Referat fra generalforsamlingen i Virksund Lystbådehavn lørdag den 14 marts 2009

 

 

Dagsorden:

Velkomst.

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Budget med kontingent, rykkergebyrer og indskud

5. Orientering - Sejlklub og udvalg

6. a. Medlemsforslag: Der er ikke indkommet forslag.

b. Bestyrelsesforslag:

 • Forslag til vedtægtsændring
 • Forslag til reglement ændring
 • Forslag til æresmedlem
 • Forslag til bådhåndterings system

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter

Bestyrelsen, på valg er:

 • Formand Ole Boel,
 • Næstformand Thomas Pedersen,
 • Sekretær Aage Tordal- Mortensen, ønsker ikke genvalg

 

Valg af suppleant, på valg er:

 • Kristian Brøns
 • Svend Erik Andersen

Der skal vælges en suppleant for 1. år, og en suppleant for 2. år

 

Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er:

 • Revisor Henning Pedersen ønsker ikke genvalg
 • Revisorsuppleant Ivan Henriksen

 

8. Eventuelt.

 

Velkomst: Ole bød velkommen.

Ad. 1.            Valg af dirigent og stemmetællere: Mogens Hansen blev valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var varslet korrekt, og at der var 77 stemmeberettige medlemmer tilstede.

Stemmetællere: Lars, Lindy, Poul Erik, Hans, Claus, Henning og Leif.

           

Ad. 2.  Formandens beretning:

           

I beretningen i år vil jeg forsøge at give et tilbage blik som man plejer med en beretning, men også et øjebliksbillede og et forsøg på at kikke lidt fremad, jeg håber ikke at beretningen derved bliver alt for rodet.

 

På sidste års ordinære generalforsamling blev havne & kran projektet vedtaget, og bestyrelsen blev bemyndiget til, at sætte projekterne i gang straks finansiering, hjemsøgte tilskud og nødvendige tilladelser var på plads.

Kystdirektoratet meddelte ved skrivelse af den 28. april tilladelse til havneprojektet.

Skive kommunes By & Landsbyudvikling princip bevilget på et møde den 8. april, 500.000 kr. til havneprojektet.

Herudover blev der søgt tilskud ved Teknik & miljøudvalget Skive kommune på 300.000 kr., hvilket blev afslået.

Der blev søgt om tips- og lottotilskud til friluftslivet på 500.000 kr. Der kom afslag på ansøgningen.

Der blev søgt 500.000 kr. ved Landsby aktions gruppen i Skive (LAGen), de var så generøse at bevilge 400.000 kr. til projektet.

Det vil sige at vi på nuværende tidspunkt er bevilget 900.000 kr. i tilskud til projektet. Vi skal dog opfylde alle de mål, der er oplistet i projektet, eks. vis skal vi nå 55oo timer i frivillige arbejdstimer, ellers trækkes der i tilskuddet, vi er i dag oppe på ca. 4500 timer.

Der skal herfra lyde en stor tak til, By & Landsbyudvikling Skive kommune samt Landsby aktions gruppen i Skive kommune for de pæne tilskud.

 

De 1. juni var det så tid at afholde en eks. ordinær generalforsamling for at få de sidste ender på plads med finansieringen.

Finansieringen af projektet blev sikret med optagelse af en kassekredit på 1 million kr. i Lån og Spar Bank i Stoholm.

Der var blandt de fremmødte stor tilslutning til at man skulle kunne betale et frivilligt bidrag til projektet, hvis man ikke ønsker at lave frivilligt arbejde.

Det beløb der vil komme ind af den vej, skal bruges til forplejning af de personer som laver det frivilligt arbejde, jeg må desværre sige at de frivillige ikke er blevet overfodret, idet der på nuværende tidspunkt er indgået ca. 12.000 kr. hvilket jeg selvfølgelig vil sige mange tak for.

Men jeg vil også opfordre til, at de sidste der ikke har ønsket at yde en frivillig indsats, får indbetalt deres bidrag til projektet snarest mulig, så kan det være at de frivillige kan få lidt sul på kroppen igen, inden vi bliver færdige med projektet.

