Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Virksund

Lystbådehavn Lørdag den 8. marts 2007 kl. 13.00 i klubhuset.

 

Dagsorden:

Velkomst

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Budget med kontingent, rykkergebyrer og indskud

5. Orientering - Sejlklub og udvalg

6. a. Medlemsforslag: Der er ikke indkommet forslag.

    b. Bestyrelsesforslag:

 • Forslag til Rygelokale.
 • Forslag til Vedtægtsændring,
 • Forslag til Havne udvidelse – Kystsikring -uddybning
 • Forslag til Kranprojekt

       

        7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter

    Bestyrelsen, på valg er:

 • Gerda Pedersen modtager ikke genvalg,
 • Mogens Vistisen modtager ikke genvalg,
 • Erik Bruunshøj Jakobsen

 

    Valg af suppleant, på valg er:

 • Steen Nielsen modtager ikke genvalg

 

    Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er:

 • Revisor Leif Tørring
 • Revisorsuppleant Erik Fårup

 

8. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

 

 

Referat fra generalforsamlingen i Virksund Lystbådehavn lørdag den 8 marts 2008

 

Velkomst: Ole bød velkommen

 

Ad. 1.  Valg af dirigent og stemmetællere: Leif Nielsen blev valgt som dirigent. Leif Tørring og Henning Pedersen blev valgt til stemmetæller.

Ad. 2.  Formandens beretning:

 

På sidste års generalforsamling valgte I mig til jeres formand, det er så det I nu må tage konsekvensen af, eller måske bare acceptere, jeg vil i hvert tilfælde gerne sige jer alle tak for den måde I har været på overfor mig.

 

Hvordan er det så gået, ja vejrmæssigt var det ikke alt for godt, megen blæst og regn lagde lidt af en dæmper på sæsonen, men heldigvis har jeg ikke hørt om at der er nogen sejlere her fra havnen som har haft nævneværdigt uheld.

Så er der kun at håbe sejler sæsonen i år må vise sig fra den pæne side, med godt sejlervejr både til tursejlere og kapsejlere.

 

Klubhuset:

Sidste år blev vi så helt færdige med klubhus udvidelsen, de sidste løse ender kom endelig på plads, så alle, og især alle frivillige hjælpere kunne få et tiltrængt pusterum.

Men, midt sommer, en af de få dage hvor der var kanon godt vej, klubhuset var fyldt med mennesker, der var kø foran kiosken alle ventede på at aftensmaden skulle blive færdig.

 

Så ringede Margit, noget stramt i betrækket fortalte hun at strømmen var gået.

 

Det viste sig at vi måtte have fat elværket for at få dem til at skifte sikringerne i elskabet uden for klubhuset. Det man før kaldte mastesikringerne.

Det skete i alt 3 gange inden for ca. 14. Dage.

Elværket kunne berette at vi ikke havde nok strøm ind til havnen, så vi måtte til at købe 15 ampere el mere, så vi i stedet for 35 amp. Sikringer, har fået 50 amp. sikringer.

Så nu er det bare at håbe, vi har strøm nok til havnen, for vores el ledninger ind til havnen kan ikke klare støre belastning.

 

Gæstesejlere:

Sidste år havde vi besøg af 500 både som var her i havnen mindst et døgn, herudover havde vi også besøg af et ukendt antal både som man kan betegne som 1. dags turister, jeg vil anslå det næsten er lige så mange både.

 

Så man må sige at Virksund havn er godt besøgt af turister. Hvilket er godt for kiosken og hele området.

Jeg vil i den forbindelse sige, at det er vigtigt at vi har en havnefoged som viser sig jævnligt på havnen, for tursejlere har mange spørgsmål, og forventer også der er en hvis service.

Så hvis der er nogen blandt havnens medlemmer som kunne tænke sig at give et nap med som havnefoged så lad bestyrelsen det vide inden den 1. Maj, så dine uger kan blive lagt ind i planen for havnefogeden.

   

Kranen:

Havne kranen skulle have 10 års eftersyn, jeg ringede til et autoriseret kran firma som skulle lave syne på vores kran, og melde til arbejdstilsynet når de var færdige med at syne kranen.

Jeg mødtes sammen med Jens Buchard (smeden), og firmaets repræsentant henne ved kranen, service manden lagde ud med at sige at han syntes det var en meget flot kran vi havde, men desværre kunne han også lige så godt med det samme sige at kranen ikke var lovlig, og det ville blive en meget bekostelig affære at få den lovliggjort, han ville ikke engang give et tilbud på at få lovliggjort kranen, for som han sagde, det ville ikke være reel af ham at gøre det, for det kunne snart blive lige så dyrt som at købe en ny.

