Referat af ordinær generalforsamling i Virksund Sejlklub

Lørdag den 3. februar 2018 kl. 14:00 i klubhuset i Virksund

Dagsorden ifølge vedtægternes § 8. 

 1. Valg af dirigent og referent.

Følgende blev valgt:

Dirigent: Christian Brøns Nielsen

Referent: Sven Primdal

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

 1. Bestyrelsens beretning

Virksund Sejlklubs bestyrelsesberetning for 2017

Det har været en god sæson for Virksund Sejlklub. Jeg synes der har været en rigtig god stemning og positiv ånd på havnen. Noget der karakteriserer vores forening er et godt kammeratskab og stor hjælpsomhed. Det har jeg flere gange hørt udenfor vores forening når andre omtaler Virksund Sejlklub. Vi har et godt image rundt omkring – og jeg mener, at vi lever op til det.

Så vil jeg takke den mindre hær af frivillige som gør en enorm indsats for fællesskabet. Det er ca 30% af medlemsskaren som er aktive og gør en indsats for os alle sammen. Tusind tak for jeres bidrag. Uden jer ingen forening.

Vi har forskellige udvalg, som udgør rygraden i aktiviteterne.

Pigesejladsen er rigtig godt kørende hver mandag. Det er en stor succes. Jeg har fået følgende rapport fra Anne Marie:

Som noget nyt lavede sejlerskolen her i vinter en række teori-aftener, hvor der blev snakket om sejlads for sejl - helt fra bunden. Jørgen og Erling tegnede og fortalte om stort og småt inden for sejlsport, således at vi var godt klædt på til at komme ud at sejle, da sæsonen begyndte.

Jeg aftalte med Jørgen og Erling, at pigesejlerne - naturligvis - var velkomne til at deltage i disse aftener. Og det viste sig at være en god ide. Der var 13 pigesejlere tilmeldt, og det var både hyggeligt og nyttigt.

Der var afsat 5 aftener, nemlig 6/3 - 13/3 - 20/3 - 27/3 og 3/4. Alle dage kl. 19 i klubhuset i Virksund.

Vanen tro tilbød pigesejlerne at skiftes til at bage brød til den medbragte kaffe, da der ikke var åbent i cafeteriet så tidligt på sæsonen.

Mandag d.15/5 kl. 18:30 startede vi årets pigesejlads. Vi har været mellem 15 og 12 piger tilmeldt i år, og det har været fornøjeligt. Vi mødes i klubhuset/klublokalet, hvor vi deler os op på de både, der er til rådighed. Til hver gang har vi et tema og et ruteforslag. Alle har haft tildelt kaptajnsrollen på skift. Teorien har vi taget undervejs. Vi har haft Martin på Medea, Henning på Hu Ha, Kim på Pagan og Erling/AM på Virksundtøsen som faste skippere. Desuden har vi haft Jørgen og Salome i spil samt Bo og Aloha. Så det har været uproblematisk at finde en plads til alle. Der har været en utrolig velvilje til at få tingene til at lykkes, og vi har været meget begunstiget af et super sejlvejr de fleste aftener. Det er gratis at deltage i pigesejladsen, når man er medlem af klubben. Vi har haft en sms-kæde kørende, og det har gjort det let at melde afbud og melde om dårligt vejr, så jeg hurtigt kunne lave en nødplan. Det har vi kun haft brug for en enkelt aften i denne sæson. Kagebagningen gik på skift og der var altid rigeligt – også til de ventende ægtemænd på kajen. D. 23/9 havde vi afslutningstur til Skive sammen med Sejlerskolen, så det var en hel Armada, der stod ud af havnen den dag. Vi fik en formidabel middag på Strandtangen og så gik turen retur til Virksund. Undervejs lærte vi at navigere i tæt tåge og have en båd på slæb – så der blev undervist til det sidste😊. Alt i alt må det siges at have været en succesfuld sæson – og jeg glæder mig til at sætte gang i sæsonen 2018.