 

Sponsorer:

Der er heldigvis også nogen der har meldt sig som sponsor:

Der skal lyde en stor tak til Kræn og Søren (Lundgård teglværk) for stor hjælp med gummiged, rendegraver og andet værktøj.

Der skal også lyde en stor tak til Jørn (Arnold D) for kontant tilskud og meget favorable priser på træ, skruer og bolte.

Der skal også lyde en stor tak til Ib Thomsen (elektrikeren) for villighed til at samarbejde med havnens frivillige, samt meget gode priser på El materialet, det vil sige meget materiale til Ibs indkøbspris.

 

Så kan jeg ikke skjule det længere, der skal lyde en kæmpe tak til alle der har arbejdet frivillig på havne projektet, i øjeblikket er vi oppe på 60 frivillige, to af dem, har endda fast bådplads i Hvalpsund.

Der skal lyde en stor tak til dem for deres hjælp her i Virksund.

Jeg kan ikke rose jer, der laver det frivilligt arbejdere nok, for uden jeres indsats ville det ikke have været mulig at realisere havne projekt.

Jeg kan godt her sige at det arbejde der laves her i Virksund afføder stor respekt rundt omkring i andre havne, specielt fra vore nabo havne udtrykkes stor beundring for al det frivillige arbejde der laves her i Virksund.

Jeg har lige været på kursus med folk fra 25 andre havne, de udtrykte alle at det er ganske enestående det der foregår her i Virksund Lystbådehavn.

Så endnu engang en stor tak til alle frivillige.

 

Inden vi skulle i gang med havne projektet var det tid at komme ud at sejle, nyde det gode vejr og få samlet kræfter til havne projektet.

 

Hvordan gik det så, ja vejrmæssigt var det en rimelig sæson, og heldigvis har jeg ikke hørt om, at der er nogen sejlere her fra havnen som har haft nævneværdigt uheld.

Så jeg vil håbe for os alle, at sejler sæsonen i år må vise sig fra den pæne side, med godt sejlervejr både til tursejlere og kapsejlere, for jeg synes, at det har vi alle har fortjent.

 

Klubhuset:

Sidste år sagde jeg i min beretning, nu er det bare at håbe, vi har strøm nok til havnen, for vores el ledninger ind til havnen kan ikke klare større belastning. Det holdt desværre ikke længe, sikringerne sprang igen, da der kom fuld belastning på kiosken.

Så vores nye forpagter var ved at gå i chok, folk der havde bestilt mad var rasende og forpagteren måtte betale penge tilbage, indtil vi fik etableret strømmen igen.

Derfor og fordi den nye kran samt den nye bro 7 vil trække mere strøm, besluttede bestyrelsen at vi måtte have gjort noget alvorligt ved strømmen til havnen, vi fik elektriker Ib Thomsen sammen med vor egen Erik Rønn, til at vurdere hvad der skulle gøres, Ib og Erik så ingen anden udvej en at udskifte næsten hele elinstallationen i havnen, der skulle trækkes nye kabler ind til det nye målerskab og derfra ind i klubhuset samt ned til det røde fiskerhus.

Der blev lavet en aftale med IB som indebar, at han skal lave de nye el skabe og koble de nye ledninger til, samt finde ud af at få elskabet i klubhuset renoveret så også vore efterfølgere vil kunne finde ud af det, Erik Røn lovede at han i samråd med Ib, og sammen med andre frivillige, vil udføre det meste af (knokle) arbejdet.

Det viste sig at det blev et meget omfattende arbejde, og el arbejdet er da heller ikke helt færdig endnu, bl.a. her i sidste uge da elektrikeren var på loftet for at få lovlig gjort ledninger deroppe, opdagede man at alle loft lamperne i klubhuset var forkert sat op, enkelte lamper er allerede brændt af, heldigvis uden at klubhuset er brændt, så det vil blive et stort arbejde med at få det lavet i orden.

Men der skal allerede nu lyde en stor tak til Erik Røn og hans hjælpere for et kæmpe stykke el arbejde.

I samme forbindelse skal Erik Jakobsen også have en stor tak, han har stået hjemme og lavet alle el, lys og vand standere til broerne og han er ved at lægge sidste hånd på en stander der skal placeres ved den nye kran og en diesel stander med både lys og vand, standeren vil blive placeret lige øst for kranen, det er et utrolig flot stykke arbejde. Tak for det Erik.