Så han kunne kun sige, at kranen var ulovlig og hvis vi brugte den og der skete noget, så var der intet der dækkede.

 

Jens (smeden) protesterede for han havde tegnet og betalt en forsikring som skulle dække kranen også hvis der skete uheld, kran manden kunne bare sige at det var ærligt, og vi bare havde været usandsynlig heldige, for var der sket noget, så havde forsikringen ikke dækket, de ville bare have spurgt efter kranjournalen, og da den ikke var lovlig så ville de kørere igen, og klappe i deres små hænder over alle de præmiepenge som de har fået i mange år.

 

Så han kunne kun opfordre os til at stoppe med at bruge kranen hurtigst mulig, inden det gik galt.

 

Bestyrelsen beslutter herefter at kranen blev taget ud af drift øjeblikkelig. Og Jens fik opsagt forsikringen.

 

Herefter solgte vi kranen til Danmarks Jernbanemuseum, hvor kranen forhåbentligt kan nyde sit otium, uden der kommer rendende en masse arbejdstilsyns folk. 

 

Hvad vi gør vi så uden en kran, herom kommer der et forslag senere. 

 

Kiosken:

Margit gav udtryk for at køkken og kiosken er blevet godt efter udvidelsen og moderniseringen, hun var (bortset fra at strømmen var gået) godt tilfreds, alligevel valgte hun, ved sæsonens afslutning at opsige forpagtningskontrakten med udgangen af 2007.

Hendes ben ville ikke længere det som hun gerne ville, så hun blevet nød til at passe lidt bedre på sig selv.

Jeg vil endnu engang sige Margit og Ib tak for den tid de har brugt på at servicere alle os her i havnen.

Efterfølgende har vi fået ny forpagter:

Jeg vil byde Anni Nørskov velkommen som vores nye forpagter af kiosken, Anni bor i Struer hvor hun sammen med sin søn har drevet et bowlingcenter med cafeteria samt 3 selskabslokaler, fitnesscenter og solcenter i 8 år.

Anni har nu sat sit hus i Struer til salg, med henblik på at flytte her til området.

Jeg vil opfordre jer alle sammen til, at vi behandle Anni godt og støtte hende så meget, at hun vil bliver så glad for at være her, så hun vil blive her i rigtig mange år.

For sagt uden at hun hører det, det er ikke så let at skaffe ny forpagter.

 

Pladsmand:

Sidste år fik vi også en ny pladsmand til at holde havnens område, de fleste af jer har nok allerede mødt på ham, han hedder Lindy Gandrup og bor sammen med Birthe i det røde A-hus lige vest for klubhuset, jeg vil takke ham for hans måde at holdt området på, altid pænt, ja græsset har næsten set ud som var det friseret.

 

Redningsposter:

Vi fik også 8 stk. redningsposter i 2007, 2 stk. til hver bro, redningsposterne er sponsorerede af forsikringsselskabet Codan.

Jeg vil opfordre alle til at se godt efter redningsposterne, så de ikke bliver en falsk tryghed, ved hærværk og lignende, hvis man konstater fejl eller mangler ved redningsposterne så meddel det til Lindy, idet han har påtaget sig opgaven med at være fader for redningsposterne.

 

Foreninger i Virksund.

Som i sikkert har læst i klubbladet, så er havnen ved at få et rigtig godt samarbejde med de andre foreninger her i Virksund området, foreløbig har det givet sig udslag i, at vi gensidig har støttet hinanden i forskellige projekter, for Virksund havns vedkommende har borger foreningen allerede skriftlig overfor kystdirektoratet tilkendegivet at man støtter en havneudvidelse.

 

Sct. Hans Bål mandag den 23. juni samarbejder vi også om, bål taler i år bliver Skives borgmester Flemming Eskildsen, bålet tændes kl. 21.00.

Anni påtænker at sætte en mobil kiosk op, til salg af is og fadøl.

Så slut op om arrangementet og tag familie og venner med til Sct. Hans bål i Virksund.

 

Virksund kræmmermarked finder sted i uge 29. Nærmere bestemt fra torsdag den 17. juli til og med søndag den 20. juli.

Omkring kræmmermarkedet har vi også indgået et samarbejde, vi har lejet arealet fra beddingspladsen henne ved smeden og hen til klubhuset ud til kræmmermarkedet, de skal dog selv sørge for strøm, bad og toilet.

