Ordinær generalforsamling i Virksund Sejlklub

Lørdag den 4. februar 2017 kl. 14:00 i klubhuset i Virksund

Dagsorden ifølge vedtægternes § 8.

 1. Valg af dirigent.

Erling bød velkommen til Generalforsamlingen og foreslog Kristian Brøns som dirigent.

Kristian Brøns blev valg med applaus.

Kristian konkluderede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og dermed lovlig.

 1. Bestyrelsens beretning

Erling fremlagde beretningen – er vedlagt som bilag.

Fra beretningen kan særligt fremhæves:

 • Erling takkede på bestyrelsens vegne klubbens mange frivillige, der hvert år yder en stor indsats – uden dem, ingen klubaktiviteter.
 • Arrangement lørdag d. 25. marts: Kapsejladsregler – helt fra bunden. Målet er at få flere med til klubbens kapsejladser.
 • Vi er (i en neddroslet form i forhold til 2016) også i 2017 med i det landsdækkende Vild-med-Vand arrangement. Afholdes d. 10 juni.
 • En ny hjemmeside er under udarbejdelse – sejlklubben, gråsælerne og havnen deltager i arbejdet. Den nuværende webmaster Hans Egelund er trækhest (slæbebåd J) i arbejdet.
 • Facebook har vist sig at være en meget effektiv kommunikationsplatform. Udfordringen fremadrettet er at finde ud af, hvordan Facebook, hjemmeside, mails og nyhedsbreve skal fungere sammen.
 •  Bestyrelsen har afholdt 7 møder i 2016 – alle referater herfra er offentlige. Bestyrelsen har haft som en vigtig prioritet, at Virksund Sejlklub skal være en klub for medlemmerne hele året – vigtigt at medlemmerne mødes også uden for sejlsæsonen.

Dirigenten takkede formanden og spurgte, om der var spørgsmål til beretningen.

Niels Ove spurgte bøjeudvalget, om den grønne bøje ved pynten kan autoriseres og dermed komme med på søkortene. Claus lovede at undersøge mulighederne.

Dirigenten takkede formanden for beretningen – og for indsatsen gennem 4 år. Beretningen blev godkendt af forsamlingen med applaus.

 1. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse, samt budget for det kommende år.

Erling gennemgik på bestyrelsens vegne hovedtræk i regnskabet, der blev godkendt af forsamlingen.

Erling fremlagde budgettet for 2017, der ligeledes blev godkendt.

 1. Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

 1. Fastsættelse af kontingent for 2018.

Bestyrelsen foreslog 550 kr. som årskontingent for 2018. Det blev vedtaget.

 1. Sæson 2017 i Virksund Sejlklub – udvalgte problemstillinger til drøftelse
 1. Kapsejladserne i 2017 - oplæg fra kapsejladsudvalget v/Svend

1.Rotholm rundt når du har lyst – tag selv tid og kom på ranglisten? Hvad mener medlemmerne?

Samlet konklusion: En rigtig god ide. Tilmelding med eller uden spiler fra sejlads til sejlads og uafhængigt af, hvad man er tilmeldt med til onsdagssejladserne. Løb med og uden målerbrev.

Kapsejladsudvalget ser på detaljerne og melder et system ud.

2.Skal der være flere weekendsejladser – eller er DJS CUP nok?

Forslag fra Kristian Brøns:

 • Lad os fastholde Livø rundt.

3. Onsdagssejladserne. Skal vi have flere trekantsbaner/stjerneløb om onsdagen? Skal vi dyrke respitstart?

 • Stor opbakning til stjerne-/hjerteløb og respitstart.
 • Banerne må gerne være sværere – fx flere bøjerundinger.
 • God ide med et nyt mærke i bassinet foran slusen. Vil også gøre sejladserne mere seværdige for tilskuerne.

4. Bør vi sejle efter mere ligeværdige DH-mål? Et mere fair system?

Kristian: Vi kan evt. inddrage vindstyrken som for et par år siden. Men vi kan ikke opfinde et nyt system.

Leif: Forslag om at invitere nogen fra DS og få dem til at forklare mulighederne. Måske en mulighed for at kombinere DH-mål med det gamle LYS-system? 

Jens: Lad os prøve i en sæson at registrere resultaterne efter både DH-mål og LYS-tal – så kan vi efterfølgende sammenligne og drøfte, hvad der virker bedst.

5. Nye starttider blev foreslået: 18.50 – 19.00 – 19.10. Positiv reaktion fra forsamlingen.

 1. Tursejlads i 2017 – oplæg ved tursejladsudvalget V/NO
 1. Stor opbakning til fortsat at have en ”fælles-tur” sidste weekend i juni.
 2. Skal der være en fællestur i sommerferien?