 

Kiosken:

Sidste år fik vi ny forpagter af kiosken, det blev Anni som blev den udvalgte, jeg vil sige hun har klaret det fantastisk godt, der er, og der kommer mange rosende ord fra gæstesejlere og andre der besøgte Virksund Lystbådehavn for hendes gode mad, ja der er gæstesejlere som sejler til Virksund fordi de har hørt fra andre sejlere, at vi har en velfungerende kiosk og et godt madsted.

Da vi ansatte Anni som forpagter havde vi fået skruet kontrakten sådan sammen, at forpagtningsafgiften skal udregnes i forhold til forpagterens omsætning, så nu kan vi blandt andet se hvad afkastet er til Anni, vi må erkende at det ikke ligger på linje med en bankdirektørs gage.

Det forlanger hun heller ikke, men som hun siger, hvis hun ikke kan leve af det, så holder det jo af sig selv.

Da det ikke er let at finde nogen der gider arbejde og servicerer os om sommeren, når vi andre har fri og gerne vil nyde tilværelsen, uden at der kan tjenes rimelig ved det, så må vi seriøst se på om vi kan hjælpe med til, at der kan komme en større omsætning.

I bestyrelsen har vi drøftet forskellige muligheder for at kunne øge omsætningen i kiosken, blandt andet kunne vi gøre det mere fleksibel med udlejning af klubhuset i vinter halvåret, derfor har bestyrelsen besluttet:

 

Nye regler for udlejning af Klubhuset i Virksund Lystbådehavn.

Klubhuset kan udlejes til private fester i perioden 1. november – 31. marts.

Det vil sige at klubhuset kan lukkes for ikke inviterede gæster i udlejningsperioden.

Udlejningen forvaltes af kioskforpagteren og altid/kun med forpagterens medvirken.

Lejere af klubhuset er forpligtet til at købe mad og drikkevarer af kioskforpagteren.

Udlejning af klubhuset skal altid aftales færdig med bestyrelsen, for at undgå sammenfald med andre arrangementer i klubhuset, i praksis v/ formanden eller kassereren,

Havnen og sejlklubbens aktiviteter går forud for private arrangementer, undtaget når der er givet endelig tilsagn til udlejning.

Rengøring m. v. af klubhuset efter private arrangementer, aftales med kioskforpagteren.

Der betales for leje af klubhuset 1.000,00 kr. inklusiv moms pr. gang.

Der betales for leje af mødelokale 500,00 kr. inklusiv moms. pr. gang.

Sejlerafsnittet er lukket i ovennævnte periode.

 

Dette betyder så ikke at medlemmer ikke kan bruge klubhuset, man kan stadig gå ind i klubhuset, bruge toiletterne, sidde og snakke med andre, drikke sin medbragte kaffe, øl eller sodavand, kort sagt kan vi bruge klubhuset næsten ligesom vi plejer. Det eneste der skal respekteres er, hvis der er en privat fest, så går man selvfølgeligt ikke ind.

Derudover vil Jeg opfordre til, at vi behandler Anni godt og støtter hende så meget vi kan, hun skal gerne bliver så glad for at være her, at hun bliver her i rigtig mange år.

 

Gæstesejlere:

Sidste år havde vi besøg af 521 både som var her i havnen mindst et døgn, herudover havde vi også besøg af et ukendt antal både som man kan betegne som 1. dags turister, jeg vil anslå det næsten er lige så mange både. Så man må sige at Virksund Lystbådehavn er godt besøgt af turister. Hvilket er godt for kiosken og hele området.

 

Jeg vil i den forbindelse sige, at det er vigtigt at man husker at få sat sit optaget/fri skilt, på fri når man er væk fra havnen en nat eller mere, for så er det noget lettere for gæstesejlere at finde en plads.

Det er også vigtigt at vi har en havnefoged som viser sig jævnligt på havnen, for tursejlere har mange spørgsmål, og forventer også der er en vis service.