 

I den forbindelse skal jeg gøre opmærksom på, at der ikke må pakkeres biler på området langs asfaltvejen i uge 29.

 

Det vil sige, at alle der er sejlet på ferie i uge 29, og skal have bilen langtidsparkeret bedes huske at pakkere på området nord for klubhuset.  

 

Virksund Lystbådehavns Klubblad:

Jeg synes vi har et godt klubblad, for at vi fortsat kan have et godt, interessant og læsbart klubblad, vil jeg opfordre til, at der er flere af jer der skriver til/i bladet, det kan være tur beretninger, oplevelser på vandet eller i havnene og meget, meget mere.

Jeg vil også gøre opmærksom på, at man kan annoncere i bladet, man henvender sig til redaktøren Ejgil Boel Nielsen for råd og vejledning.

For at man altid kan får bladet på sin hjemadresse, skal man huske at melde adresse ændring.

 

Hjemmesiden: www.virksundlyst.dk

Hjemmesiden er god, og den bliver også besøgt af rigtig mange, men for at hjemmesiden hele tiden kan være spændende, interessant og man virkelig føler at den er værd at besøge, så må/skal vi alle fodre webmastert Thomas Pedersen med nyt til siden, hele tiden.

Og så skal vi alle huske at bruge hjemmesiden, jeg har den selv som åbningsside på min pc, alle ændringer, aflysninger, resultater og meget mere, vil komme på hjemmesiden straks det er kendt.  

 

Stormflodssikringsmuren:

Med baggrund i metrologernes stadige advarsler om højere vandstand her i Virksund, når det storme fra vest, samt oplysning fra kommunen om at man nu har forhøjet byggelinjen med 50 cm. over nuværende kote, jeg kan oplyse at sidste år var højvandet helt oppe at slikke på dørtrinet til klubhuset 2 gange, i år har vandet været oppe ved terrasse kanten 1 gang og 2 gang har det været halvt oppe på græsset, da højvande næsten altid er på det højeste på tidspunkter når der ikke er nogen som kan gøre noget, besluttede bestyrelsen at iværksætte etableringen af en stormflodsmur rundt om klubhuset.

 

Idéen er, at støbe en 30 cm. tyk jernbetonmur hele vejen rundt om klubhusets terrasser og stier i en højde på 70 cm over klubhusets eksisterende gulvkote.

På denne måde giver den både hygge, læ og tryghed.

 

Muren udføres i glat forskalling, så den ikke kræver nogen vedligeholdelse. Der laves mange retningsskift og åbninger, hvor der lukkes med træ-skot om vinteren i indstøbte U-jern.

Erik har lovet at være praktisk tovholder sammen med Martin, på dette projekt.

Det er planen at projektet deles op i 3-4 afsnit, som i sikkert har bemærket er 1. afsnit, trods en del begynder vanskeligheder, allerede ved at være færdig.

Jeg vil sige en stor tak til alle de frivillige hjælpere, for uden dem har det ikke kunne lade sig gøre.

 

Når det er sagt vil jeg også gøre opmærksom på Arbejdsdagen søndag den 20. april, mød op til denne dag, så vi kan få gjort havnen hel klar til den nye sæson.

 

Havneprojekt:

I det forgangne år har bestyrelsen også været optaget af forholdene omkring bro 6, der er næsten ikke nogen vand dybde længere, kun på de 3-4 yderste pladser, så hvis vi skal kunne blive ved med at leje pladser ud ved bro 6, så bliver vi nød til at gøre noget.

Ligeledes skal vi også have gjort noget i området mellem bro 6 og beddingssporet, ligesom dækmolen øst for bro 4 næsten er blevet halveret af de sidste storme, der skal gøres noget meget snart, hvis ikke vi vil risikere at dækmolen bliver gennembrudt.

I forbindelse med drøftelserne omkring dette, foreslog Erik Jakobsen at vi laver en ny bro 7, som skal gå ud langs beddingssporet og så få hele området uddybet og bruge det som bliver gravet op til at lægge på dækmolen samt stykke mellem bro 6 og ny bro 7.

Der kommer forslag herom senere.

 

Jeg vil slutte beretningen med at sig tak til alle medlemmer som har hjulpet til på den ene eller anden måde.

Tak til sejlklubben for et godt samarbejde.