Der var en generelt positivt holdning til forslaget, men naturligvis er det svært at få koordineret afgangstidspunktet. Forslag om at lave en ”sommerferieblog” på den nye hjemmeside, hvor man skriver sine sommerferie-planer og derefter kan der koordineres. Erling lovede at sætte gang i projektet på den nye hjemmeside.

 1. Opbakning til fortsatte ”mandeture” – måske udvider udvalget turen med 1 dag.
 1. Andet…?

Intet at tilføje

 1. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 11.
  1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen, den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv.

Bestyrelsens nuværende sammensætning:

Erling Østergaard, formand. Senest valgt på generalforsamlingen 2015 for årene 2015 og 2016 og er dermed på valg i 2017. Ønsker ikke genvalg.

Karin Henriksen, kasserer, valgt på generalforsamlingen i 2016 for årene 2016 og 2017.

Svend Primdal, valgt på generalforsamlingen i 2016 for årene 2016 og 2017.

Jørgen Christiansen, valgt på generalforsamlingen i 2016 for årene 2016 og 2017.

René Fjellerup, senest valgt på generalforsamlingen 2015 for årene 2015 og 2016 og er dermed på valg i 2017. Ønsker ikke genvalg. 

På generalforsamlingen 2017 skal der således vælges formand og 1 medlem til bestyrelsen. 

Bestyrelsen foreslår Kenneth Mortensen som ny formand og Carsten Overgaard som nyt bestyrelsesmedlem.

Kenneth Mortensen blev valgt som ny formand med applaus. Kenneth lavede en kort præsentation af sig selv.

Carsten Overgaard blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem med applaus. Carsten lavede en kort præsentation af sig selv.

 1. Valg af suppleant til bestyrelsen (vælges for 1 år ad gangen).
  1. Suppleant i 2016: Anne-Marie Østergaard. På valg - ønsker ikke genvalg!

Bestyrelsen foreslår som ny suppleant Jens Kofoed.

Jens Kofoed blev valgt som ny suppleant med applaus. Jens lavede en kort præsentation af sig selv.

Efter gængs praksis deltager suppleanten i bestyrelsen på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.  

 1. Valg af 2 revisorer
  1. Revisorerne vælges for 1 år ad gangen, og i 2016 har hvervet været varetaget af Anne Dorthe Jespersen og Kristian Brøns Nielsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af de to revisorer.

 

Begge revisorerne blev genvalgt med applaus.

 

 1. Valg af 1 revisorsuppleant
  1. Revisor-suppleanten vælges for 1 år ad gangen. Milter Mogensen blev valgt på sidste års generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår som ny revisorsuppleant Lise Greve

Lise Greve blev valgt til revisorsuppleant med applaus

 1. Valg til udvalg.

Hvervet varetages for 1 år ad gangen. Bestyrelsen foreslog følgende til valg – og  listen kunne suppleres på generalforsamlingen – vi har brug for alle gode kræfter.

 1. Turudvalg: Niels Ove Jespersen, Henning Kristensen Derudover suppleres udvalget med 2 motorbådsfolk, der vælges på Havnens generalforsamling.
 1. Målerudvalg: Bo Nissen, Allan Handberg, Jane Høj.
 1. Regeludvalg: Claus Skodborg Nielsen, Henning Kristensen og Jørgen Christiansen.
 1. Bøjeudvalg: Claus Skodborg Nielsen, Kåre Foss Johannesen og Knud Søndergaard.
 1. Klubbåd & sejlerskole: Jørgen Christiansen, Erling Østergaard, Martin Andersen, Kim Harritz og Bo Nissen Andersen.
 1. Ungdomsudvalg: Per Rasmussen, Rune Dam, Søren Kjærsgaard Jensen
 1. Pigesejlads: Anne-Marie Østergaard og Mary-Ann Christiansen
 1. Kapsejladsudvalg: Allan Handberg, Leif Folke, Svend Primdal

Alle de foreslåede blev valgt.

 1. Eventuelt.

Erling gjorde reklame for Jazz på Livø d. 19-21. maj. Man kan reservere bord inden 1.marts – se plakaten i klubhuset.

Erling takkede Kristian for arbejdet som dirigent og takkede deltagerne for konstruktive indspark og den gode stemning.

NO: Vi får også penge til Vild med vand d.10 juni. Og skulle der sidde nogen med brug for VHS certifikat, så holder jeg kursus.

Jørgen takkede Erling, Rene og Anne-Marie for deres tid i bestyrelsen – og kvitterede med en gave i form af rødvin.

Referent: Anne-Marie