 

N.O. beretter fra Turudvalget:

Fur-turen i weekenden 24-25/6 blev aflyst. Der var en båd tilmeldt og skipperen på denne båd meldte fra, da han havde set vejrudsigten. Gråsælerne havde i ugen op til denne weekend arrangeret en tur, hvor der var mange både med og efter deres beretning var det en stor succes. Dette kan være grunden til, at der ikke var tilmeldt nogle både til Havnens/Sejlklubbens Furtur.

Til mandeturen, 5 dage i uge 37, var der tilmeldt 10 både med 19 mand. Det blev konstateret at turen var den 21. mandetur.

Den første etape var fra Virksund til Løgstør og med fælles grill om aftenen. Næste dag sejlede vi videre mod Aalborg, hvor vi alle fik en plads i Vestre Bådelaug. I Aalborg besøgte vi bl.a. Mathis værft og havde fælles spisning på en restaurant ved havnen om aftenen.

Næste dag, (fredag), sejlede vi til Nibe. Det var rigtig flot vejr og ved ankomsten til Nibe havde vi fælles frokost ved borde udenfor sejlklubben. Vi havde vores festaften med det store ta´selv bord om aftenen.

Lørdag sejlede vi til Rønbjerg, stadig i flot vejr. Aftensmaden blev indtaget på Asian BBG - en ret for sejlere, skipperlabskovs.   

Søndag sejlede vi tilbage til Virksund, hvor vi afsluttede i klubhuset med en kort briefing, samt et par stykker smørrebrød. Vi tog herefter afsked med hinanden og alle var enige om, at det var en vellykket tur med godt kammeratskab og godt vejr.

Vi i tur udvalget var enige om, at bortset fra den manglende vind, var det en vellykket tur og vi ser frem til mandeturen 2018.

Med hensyn til Bøjeudvalgets arbejde, så har Claus aflagt følgende beretning:

Bøjeudvalget har som vanligt udlagt mærkerne i Lovns Bredning.

 ”Ørnen” af Hjarbæk var i foråret ikke kommet hjem til fjorden efter en større omgang på værft så konsortiet bag ”Ørnen” havde lavet en aftale med en muslingedyrker om at udlægge bøjerne. Det gik fint, bortset fra at én af bøjerne blev lagt på en forkert position. Det blev promte rettet.

Da bøjerne sidste år ikke stod op som de skulle, hængte vi i år ekstra ballast i form af nogle meter gammel kæde under dem. Det hjalp noget.

Efter udlægningen fik vi kørt de gamle betonankre væk til nedknusning, og foretog en tiltrængt oprydning på bøjernes vinterplads.

”Ørnen” inddrog bøjerne umiddelbart efter slutningen af sæsonen.

En af de to tilbageværende bøjer af den gamle type var punkteret, men flød heldigvis så kæde og ankerring kunne bjerges.

Ny bøje og nye kæder er for længst bestilt ved DS.

Samarbejdet med ”Ørnen” fungerer rigtigt fint og vi regner med, at det fortsætter i 2018.

Det var tæt på at vi mistede en af startlinjebøjerne – der var højst 2 mm gods tilbage i det mest slidte kædeled.

Startbøjer bliver forsynet med nye kæder og flag, og flagbøjen får nyt flag inden 2018- sæsonen.

Regeludvalget havde kun ganske få sager, der skulle behandles og dem der var, var vist mest taget op af pædagogiske grunde. Regeludvalget havde også lavet en mere grundig gennemgang af regelsættet en lørdag inden sæsonens start. Alle fik rigtig meget ud af det. Og allerede nu kan det oplyses at Regelaften her i 2018 vil finde sted d. 18. april kl 19.

Målerudvalget havde kun få måleropgaver i 2017. Efter at Allan trækker sig fra udvalget er Jane den eneste med måleruddannelse tilbage. Vi har folk skrevet op på DS’ venteliste, men det har trukket ud med at få afholdt kursus. Derfor har foreningen søgt at skaffe deltagere fra vore naboforeninger, så der kunne etableres et kursus her i Virksund, og det ser ud til at lykkes.