Samt stor tak til bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde. Tak,

Ad. 3.  Regnskab: Gerda gennemgik regnskabet og knyttede kommentarer til forskellige punkter, bl.a. om det store el-forbrug

            Regnskabet blev godkendt.

Ad. 4   Budget med kontingent, rykkegebyrer og indskud:

            Gerda gennemgik budgettet og knyttede enkelte kommentarer til.

            Budgettet blev godkendt.

Ad. 5   Orientering - Sejlklub og udvalg:

            Sejlklubben: Thomas Pedersen gennemgik forårets aktiviteter.

            Festudvalget: Der er fest den 3. maj 2008.

            Klubbladet: Ejgil Boel orienterede om klubbladet, og roste de folk som sendte noget ind til bladet.

            Ejgil fortsætter et år frem.

Ad. 6   a. Medlemsforslag: Der er indkommet forslag.

            b. Bestyrelsesforslag:

             - Forslag til rygelokale: Ole orienterede om forslaget, hvori det gamle sejlerkøkken kunne anvendes

            Leif Tørring: Ville gerne have en skriftlig afstemning om forslaget.

            Ole: Orienterede om rygeloven og fortalte, at det gamle sejlerkøkken muligvis kunne anvendes indenfor lovens rammer.

            Kristian Brøns: Opfordrede til ikke at støtte forslaget

           

            Afstemning: 43. stemmeberettige

            14 ja.

            28 nej.

            1 blank

 

            Forslaget blev afvist.

 

-Forslag til vedtægtsændring: Ole orienterede

 

Nuværende

Kasserer kan om nødvendigt vælges uden for bestyrelsen blandt medlemmer med bådplads og deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret. I så fald består bestyrelsen af 3 menige medlemmer.

 

Ændres til:

Kasserer kan om nødvendigt vælges uden for bestyrelsen blandt medlemmer og deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret. I så fald består bestyrelsen af 3 menige medlemmer.

 

Motivering af forslaget:

 

Forslaget stilles i håbet om, at det bliver lettere at finde en kasserer bland alle medlemmer i havnen, hvis der blandt de valgte bestyrelses medlemmer ikke findes nogen som ønsker, eller kan overtage posten som kasser.

 

Forslaget blev vedtaget.


                      - Forslag til Havne- Kystsikring - Uddybning:

 

Ole orienterede om projektet

 

Havneprojekt.

 

Idet generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at iværksætte allerede på ide stadiet påbegyndt havneprojekt når bestyrelsen finder at finansieringsgrundlaget er sikret.

 

Projektet omfatter:

 

1.Udvidelse af havnen med opførelse af en ny bro, (bro 7.) samt mindre jolle bro.

2.Uddybning mellem bro 6 og ny bro 7.

3.Renovering af dækmole øst for bro 4, idet denne mole har taget meget skade især

efter sidste stormflod i forår 2007 samt renovering af kysten mellem bro 6 og 7.

4.Uddybningsmateriale ønskes brugt til opfyldning mellem bro 6 og ny bro 7 samt

på dækmolen øst for bro 4, begge steder afsluttes med sten glaciér.

 

Bestyrelsen bemyndiges til at:

 

 • Hjemsøge midler fra kommune, EU, fonde m.m. således at vi kan få mest mulig

støtte til projektet udførelse.

 • At afholde udgifter til de nødvendige udgifter i forbindelse med ansøgninger
 • Hjemtage lån eller kassekredit for at kunne finansiere projektet i udførselsfasen samt

eventuel restbetaling, dog maksimal 500.000 kr. heraf lån 200.000 kr.

 

For at havneprojektet kan gennemføres skal der udføres en del frivilligt arbejde af havens medlemmer bl. andet skal der nedsættes arbejdshold med en holdleder på hvert hold til:

 

 • At udfører (sammen med Jens Buchard) nedramning af pæle til ny bro samt pæler

ved bro 6.

 • At udfører bygning af ny bro 7.
 • At udfører vvs. arbejde på bro 6 og ny bro 7.
 • At udfører el arbejde på bro 6 og ny bro 7.
 • At udfører flise & jord arbejde mellem bro 6 og ny bro 7.

 

Projektet forventes igangsat, efter vedtagelse på generalforsamlingen 2008 samt efter modtagelse af de nødvendige tilladelse, ca. 15. oktober 2008 og skal være færdig senest 11. april 2009.

 

Thomas orienterede om budgettet for projektet og henviste til klubblad nr. 123.

 

Efter fremlæggelsen var der debat om projektet:

-Skal Jens banke pælene i, og hvad vil der ske hvis Jens har nogen til og hjælpe sig

-Hvad med nye toiletter i forbindelse med nye broer.