Så hvis der er nogen blandt havnens medlemmer som kunne tænke sig at give et nap med som havnefoged, så lad bestyrelsen det vide inden den 1. Maj, så dine uger kan blive lagt ind i planen for havnefogeden.

Pladsmand:

Der skal også lyde en stor tak Lindy Gandrup for hans hjælp på havnen, jeg vil især takke ham for hans måde at holdt området på, altid pænt.

 

Redningsposter:

Der er bestilt redningsposter så vi kan få dækning på alle broer.

Jeg vil endnu engang opfordre jer alle til at se godt efter redningsposterne, så de ikke bliver en falsk tryghed, hvis man konstater fejl eller mangler ved redningsposterne så meddel det til Lindy, idet han har påtaget sig opgaven med at være fader for redningsposterne. sidste sommer måtte jeg hente en af redningskransene, den var drevet i land ovre i Sundstrups havn, jeg ved ikke hvad man tænker på når man smider redningsmateriel i havnen, det kunne jo være at det var en selv der fik brug for netop en redningskrans.

 

 

Foreninger i Virksund.

Det årlige møde med foreningerne i Virksund området forløb også i år i en god og fordragelig tone, referat kommer i klubbladet.

Sct. Hans Bål tirsdag den 23. juni samarbejder vi også om i år, bål taler i år bliver Skives borgmester Fleming Eskildsen, bålet tændes kl. 21.00.

Slut op om arrangementet og tag familie og venner med til Sct. Hans bål i Virksund.

 

Virksund kræmmermarked finder sted i uge 30. Nærmere bestemt fra torsdag den 23. juli til og med søndag den 26. juli. det bliver ikke et stort kræmmermarked i år, det bliver ikke større end det kan være på pladsen henne ved borgerforeningen.

 

Virksund Lystbådehavns Klubblad:

Vi har fået en ny redaktør til vort klubblad, han heder Mogens Hansen, han er tilfældigvis også vores dirigent i dag, så nu ved alle hvem han er.

Jeg synes vi har et godt klubblad, jeg er sikker på at Mogens vil gøre alt for at det skal blive ved med at være et godt blad, men for at vi fortsat kan have et godt, interessant og læsebart klubblad, vil jeg opfordre til, at der er flere af jer der skriver til Mogens med stof til bladet, det kan være tur beretninger, oplevelser på vandet eller i havne og meget, meget mere, kun fantasien sætter grænser.

Jeg vil også gøre opmærksom på, at man kan annoncere i bladet, man henvender sig til redaktør Mogens Hansen for råd og vejledning.

Og husk så, for at man altid kan få bladet på sin hjemadresse, skal man huske at melde adresse ændring til kassereren.

 

Hjemmesiden: www.virksundlyst.dk

Hjemmesiden er god, og den bliver også besøgt af rigtig mange, men for at hjemmesiden hele tiden kan være spændende, interessant og man virkelig føler at den er værd at besøge, så må/skal vi alle fodre webmastert Jørgen Mikkelsen med nyt til siden, hele tiden.

Og så skal vi alle huske at bruge hjemmesiden, jeg har selv hjemmesiden som åbningsside på min pc, alle ændringer, aflysninger, resultater, klubbladet, referater og meget mere, vil komme på hjemmesiden straks det er kendt.  

 

Internet:

Det har været et ønske fra flere medlemmer og gæstesejlere om, at få trådløst internet i havnen, det har imidlertid ikke været muligt at finde en udbyder som kunne få det til at fungere her på havnen, men når det er sagt så har Uffe alligevel fundet en lille løsning, han har ved firmaet 3 fået en rute som står på havnekontoret, den skulle kunne række op til 100 meter, det kan den så ikke i alle tilfælde, men den dækker klubhuset, så hvis man vil på nettet går man op i klubhuset og koble sig på. Koden fås i kiosken.

Når det er sagt så må jeg sige at den elektroniske udvikling går så stærkt at de forskellige opkoblings funktioner er overhalet indenom. Allerede i dag har næsten alle der har bærbar computer, et lille pluk, hvis den ikke allerede er integreret i computere, som sættes i USB porten og så er man trådløs overalt. Så det var godt vi ikke brugte en masse penge på udstyr til trådløs internet.

 

Åbent Brev.

