Referat fra generalforsamlingen i Virksund Lystbådehavn lørdag den 12. marts 2011.

 

Dagsorden:

Velkomst.

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Regnskab.

4. Budget med kontingent, rykkergebyrer og indskud.

5. Orientering - Sejlklub og udvalg.

6. a. Medlemsforslag: Reglement ændringer.                                                                                                                      

    b. Bestyrelsesforslag: Vedtægt & reglement ændringer.

    c. Vedtægtsændringer: Bestyrelsen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter:

 

Valg til bestyrelse: på valg er:

 • Ole Boel Pedersen: modtager genvalg.
 • Thomas Pedersen: Modtager ikke genvalg.
 • Lars Hansen: Modtager genvalg.

 

Valg af suppleanter: på valg er:

 • Kristian Brøns Nielsen: modtager genvalg.

 

Valg af revisor og revisorsuppleant: på valg er:

 • Revisor Preben Møller: modtager genvalg.
 • Revisorsuppleant Ivan Henriksen: modtager genvalg.

 

Valg af broformænd: på valg er:

 • Gammel havn og bro 1: Erik Eriksen.
 • Bro 2: Ledig.
 • Bro 3: Ejgil Boel Nielsen.
 • Bro 4: Leif Hansen.
 • Bro 5: John Jakobsen.
 • Bro 6: Kurt Graugaard.
 • Bro 7: Ledig.

 

    8. Eventuelt.

 

Velkomst: Ole bød velkommen til generalforsamlingen.

 

Ad. 1.            Valg af dirigent og stemmetællere: Mogens Hansen blev valgt som dirigent. Han konstaterede at

            generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at der var fremmødt 59 som var stemmeberettiget.

                      Der blev valgt tre stemmetællere.

 

Ad. 2.            Formandens beretning:

 

I beretningen i år vil jeg forsøge at give et tilbage blik som man plejer med en beretning, men også et øjebliksbillede og et forsøg på at kikke lidt fremad, jeg håber ikke at beretningen derved bliver alt for rodet.

 

Hvordan gik sidste sommeren så, ja vejrmæssigt var det en rigtig god sejler sæson, og da der ikke var så mange projekter i havnen var der mange som tog på lange sejlture i sommerens løb, heldigvis har jeg ikke hørt, at der er nogen sejlere her fra havnen som har haft nævneværdigt uheld.

Så mit håb for os alle er, at sejler sæsonen 2011 også må vise sig fra den pæne side, med godt sejlervejr både til tursejlere og kapsejlere, for jeg synes, det har vi alle har fortjent.

 

Projekter:

Der blev alligevel tid til et par projekter, vi fik flisebelagt området mellem bro 6. og 7. der blev også lavet vand stander, så ungdomsafdelingen kan få vasket deres joller, til stor tilfredshed for alle ungdoms sejlerne samt alle der har bådplads på bro 7, der skal lyde en stor tak til alle frivillige der hjalp med dette projekt.

 

Mole fyr:

Vi fik også nye mole fyr, jeg syntes det har sat et helt særlig præg på havnen ikke mindst når det er mørkt, så er det rigtig flot og meget let at finde indsejlingen til havnen.

 

Jeg vil her sige Jacob Jensen en stor tak, for hans indsats med at designe Virksund lystbådehavns nye mole fyr og ”vejrstation”.

Molefyrene blev jo ikke til af sig selv, jeg vil takke Steffen og Erik Jakobsen samt Erik Røn for det store arbejde som de har lagt i fremstillingen og montering af Fyrene.

Der skal også lyde stor tak til Lars og Torben for udvidelse af brohovedet på bro 4.

Der skal ligeledes lyde en stor tak til Berit og Steen for fremstilling af sponser skiltene.

Der skal også lyde en stor tak til mole fyrs sponserne, Jacob Jensen Design, Karup Fragt, Skive folkeblad, Arco Grafisk, Karl Laigaard, og Statsautoriseret revisor Dahl, Rask og Partner.

 

Opgaven med molefyrene var oprindelig udskrevet som en konkurrence, en konkurrence som Gerda vandt med et forslag om et molefyr udformet som en åben muslingeskal, efterfølgende blev det besluttet at få muslingeskallen fremstillet som en skulptur, der så skal placeres på jordvolden uden for bro 4.