Sejlerskolen havde i 2017 7 tilmeldte, hvoraf 5 gennemførte til vejs ende. I 2017 prøvede man at starte med sejlteori inden sæsonen, hvor også nogle af pigesejlerne deltog. Ideen var at man på denne måde kunne udnytte sejlaftenerne bedre til praktisk sejlads. Erfaringerne fra 2017 er nok, at der måske er lidt rigelig teori inden det praktiske. For 2018, hvor der er 6 tilmeldte, er det Kristian Brøns som tager over fra Erling som tovholder på sejlerskolen. Sejlerskolen er et vigtigt bidrag til rekruttering af nye sejlere og medlemmer. Den nye Virksundtøs har vist sig at være en rigtig god nyanskaffelse. Den er flot og sejler virkelig fint og er et stort aktiv for vores forening – både i pigesejladsen, på sejlerskolen og på onsdagskapsejladserne, hvor den bemandes af pigesejlere.

Duelighedsundervisningen kører stadig i et samarbejde med Viborg Sejlklub. Den praktiske del står vi i Virksund for 100%. Søfartsstyrelsen har udliciteret prøveafholdelsen om man så må sige. DS og DFU er blevet bemyndiget til at afholde dels de teoretiske prøver og dels de praktiske prøver. Og her må man så undre sig. For de to organisationer kræver vidt forskellige prøveafholdelser på den praktiske del. DFU afholder praktisk prøve meget lig den som vi kender fra tidligere. Dvs at man gerne må afholde praktisk prøve i en sejlbåd for motor. I DS regi forlanger man at praktisk prøve i sejlbåd skal ske for sejl alene. Dette medfører, at man skal igennem en hel sejlskoleforløb for at have den mindste chance for at bestå. Der er intet i vejen for at tage den teoretiske prøve i DS regi for derefter at tage den praktiske prøve i DFU regi. Og det bliver sådan, det kommer til at foregå. Derfor har vi også meldt vores sejlklub ind i DFU. Det koster kun nogle få hundrede kroner, men gør, at vi kan sende vore kursister til prøve under DFU’s regelsæt. Man kan undre sig over at Søfartsstyrelsen ikke har lavet klare regler for prøveafholdelserne, men det har de altså ikke.

Ungdomssejladsen i 2017 var vores sorte kapitel. Det lykkedes ikke at få stablet et ungdomsarbejde på benene. Vi kunne godt få hjælpere, men en fast instruktør eller to med jolleerfaring som ankermand/-mænd på opgaven, kunne vi ikke skaffe. Derfor blev der ingen ungdomssejlads i 2017. Det var rigtig ærgerligt.

Siden har vi gået i dialog med Viborg Sejlklub om evt at lave et samarbejde på ungdomssiden. Vi må måske erkende at begge foreninger er lige små nok, så derfor kunne et samarbejde være givtigt. Hvor det ender kan jeg ikke sige. Det er kun i sin vorden endnu. Om det bliver et løst samarbejde på den ene side eller oprettelsen af en decideret egen organisation/forening på den anden side, hvor begge moderforeninger spytter midler og aktiver i fællesskabet ved vi ikke. Men bestyrelsen vil meget gerne have en indikation fra generalforsamlingen om, hvor langt man synes vi må gå i samarbejdet. Må vi f.eks. forpligtige os økonomisk, og må vi overdrage vort udstyr til et evt. fællesskab? Men under alle omstændigheder er der brug for nogle hænder, der vil stå for arbejdet, og vi hører meget meget gerne fra interesserede.

kapsejladssiden har vi haft en forrygende onsdagssæson med mange deltagere. Det er et fyrtårn som mange andre sejlklubber misunder os. 14 – 18 både på vandet hver onsdag. Det er flot og endelig har Olivia fået konkurrence af Blues – godt nok i hvert sit løb, men på resultatlisten overalt er der kamp til stregen. Herligt.

Nyskabelsen Rotholm rundt, som man kan deltage i hvornår man vil, havde ikke så mange deltagere gennem sæsonen. Men dem der tog turen, beretter alle om en spændende tur. Tag udfordringen op og få jer en målgang på resultatlisten.

