgsmål:

 • Hvor mange både bør der, som minimum, være i hvert løb?
 • Start- og sluttidspunkter for sejladserne
 • Placeringen af løbene i kalenderen

Efter diskussion ved bordene blev følgende synspunkter fremhævet:

 • Spilerløbet bør ikke være længere end de øvrige løb af hensyn til den sociale sammenkomst efter løbet.
 • Antal både i hvert løb bør ikke være lavere end 4-6 .
 • Spændende at møde nye både, så fint med udskiftning i løbene fra år til år.
 • Der bør være mulighed for at lave en overalt-sammenligning.
 • Nye bøjer i Lovns Bredning og/eller inde i havneområdet kunne give mulighed for at lave nye baner.
 • Sjovt med (lidt) længere kapsejladser om onsdagen, end vi er vant til. Evt. kan den sociale del placeres før sejladsen – evt. som en fællesspisning.
 • Trekantbane-sejladsen kan lægges som en onsdagskapsejlads. 
 • Opbakning til en kort sommerferie.
 • Lørdag er en dårlig dag til kapsejlads pga familieforpligtelser.
 • Længere sejladser . fx Rotholm Rundt – kunne lægges på en hverdag med start kl. 14. Hvis datoen er kendt i god tid, vil mange kunne skaffe sig en halv fridag, og vi kan håbe på flere deltagere.  

Dirigenten takkede for de mange, konstruktive indspark, som Kapsejladsudvalget vil bruge i planlægningen af sæson 2016.  

Svend Primdals oplæg vedlægges som bilag.

 1. Tursejlads i 2016

På vegne af tursejlads-udvalget holdt Peter Worsøe et oplæg, der indeholdt mange forskellige ideer til tursejlads i klubbens regi, herunder bl.a.:

 • Bedre information til nye sejlere i forbindelse med forsommerens tur.
 • Opdeling af ”Mandeturen” i en lang og kort del, så flere får mulighed for at deltage.
 • Flotille-sejlads i og udenfor fjorden
 • En opslagsliste i klubhuset, hvor man skriver sin(e) destination(er), så andre tursejlere kan følge trop, hvis de har lyst.
 • Fællesture med nabo-klubber
 • Foredrag og fortællinger om tursejlads – sådan som vi har haft de senere år.   
 • Praktiske foredrag/kurser om ankring, brug af turbøjer, brug af gummibåd etc.
 • Bedre faciliteter i klubhuset for tursejlere, fx indretning af en sejlerstue for gæstesejlere i det nuværende mødelokale, etablering af et udekøkken og en tørrelade til vådt sejltøj, bedre info om ture i lokalområdet.
 • Medlemskab af ”Danske Tursejlere”
 • Bedre koordinering mellem Havnens og Sejlklubbens bestyrelser.

  Peter Worsøes oplæg vedlægges i sin helhed som bilag.

Dirigenten takkede Peter for hans oplæg og opfordrede til, at der blev arbejdet videre med ideerne.

 1. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 11.
  1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen, den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv.
   Bestyrelsens nuværende sammensætning:

Erling Østergaard, formand, valgt på generalforsamlingen i 2015 for årene  2015 og 2016.

Karin Henriksen, kasserer, valgt på generalforsamlingen i 2014 for årene 2014 og 2015. På valg!

Svend Primdal, valgt på generalforsamlingen i 2014 for årene 2014 og 2015. På valg!

Jørgen Christiansen, valgt på generalforsamlingen i 2014 for årene 2015 og 2016. På valg!

René Fjellerup, valgt på generalforsamlingen 2015 for årene 2015 og 2016.

På generalforsamlingen 2015 skal der således vælges kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen foreslog genvalg af Karin, Svend og Jørgen.

Karin blev genvalgt

Svend blev genvalgt

René blev genvalgt

 1. Valg af suppleant til bestyrelsen (vælges for 1 år ad gangen).
  1. Suppleant i 2015: Anne-Marie Østergaard. På valg! Bestyrelsen foreslog genvalg af Anne-Marie.

Anne-Marie blev genvalgt

 1. Valg af 2 revisorer
  1. Revisorerne vælges for 1 år ad gangen og i 2015 har hvervet været varetaget af Anne Dorthe Jespersen og Kristian Brøns Nielsen. Bestyrelsen foreslog genvalg af Anne-Dorthe og Kristian.

Anne-Dorthe og Kristian blev genvalgt

 1. Valg af 1 revisorsuppleant
  1. Revisor-suppleanten vælges for 1 år ad gangen og i 2015 har hvervet været varetaget af Milter Mogensen. Bestyrelsen foreslog genvalg af Milter.

Milter blev genvalgt

 1. Valg til udvalg.

Hvervet varetages for 1 år ad gangen og nedenstående, der blev valgt på generalforsamlingen i 2015, er således på valg. Bestyrelsen foreslog genvalg på alle poster med undtagelse af Regeludvalget og Ungdomsudvalget, hvor hhv. Jane Høj og Rene Fjellerup har meddelt, at de ikke ønsker genvalg.  

 1. Turudvalg: Niels Ove Jespersen, Henning Kristensen og Peter Worsøe blev valgt som repræsentanter for Sejlklubben. Derudover suppleres udvalget med 2 motorbådsfolk, der vælges på Havnens generalforsamling
 1. Målerudvalg: Allan Handberg, Kenneth Mortensen, Bo Nissen og Jane Høj blev valgt. 
 1. Regeludvalg: Claus Skodborg Nielsen, Jørgen Christiansen og Henning Kristensen blev valgt.
 1. Bøjeudvalg: Claus Skodborg Nielsen, Kåre Foss Johannesen og Knud Søndergaard blev valgt.
 1. Klubbåd & sejlerskole: Jørgen Christiansen, Erling Østergaard og Martin Andersen blev valgt.
 1. Ungdomsudvalg: Kristian Brøns Nielsen, Niels Ove Jespersen og Anne Dorthe Jespersen blev valgt. Der mangler at blive valgt en hovedansvarlig – Erling kontakter mulige emner.
 1. Pigesejlads: Anne-Marie Østergaard og Jane Høj blev valgt.
 1. Kapsejladsudvalg: Allan Handberg, Leif Folke og Svend Primdal blev valgt.
 1.  Eventuelt.

Niels-Ove afholder VHF-kursus d.20/21 februar – tilmelding direkte til Niels Ove.

Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke for en særdeles konstruktiv debat og dirigenten for god styring.

Referent: Anne-Marie