Vi søger derfor en som kan/vil påtage sig opgaven med at fremstille muslingeskallen som en skulptur der vil pynte på volden og se godt ud set både fra land og fra vandsiden når man sejler ind i havnen, da det jo nok ikke er helt billigt, søger vi også et par sponsorer til dette projekt, tegning af muslingeskallen kan ses på hjemmesiden.

 

Fjordvarme.

Med baggrund i det meget store el forbrug vi har i havnen, besluttede bestyrelsen at ændre varme forsyningen i klubhuset fra el radiatorer til et vandbaseret varmesystem i håbet om at nedbringe el udgifterne.

Det nye varme anlægget er en Danfoss varmepumpe, der er blevet installeret ved siden af solvarmeanlægget i det gamle sejlerkøkken.

Varmepumpen får sin energi fra en væske der løber i rør som er gravet ned bag ved klubhuset hen til legepladsen hvorefter rørene går ud i vandet under bro 2/3 helt ud til den tværgående bro, hvor der er nedsænket 2. stk. rørbatterier.

Anlægget opvarmer alle rum i klubhuset samt laver varmt vand i samarbejde med solfangerne til kiosken, køkken, toiletter og baderum.

Der er i varmepumpen en el patron som skal sikre at der altid kan være varme og varmt vand i klubhuset. Jeg kan oplyse at el patronen ikke har været i brug her i vinter, klubhuset er udelukkende blevet opvarmet af fjorden, det synes jeg er godt gået med en så lang vinter og så meget frost.

Tilbagebetalingstiden for anlægget, har de kloge hoveder beregnet til ca. 6 år.

 

Mastehuset:

Nu hvor vi har 150 båd i havnen, er presset på mastehuset meget stort, Martin er mastehus ansvarlig, så det er ham man henvender sig til når man skal have plads til sin mast, jeg skal hilse fra Martin og sige, at han vil rose langt de fleste der har sin mast i huset for at have afrigget og lagt masten på anvist plads i huset, endda med en synlig navneseddel, han håber at alle, i år følger det gode eksempel, så der kan blive plads til alle master til efteråret.

Jeg vil også sige at græsplænen hvor vi klargør vore master skal, på grund af jubilæet, være ryddet for master, bukker og affald senest onsdag den 4. maj.

 

Kran og bådstativer.

Kranen, bådstativer og transportvognen har fungeret helt perfekt.

Kran og vognfører har gjort et godt og frivilligt stykke arbejde, som de skal have en stor tak for, det frivillige nævnes, for nu kører systemet, og man kan fremover blive hejst op og ned med kranen, men kran og vognfører er stadig frivillig, og de kan ikke være på havnen hele tiden. Det letteste er hvis man bruger de dage der er sat af på listerne i klubhuset, for der er der både Kran og vognfører til stede.

Der vil blive fremlagt lister hvor man skriver sig på, ligesom vi plejer, kan det ikke passe så lav en aftale med kran og vognfører i god tid, og husk det hele går lettere når alle hjælper alle.

Jeg har snakket med Vognmanden Anders Frandsgaard, han vil sætte både i vandet til samme pris som sidste år, nemlig 400 kr. pr. båd. Men han stiller det krav at folk skal være til sted i god tid, og hjælpe til, så han ikke skal holde og vente.

                                                                                                                                     

Beddingsplads: 

Bådene i de nye bådstativer på beddingspladsen er et flot skue, det er meget mere rydeligt at se på, alle både har stået godt og sikkert hele vinteren.

Når bådene er kommet i vandet håber jeg der kan findes tid til at vi kan få lavet en midterrabat med lys og vand på beddingspladsen, så jeg vil meget gerne om der er nogle, der vil påtage sig opgaven med at lave det, meld dig til bestyrelsen.

 

Klubhuset - Kiosken:

Anni vil igen i år sørge for at vi kan få en kop kaffe eller få stillet sulten når vi kommer i havnen, jeg vil sige hun klaret det godt, der er, og der kommer mange rosende ord fra havne medlemmer, gæstesejlere og andre der besøger Virksund Lystbådehavn for hendes gode mad.

Da det ikke er let at finde nogen der gider arbejde og servicerer os om sommeren, når vi har fri og gerne vil nyde tilværelsen med sejler livets glæder, uden at der kan tjenes rimelig ved det, så vi må alle seriøst hjælpe med til, at der kan komme en større omsætning i kiosken.