Som I alle ved, fandt bestyrelsen at arbejdsforholdene i, og omkring bestyrelses arbejdet var blevet meget uholdbart, og da bestyrelsens medlemmer ikke ønskede at fortsætte hvis ikke der blev lavet om på det, fandt en enig bestyrelse, at vi måtte sende et åbent brev til samtlige medlemmer i håbet om at generalforsamlingen her i dag, kunne få en mere rolig afvikling, end vi tror den ville have fået, hvis vi bare i dag havde meddelt at bestyrelsen trak sig.

Da problemet er Svend Erik Andersens deltagelse i bestyrelsesmøderne, hvor han hele tiden forsøger med en konfronterende stil, at få gennemtrumfet egne ideer, i stedet for at samarbejde om tingene, og da han på de sidste 2. bestyrelsesmøder har udtrykt mistillid til nogle af bestyrelsens medlemmer, uden at ville konkretisere hvem det er, var en enig bestyrelse også klar over, at det enten er Svend Erik Andersen, eller den samlede bestyrelse der må gå.

Men da vi alle er valgt af generalforsamlingen, fandt vi det mest rigtigt, at orientere alle medlemmer inden generalforsamlingen, således at man i dag frit kan stemme de personer ind i bestyrelsen man måtte ønske, ud fra den viden man nu er i besiddelses af.

Svend Erik blev orienteret om brevet og dets indhold inden det blev sendt ud, han ønskede ikke overfor bestyrelsen at kommentere det.

Da en sådan situation meget let kan ende i mudderkastning, ønsker jeg heller ikke at kommentere yderlig omkring situationen, da jeg synes brevet taler helt for sig selv.

 

Havne Projektet:

Jeg vil godt sige lidt mere om det. Vi er i dag næsten færdige med projekt kran, vi mangler desværre at få løfte-åget helt på plads og der mangler lidt med strøm, vand og diesel standeren.

Bro 5-6 er ført helt ind og området over mod kranen er fyldt op, der mangler lidt belægningsarbejde i det område.

Bro 7 er næsten helt færdig, der mangler dog at få monteret strømskærmene, området mellem bro 6 og 7 mangler at få lavet slæbestedet til joller færdig, der mangler også at få lavet flisebelægningen mellem de to broer.

Hele uddybningen mellem de to broer er også færdig, så nu skal der slås fortøjnings pæle der, og det kan kun gå for langsomt idet alle pladser er lejet ud, vi har stadig en venteliste på en 14 stykker.

Når vi snakker uddybning så må jeg sige at det blev et lidt støre projekt en jeg og mange andre havde regnet med, alt det sediment der ikke skal bruges på land mellem bro 6-7, skal bruges på dækmolen øst for bro 4, py – ha sedimentet var alt for blødt så entreprenøren kunne ikke arbejde med det, så pludselig en dag fik jeg besked på at finde et sted hvor de kunne deponere det opgravede sediment midlertidigt.

Gode råd var dyre, jeg kontaktede kommunen for at få tilladelse til at lægge det i depot i området nord for havnen, jeg fremlagde problemet for en sagsbehandler i teknisk forvaltning, da jeg havde fremlagt problemet sluttede sagsbehandleren med at sige, må jeg lige få dit telefon nummer, så ringer jeg tilbage når jeg har undersøgt sagen.

Så sad jeg der og grublede og tænkte, hvad gør jeg så, for det her kan tage lang tid, og entreprenøren havde meddelt at han ikke kunne lave mere, før han kunne komme af med det de graver op.

Nå jeg måtte ned at snakke med entreprenøren igen, men da jeg var på vej ud af døren ringede telefonen, det var damen fra teknisk forvaltning, vi fik tilladelse til at deponere det opgravede på området nord for havnen hvis områder blev reetableret straks vi får fjernet sedimentet. Stor ros til Skive teknisk forvaltning en tilladelse efter ti minutter, det synes jeg var flot.

Efterfølgende blev der klaget til Kommunen, Miljøministeriet og pressen over at det svinede og lugtede, Jeg kunne kun svare, at det på enhver byggeplads kan se herrens ud, men det er kun en overgang indtil man bliver færdig.