DJS cup blev gennemført sidst i august med en del både. I år flyttes DJS-cup til d. 22. september hvor det passer bedre ind i den samlede kapsejladskalender i Limfjorden.

Til sidst har vi en lille bøn til jer skippere i kapsejladserne. Jeres faste gaster synes vi skal være medlem af sejlklubben. Det er en meget billig fornøjelse for gasterne at kunne deltage i 15 – 20 sejladser for 550 kr. og i 2018 vil vi nok være meget skarpere på at få dette på plads.

I 2017 afholdtes også en lidt mindre version end i 2016 af Vild med Vand. Det var en af de få dage med sol og sommer og der var masser af mennesker i havnen og de forskellige aktiviteter blev besøgt flittigt. Der springes over med et tilsvarende arrangement her i 2018.

Her i 2018 indfører vi sammen med havnen en mentorordning. Målet er at hjælpe nye medlemmer i havn/sejlklub ind i fællesskabet – det være sig i havnemiljøet og sejlklubben. Nye uerfarne bådejere/sejlere kan ofte have små problemer, som kan vokse sig store, hvis de ikke håndteres rigtigt. Her vil mentor måske kunne vejlede. Målet er i sidste ende at få alle til at føle sig taget godt imod i vores fællesskab.

Mentorordningen kan måske, sammen med vores indsats overfor gaster i kapsejladserne, gøre at vi får vendt den vigende medlemstilslutning i sejlklubben.

Bestyrelsesreferaterne er lagt på hjemmesiden, så jeg vil ikke trætte jer med genfortælling herfra.

Til slut vil jeg takke havnens bestyrelse og særligt N.O. for et fantastisk samarbejde gennem året. Vi har været med til nogen af hinandens bestyrelsesmøder og det er godt, men det vigtigste er den daglige løbende kontakt foreningerne imellem. Ingen problemfelter får lov til at vokse sig store. Tusind tak N.O. for samarbejdet.

Til allersidst vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde, hvor alle har taget en meget stor tørn. Det er virkelig en arbejdende bestyrelse hvor alle bidrager stort.

Spørgsmål til beretning:

Er det ikke farligt at opkræve kontingent fra gaster, som kan føle sig jaget væk? Bestyrelsen redegjorde for baggrunden for oplægget under beretningen. Der opfordredes til at tage en snak om medlemskab på de enkelte kapsejladsbåde.

Hvor langt er man med en sammenlægning af Virksund havn og sejlklubben? Processen forventes at tage flere år. Der forudsættes en grundig debat forud for at processen sættes i gang. N.O, formanden for havn, kunne oplyse, at der nedsættes et samarbejdsudvalg mellem foreningerne i havnen.

Tilkendegivelser om Ungdomsarbejdet: Det blev efterlyst om man kunne henvende sig til Viborg kommunale ungdomsskole om et evt samarbejde? Der efterlystes tovholdere til ungdomsarbejdet.

Jens Kofoed uddybede tankerne om en mentorfunktion for nye sejlere i havnen.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

 1. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse, samt budget for det kommende år.

Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål fra generalforsamlingen.

Budgettet blev godkendt uden spørgsmål fra generalforsamlingen.

 1. Behandling af indkomne forslag.

I flg. vedtægternes §7 skal forslag indsendes til bestyrelsen inden d. 1. januar. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne

 1. Fastsættelse af kontingent for 2019. 

Bestyrelsen foreslår uændret 550 kr. som årskontingent for 2019

Forslaget om uændret kontingent for 2019 blev vedtaget med applaus

 1. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 11.
  1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen, den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv.

Bestyrelsens nuværende sammensætning:

Kenneth Stjerneby Mortensen, formand. Senest valgt på generalforsamlingen 2017 for årene 2017 og 2018 og er dermed ikke på valg i 2018. En samlet bestyrelse foreslår ekstraordinært valg af ny formand for 1 år, dvs. for den resterende valgperiode. Se senere i dagsorden.

Karin Henriksen, kasserer, valgt på generalforsamlingen i 2016 for årene 2016 og 2017 og er dermed på valg. Bestyrelsen anbefaler genvalg.