 

Gæstesejlere:

Sidste år havde vi besøg af 540 gæste både som var her i havnen mindst et døgn, det er et lille fald på ca. 3 % i forhold til 2009.

Herudover havde vi også besøg af et ukendt antal både som man kan betegne som 1. dags turister, jeg vil anslå det næsten er lige så mange både.

 

Derudover bliver Virksund Lystbådehavn besøgt af rigtig mange turister fra landsiden. Hvilket er rigtigt godt for havnen, kiosken, ja hele området.

Jeg vil også sige, at det er vigtigt at man husker at få sit optaget/fri skilt, sat på fri når man sejler væk fra havnen en nat eller mere, for så er det meget lettere for gæstesejlere at finde en plads. Hvis man også husker at skrive på skiltet med en forventet tilbagekomst tid, så er ens plads også ledig når man kommer hjem igen.

 

Cykler:

Der er blevet indkøbt 2. nye cykler, cyklerne er primært beregnet til at gæstesejlere kan låne en cykel til blandt andet indkøb eller til en tur rundt i området.

 

Havnefoged:

Det er også vigtigt at vi har en havnefoged som viser sig jævnligt på havnen, for gæste sejlere har mange spørgsmål, og forventer også der er en god service i havnen.

Så hvis der er et par stykker blandt havnens medlemmer som kunne tænke sig at give et nap med som havnefoged så lad mig det vide snarest, midt i april måned blive der lagt en plan for havnefogeden.

 

Bådpladserne:

Vi er så heldige her i Virksund, at alle bådpladser i havnen er udlejet, der var 10. fra ventelisten der fik fast bådplads i år, derudover har vi det luksusproblem at vi pt. har 30 på ventelisten, heraf har langt de fleste en båd som de gerne vil have i vandet her i Virksund, og da vi meget gerne vil hjælpe alle, med at få båden i vandet her i Virksund, vil jeg opfordre medlemmer med fast bådplads, til at give bestyrelsen en melding hurtigst mulig, hvis man ikke får sin båd i vandet i år, eller man ikke bruger sin plads et stykke tid, eller ens plads af en eller anden grund er ledig.

Bestyrelsen vil så bruge pladsen som låneplads til en båd fra ventelisten.

Jeg vil i den forbindelse henlede opmærksomheden på, hvis man inden den 15. april oplyser bestyrelsen om at ens bådplads er ledig i år, så vi kan bruge den til en låneplads, så får man som tak en betaling på 500,00 kr. man skal blot oplyse sit bank konto nr. samtidig med at man giver bestyrelsen besked.

 

Pladsmand:

Der skal lyde en stor tak til Lindy Gandrup for hans hjælp som pladsmand på havnen, jeg vil igen i år takke ham for hans måde at holdt området på, altid pænt.

Det er også Lindy der passer redningsposterne, Jeg vil endnu engang opfordre jer alle til at se godt efter redningsposterne, så de ikke bliver en falsk tryghed, hvis man konstater fejl eller mangler ved redningsposterne så meddel det til Lindy.

 

Foreninger i Virksund.

Det årlige møde med foreningerne i Virksund området forløb også i år i en god og fordragelig tone, referat bliver offentliggjort i klubbladet og på hjemmesiden.

Sct. Hans Bål torsdag den 23. juni, samarbejder vi også med de andre foreninger om, bål taler i år, bliver Maria Louise Sønderby Andersen som er sognepræst i Taarup og Kvols, bålet tændes efter båltalen ca. kl. 21.10. Slut op om arrangementet og tag familie og venner med til Sct. Hans bål i Virksund.

Virksund kræmmermarked finder sted i uge 29. Nærmere bestemt fra torsdag den 21. juli til og med søndag den 24. juli. Kræmmermarkedet vil også i år få stande helt hen til klubhuset.

 

Gråsælerne:

Onsdag den 17. februar 2010, så senior klubben Gråsælerne dagens lys, klubben er for dem der har lidt mere tid i hverdagen, end så mange andre, og som har relation til Virksund lystbådehavn.

Klubben er en social- og vedligeholdelses af Virksund lystbådehavn klub, med vægten lagt på det sociale samvær, Erik Fårup vil sige lidt mere om klubben senere.

 

Internet:

Internet adgangen i havnen har nu kørt et år, jeg syntes at det har fungeret godt, eneste lille minus er at gæstesejlere skal op i klubhuset for at få en gratis internet forbindelse, det har så haft den fordel at vi ikke har været nød til at skifte kode hele tiden.