Jeg vil også godt sige her, at jeg er meget skuffet over Skive Folkeblads dækning af sagen.

I stedt for at gå efter en saglig dækning af hele havneprojektet, forsøger Skive Folkeblad at opildne borgerne i Virksund området til fjendskab med havnen, man henviser til sager mellem borger og havnen der ligger mange år tilbage.

Jeg kan kun sige at Skive Folkeblads omtale af sagen er skandaløs, og det fører ikke særligt meget positiv med sig.

Jeg har endda inviteret Skive Folkeblads journalist til et møde her i havnen, vi aftalte en dato hvor han skulle kontakte mig for yderlig aftale, den dato er overskredet og jeg har i skrivende stund ikke hørt fra journalisten.

Men det er vel ikke så mærkelig, når han bruger al sin tid på at grave i fortiden, i stedet for at koncentrere sig om det der sker her og nu.

 

Men nu ligger sedimentet der og jeg ved ikke om alt kan bruges på dækmolen. Jeg er ved at undersøge om vi kan komme af med noget af sedimentet i samarbejde med kommunen, men der skal tages prøver af sedimentet inden vi kan komme videre.   

 

Vi håber og tror at vi kan nå at blive færdige med hele projektet til sæson start, så jeg vil bede om stor forståelse og villighed fra alle frivillige, for det bliver nødvendig, for at få projektet færdig til sæson start.

 

Når vi er færdige med projektet skal det indvies, bestyrelsen regner med at indvielsen skal ske samme dag som standerhejsning og forårsfesten.

 

Sidste år besluttede generalforsamlingen at alle frivillige skulle inviteres med ledsager til forårs festen, jeg kan sige at det drejer sig på nuværende tidspunkt om over 60 frivillige + ledsager i alt 120 personer.

Vi plejer også at invitere alle som får fast bådplads til forårsfesten det er ca. 50 personer. Det er i alt 170 personer, derudover er der også andre der vil med til festen, så jeg tror vi kommer op på ca. 200 personer til forårsfesten

Så for at festudvalget og bestyrelsen skal have en chance for at få lavet en ordentlig fest vil alle blive inviteret i næste klubblad og der vil blive en sidste tilmeldings dato, og jeg kan ligeså godt sige nu, det er med at få sig tilmeldt inden fristen udløber, for der bliver ikke mulighed for efter tilmelding.

 

Planen for lørdag den 2. maj er: først skal havne projektet indvies dernæst er der standerhejsning og så skal der være forårsfest.

 

Når det er sagt vil jeg også gøre opmærksom på Arbejdsdagen søndag den 26. april, mød op til denne dag, så vi kan få stativer sat på plads, få ryddet op overalt og få gjort klubhuse og havnen hel klar til indvielse og den nye sejler sæson.

 

Jeg vil slutte beretningen med endnu engang, at takke alle medlemmer og frivillige som har hjulpet til på den ene eller anden måde.

Tak til Anni for stor tålmodighed med alle frivillige her i vinter.

Tak til sejlklubben for et godt samarbejde.

Samt stor tak til bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde.

Tak.

 

Kommentar: Steen: Ole manglede at rose sig selv.

 

Beretningen godkend med akklamation.

Ad. 3.  og Ad. 4

           

            Uffe gennemgik regnskabet, som også er gengivet i klubblad nr. 129

            Bemærkninger til regnskabet: Ingen

            Budget 2009:

            Uffe gennemgik takstbladet og bemærkede at der var sket en stigning på 10 % p.g.a. større udgifter der ville komme.

 

            Kommentarer:

            Egil: Mente ikke en forhøjelse kunne ske uden om generalforsamlingen,

            Henning: Bestyrelsen kan ifølge vedtægten lave en takststigning op til 25 % uden at spørge generalforsamlingen først.

 

Herefter blev regnskabet godkendt med akklamation.

           

Ad. 5   Orientering - Sejlklub og udvalg:

Sejlklubben ved Leif Folke: d. 17. januar var der generalforsamling i Virksund

Sejlklub, referatet kan læses på vores hjemmeside samt i klubbladet.

I februar havde vi et spændende foredrag om sejlads i Skotland, vi var et par og tredive som overværede dette fine arrangement.