-Thomas: Der kan ikke opstilles nye bygninger

-Hvor skal de nye både stå om vinteren

-Ole viste på tegningerne hvor bestyrelsen havde tænkt sig, bådene placeret

-Kunne den lille hvide bygning bruges som toilet.

-Thomas: måske

-Vil bestyrelsen betale for bespisning for de frivillige og ville havnen anskaffe noget værktøj.

Der var en livlig debat om bespisningen og bestyrelsen fik en tilkendegivelse til og sørge for bespisning.

 

Herefter var der afstemning:

 

41 ja.

2 nej.

 

Forslaget blev vedtaget.

 

Forslag til kranprojekt:

 

Ole orienterede om behovet for at havnen har en kran.

 

Kranprojekt.

 

Idet generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at indgå aftale med SKS kraner A/S, om køb og levering af 12 tons galvaniseret søjlesvingkran med åg jfr. tilbud af den 12. december 2007 kr. 415.000 kr. + fundament, el, radiostyring, stropper & diverse kr. 185.000 i alt kr. 600.000.

 

Herunder at:

 • Hjemsøge midler fra kommune, EU, fonde m.m. således at vi kan få mest mulig

   støtte til projektet udførelse.

 • Hjemtage lån eller kassekredit for at kunne finansiere projektet i udførselsfasen

   samt eventuel restbetaling.( Vedtægtens § 5.økonomi punkt G. skal respekteres)

 

For at kranprojektet kan gennemføres skal der udføres en del frivilligt arbejde af havens medlemmer bl. andet skal der nedsættes 2.arbejdshold med en holdleder til:

 • At udfører udgravning samt støbning af fundament til ny kran.
 • At udfører el arbejde på/til ny kran.

 

Arbejdet igangsættes straks det økonomiske grundlag er på plads.

 

 Motivering af forslaget:

 

Som det er alle bekendt har vi jo ikke længer en kran, vognmands løsningen fungerer fint om foråret og efteråret når bådene skal i vandet og op af vandet, men vi mangler en kran når vi skal have båd i eller op af vandet i mellem perioderne, det kan være både som ikke har fået plads i havnen når vi andre kommer i, det kan være turister der kommer fra andre havne eller både fra udlandet, det kan være både som har fået en skade, tov eller andet i skruen, det kan være både der grundet den ringere bundmaling skal op flere gange i sæsonen for at rense ror og skrue, og sidst men ikke mindst en havn uden kran er ikke en rigtig havn.

 

Efter Oles orientering  blev projektet diskuteret  , bl.a. bemandingen

Af kranen.

Kurt kom med et forslag til en billigere løsning.

 

Herefter var der afstemning:

38 ja.

3 nej.

Forslaget blev vedtaget

 

Indtil det er afklaret hvor meget der kan hentes hjem i form af støtte vil de to projekter køre som et.

 

Ad. 7   Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter:

           

            Der skal vælges 3 personer til bestyrelsen            

 

             Følgende er foreslået: Uffe Haagen- Olsen, Martin Nielsen, Erik Jakobsen, Kristian Brøns, Torben Sørensen, Svend Erik Andersen

 

            Afstemningen gav følgende resultat: 

            Uffe Haagen- Olsen: 35

            Martin Nielsen.:        21

            Erik Jakobsen:                               28

            Kristian Brøns:                              9

            Torben Sørensen:     2

            Send Erik Andersen: 19

 

            Herefter blev Uffe, Martin og Erik valgt til bestyrelsen

             Der skulle vælges 2 suppleanter: Følgende blev valgt: Kristian og Svend Erik.

 

            Valg af revisor: Leif Tørring blev genvalgt

            Valg af revisor suppleant: Erik Fårup blev genvalgt.

 

Ad. 8   Evt.

            Erik Røn: Hvad med en markise uden for?

            Svend Erik: Ang. muren rundt om klubhuset. Skulle rykkes længere ud.

            Kurt: Ang. muren. Ville gerne have ”hakkene” væk fra muren, så muren bliver rettet mere ud.

            Bestyrelsen vil arbejde videre med en løsning.

 

            Ole takkede Gerda og Mogens for deres arbejde i bestyrelsen og overrakte begge en erkendtlighed.

            Ole sluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

 

            Mødet afsluttede kl. 16.30

 

            Dir. Leif Nielsen                                 Ref. Aage Tordal-Mortensen