Sven Primdal, valgt på generalforsamlingen i 2016 for årene 2016 og 2017. Ønsker ikke genvalg.

Jørgen Christiansen, valgt på generalforsamlingen i 2016 for årene 2016 og 2017. Ønsker ikke genvalg.

Carsten Overgaard, senest valgt på generalforsamlingen 2017 for årene 2017 og 2018 og er dermed ikke på valg i 2018.

På generalforsamlingen 2018 skal der således ordinært vælges Kasserer og 2 medlemmer til bestyrelsen. 

Herudover anbefaler bestyrelsen, at generalforsamlingen vælger bestyrelsessuppleant Jens Kofoed som ny formand for den resterende 1 årige formandsperiode. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at der intet dramatisk er i formandsskiftet. Det er alene et udtryk for et ønske om at etablere den bedste mulige organisation for vores Sejlklub.

Jens blev enstemmigt valgt som ny formand.

Bestyrelsen foreslår valg af Karin Henriksen som kasserer for 2018 og 2019 samt Kenneth Stjerneby Mortensen og Susanne Fogtmann som nye bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

Karin blev genvalgt for 2 år.

Susanne opnåede valg for 2 år.

Kenneth opnåede valg for 2 år.

Valgene blev efterfulgt af applaus.

 

 1. Valg af suppleant til bestyrelsen (vælges for 1 år ad gangen).
  1. Suppleant i 2017: Jens Kofoed. På valg - ønsker ikke genvalg!

Bestyrelsen foreslår som ny suppleant Per Petersen. 

Per blev valgt med applaus.

 1. Valg af 2 revisorer
  1. Revisorerne vælges for 1 år ad gangen, og i 2017 har hvervet været varetaget af Anne Dorthe Jespersen og Kristian Brøns Nielsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af de to revisorer Anne Dorte Jespersen og Kristian Brøns Nielsen. 

Begge blev genvalgt med applaus.

 1. Valg af 1 revisorsuppleant
  1. Revisor-suppleanten vælges for 1 år ad gangen. Lise Greve blev valgt på sidste års generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår genvalg af revisorsuppleant Lise Greve.

Lise blev genvalgt med applaus.

 1. Valg til udvalg. 

 Hvervet varetages for 1 år ad gangen. Bestyrelsen foreslår følgende til valg

 1. Turudvalg: Niels Ove Jespersen, Henning Kristensen Derudover suppleres udvalget med 2 motorbådsfolk, der vælges på Havnens generalforsamling. Generalforsamlingen supplerede med Anne-Dorthe Jespersen.
 1. Målerudvalg: Bo Nissen Andersen, Carsten Overgaard, Jane Høj, Kenneth Stjerneby Mortensen.
 1. Regeludvalg: Claus Skodborg Nielsen, Henning Kristensen og Jørgen Christiansen.
 1. Bøjeudvalg: Claus Skodborg Nielsen, Kåre Foss Johannesen og Knud Søndergaard. Generalforsamlingen supplerede med Per Pedersen.
 1. Klubbåd & sejlerskole: Kristian Brøns, Bo Nissen Andersen, Martin Andersen (alle 3 skolen) samt Jørgen Christiansen, Erling Østergaard og Sven Primdal (alle 3 båden).
 1. Ungdomsudvalg: Rune Dam, Søren Kjærsgaard Jensen.
 1. Pigesejlads: Anne-Marie Østergaard og Mary-Ann Christiansen
 1. Kapsejladsudvalg: Sven Primdal, Jørgen Christiansen, Kenneth Stjerneby Mortensen samt Susanne Fogtmann og Vibeke Stjerneby Mortensen (”Truttetøser”).

Alle ovennævnte blev valgt med applaus.

 1. Eventuelt.

Claus (Spir) orienterede om et forslag til en workshop i spiler-sejlads et par aftener sidst i april.

Jens Kofoed (ny formand) takkede den afgående formand for veludført arbejde. Ligeledes var der roser for veludført arbejde til generalforsamlingens dirigent.

Kenneth takkede til slut de afgående bestyrelsesrepræsentanter for bestyrelsesarbejdet.

 

Referent:

Sven Primdal