Torsdag d. 19. marts kl. 18:00 er der bestyrelsesmøde i sejlklubben, her er alle udvalg inviteret med.

Onsdag d. 15. april kl. 19:00 har vi regelaften, hvor det samtidig er sidste frist for tilmelding til kapsejlads.

Lørdag d. 18. april er der opmåling af både og sejl fra kl. 9:00, husk at tilmelde jer hos Milter, Jane og Allan, som er vores dygtige målerudvalg.

Onsdag d. 30. april er første aftenkapsejlads, med skippermøde kl. 18:30

Mandag d. 4. maj starter pigesejlads kl. 18:30, ekstra pladser ja

Tirsdag d. 5. maj starter sejlerskole 1 - lær at sejle kl. 18:30, ekstra pladser ja

Søndag d. 31. maj er der Livø rundt, med skippermøde kl. 8:30

Søndag d. 21. juni Rotholm rundt 1, med skippermøde kl. 13:30

Sidste weekend i juni arrangerer tur udvalget fælles tur til Fuur, og vi vil gerne pointere, at dette arrangement er for alle i Virksund Lystbådehavn, som ønsker at deltage.

Sejlklubben er i fuld gang med at starte en ungdomsafdeling, med start i maj,

hvis alt går planmæssigt, der er fin opbakning fra mange medlemmer, men vi vil gerne opfordre alle til at komme med ideer m.m.

Fredag d. 20. marts deltager Thomas Pedersen, Anne-Marie Østergaard og Leif Folke i Dansk Sejlunions generalforsamling i Odense

Fredag aften er der Workshops

Thomas vil deltage i workshoppen om kapsejlads

Anne-Marie vil deltage i workshoppen om kvindesejlads

Leif vil deltage i workshoppen om ungdom.

Festudvalget, ingen medlemmer mødt.

           

Klubbladet ved Mogens Hansen: Mogens orienterede om sit nye job som redaktør

Ole: Takkede Egil for sit store arbejde som redaktør.

Niels Ove: Ikke nødvendigt med to blade hvor to personer bor på samme adresse.

Ole: det vil blive forsøgt rettet.

 

Ad. 6   a. Medlemsforslag: Intet.

            b. Bestyrelsesforslag: Vedtægtsændring: Ole orienterede om vedtægtsændringen. Derefter blev ændringen kommenteret meget, idet der var forvirring om hvad sådan en ændring kunne afstedkomme.

            Bestyrelsen besluttede at trække forslaget.

 

Bestyrelsesforslag: Reglement ændring: Ole orienterede om ændringen

 

Reglement punkt 8. Nuværende:

8. Forurening af bassin og havneområde er forbudt.

Ændres til:

 

8. Forurening af bassin og havneområde er forbudt, med henvisning til pkt. 4.3 i standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne (bekendtgørelse nr. 9139 af 15. april 2002 med bilag) gælder følgende vedr. brug af forbudt bundmaling:

 

1) Enhver påføring eller anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder de til enhver tid forbudte stoffer medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse.

 

2) Ved mistanke om påføring eller anvendelse af ulovlig bundmaling eller lignende er båd- og/eller pladsejeren forpligtiget til at medvirke til testning af den anvendte bundmaling eller lignende. Manglende iagttagelse af denne pligt medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse. Såfremt båd- og/eller pladsejeren har påført eller anvendt ulovlig bundmaling eller lignende, er båd- og/eller pladsejeren forpligtiget til at betale omkostningerne til disse undersøgelser.

 

3) Konstateres der anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder forbudte stoffer, kan havnemyndigheden under formildende omstændigheder påbyde, at båd- og/eller pladsejeren inden for en nærmere angiven tidsfrist enten fjerner den ulovlige bundmaling eller lignende på miljørigtig vis eller forsvarligt forsegler denne. Efterkommes et påbud herom ikke straks, medfører det tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som væsentlig eller grov misligholdelse.

 

1) Pt. jf. Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling (bek.nr. 1278 af 12/12/2005, med senere ændringer) og Bek. om ændring af bekendtgørelse begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne formål (organiske tinforbindelser) (bek. nr. 926 af 18/11/2002).  

 

            Kommentarer:

            Egil: Langturssejlere må godt anvende malingen hvis de er væk i længere tid             og forlader danske farvande hurtigt.

            Uffe: Det kræves at bådene er væk i 6 mdr.

            Kurt P: Hvis jordprøver viser malingsrester, hvad så?

            Ole: Kan resultere i store omkostninger

            Leif: De opgravninger havnen har fået foretaget er jo udenfor havnen

            Ole: Vi hæfter for det, idet det er lystbådehavnen der får udført arbejdet.

 

            Ændringen blev vedtaget

 

            Bestyrelsesforslag: Æresmedlem: Ole begrundede forslaget med, at                       Henning Pedersen i 35 til 36 år har udvist stor flid i havnen

            Forslaget blev vedtaget med stor akklamation.

            Henning takkede for medlemskabet

 

            Bestyrelsesforslag: Bådhåndteringssystem:

 

             Forslag til nyt bådhåndterings system i Virksund Havn.

             Idet generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at

             indgå aftale med LP Yacht om indkøb af

             1. stk. Bådvogn og 30 stk. bådstativer.

             Hvis bestyrelsen finder at det økonomiske grundlag

             er i orden, herunder optagelse af lån/kassekredit.

 

             Kristian orienterede grundig om systemet.

 

            Kommentarer:

            Johan: Stativerne virker meget smalle. Er de stabile?

            Kristian: De er meget stabile

            Ulf: Hvad med forsikringer?

            Uffe: Det er havnens ansvar. Vi undersøger det med hensyn til forsikring Der             er ingen problemer med langsgående svagheder, Skive Kommune vil på et               tidspunkt komme med et pålæg om, at havnen skal rydde op i vores                         stativer.

            Hans: Det er en god ide også for sejlerskolen, idet de er godkendt af                         arbejdstilsynet.

            Ole: Mange andre havne er meget godt tilfreds med systemet

            Claus: Skal havnen eje stativerne.

            Ole: Ja

            Uffe: Medlemmerne får brugsretten i de år som er nødvendig. Derefter får                 man sine penge retur.

             Bådene kan komme op og i næsten som det passer den enkelte

            Hvad med priser og løft?

            Uffe: Brugsretten til et stativ 9.750,00 kr. eller en årlig leje.

             Kranen, Et årskort eller pr gang

            Kurt: Traktoren er den godkendt.

            Ole: der er lavet aftale med smeden om brug af hans traktor, hvis forslaget               godkendes vil traktoren blive godkendt

            Niels Ove: Det skal indarbejdes i budgettet hvis der skal indkøbes en ny                   traktor.

 

            Forslaget blev vedtaget

 

Ad. 7   Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter:

            Valg af formand:      

            Ole blev genvalgt som formand med akklamation.

            Valg af to til bestyrelsen,

            Bestyrelsen anbefaler Thomas Pedersen og Lars Hansen

            Begge blev valgt med akklamation

           

            Valg af suppleanter.

            Bestyrelsen anbefaler Kristian Brøns og Heine Bonnevie

            Begge blev valg med akklamation, således at Kristian blev valgt for to år og Heine for et år

           

            Valg af revisor:

            Henning ønsker ikke genvalg.

            Bestyrelsen anbefaler Preben Møller Pedersen, som blev valgt med akklamation

            Valg af revisorsuppleant:

            Ivan blev genvalgt med akklamation

           

Ad. 8   Evt.

            Bjørnskov: Bro 4 er plaget af måger. Hvad med en ny mågeskræmmer?

            Ole: Har dårlig effekt.

            Kurt: Der kan udlægges spærreliner, så mågerne ikke kan lande.

 

            Ole takkede for valget.

            Ole takkede afgående bestyrelsesmedlem Aage Tordal.

            Ole takkede Sejlklubben for et godt samarbejde i det forløbne år.

            Ole takkede bestyrelsen for et godt samarbejde.

            Ole takkede dirigenten for en god og saglig ledelse af generalforsamlingen.

            Stor tak til alle fremmødte for en helt igennem saglig og konstruktiv                        generalforsamling, med god ro og orden.

 

 

Dir. Mogens Hansen                                                Ref. Aage Tordal-Mortensen