Den aftale havnen har med Zebnet betyder at alle medlemmer og gæstesejlere kan komme på nettet når man opholder sig i havnen.

Gæstesejlere kan få en kode til nettet når de betaler havnepenge, og så skal de som sagt opholde sig i klubhuset når de vil på nettet.

Medlemmer med bådplads i havnen skal have sin egen kode, koden fås ved at sende en mail til Zebnet og anmode om det.

Man sender en mail til Jan@zebnet.dk hvor man anmoder om en kode til Virksund lystbådehavns Hot Spot, man oplyser sit pladsnummer, sit navn og sin hjem adresse, herefter får man sin personlige kode med posten.

Medlemmer der har fået en kode sidste år vil automatisk få sin kode forlænget, så de skal ikke foretage sig noget undtaget hvis det ikke virker, så må man selv kontakte Zebnet pr. mail.

Det er Antennespecialisten Skivevej 244, 8831 Løgstrup der har firmaet Zebnet tlf. 86 64 32 45.

 

Åben Havn.

Der blev også tid til et ÅBEN HAVN arrangement i samarbejde med sejlklubben og Fritidsfiskerne, det var et kanon godt arrangement, som var meget velbesøgt med over tusinde besøgende.

Der bliver holdt ÅBEN HAVN i august måned i år. 

 

Bestyrelsen forslag til vedtægts og reglement ændringer.

På sidste års generalforsamling havde vi en drøftelse af om det er rimeligt at sejlklubben og andre der ønsker at benytte og bruger havnens faciliteter skal betale for at bruge faciliteterne, altså en form for brugerbetaling.

 

Til det vil jeg sige, havnens faciliteter, herunder klubhus – broer m.v. er ikke kommet af sig selv, og tingene skal vedligeholdes hele tiden ellers varer det ikke længe inden det bliver træls at være her.

Da Virksund lystbådehavn er en privat havn, har der kun været medlemmerne af havnen, til at lave havnen, bygge klubhus og meget mere, det er således havnens medlemmer der har arbejdet og betaler for alle faciliteterne.

Så der er vel ikke noget at sige til, at havnens medlemmer forsøger at passe på tingene, og de samme medlemmer kan mene, at andre som ønsker at bruge havnens faciliteter også må medvirke til at arbejde og bære nogle af de økonomiske byrder.

Af den efterfølgende debat fremgik det klart at der skal være plads til sejlklubben og andre, og de også skal have mulighed for at bruge havnens faciliteter, det fremgik også klart at havnens medlemmer mener, at de som ønsker at bruge havnens faciliteter også må medvirke til at arbejde og bære nogle af de økonomiske byrder.

Bestyrelsen har derfor besluttet at selvstændige klubber som ønsker at bruge havnens faciliteter også må medvirke ved noget af arbejdet og bære nogle af de økonomiske byrder.

Derfor vil der senere komme forslag til nye vedtægter for Virksund lystbådehavn, forslaget vil udtrykke en modernisering af vedtægterne og reglementet så de afspejler tingene som de er i havnen i dag, samt åbner op for at vi kan udleje mere en 1. bådpladser til klubber, ligeledes åbnes der også for at vi kan få en kajak klub som medlem af havnen, og således at alle som ønsker at bruge havnens faciliteter også må medvirke ved noget af arbejdet og bære nogle af de økonomiske byrder.

Da det samtidige er således at klubber, under fritidsloven gennem Skive kommune, kan søge om tilskud til brug af lokaler og udendørs faciliteter, tror jeg vi i fællesskab finder en fornuftig løsning, til alles tilfredshed.

 

I mandags var der stiftende generalforsamling i Kajak klubben, klubben vil nu gerne være medlem og have base i Virksund Lystbådehavn, det kan også lade sig gøre hvis de nye vedtægter bliver vedtaget.

I de foreløbige drøftelser med kajak klubben, er planen at kajak klubben skal have base ved mastehuset, når havnens medlemmer har fjernet deres master, så må kajak klubben bruge mastehuset til deres kajakker i tidsrummet 1.maj til 1. oktober, hvis der er master der ikke er fjernet fra mastehuset inden den 1. maj, skal de placeres på mastehylderne ind mod jollegaragen,

Kajak klubben bruger jolle broen tirsdag aften og til tider i weekenden, i samme tidsrum. 

 

Medlemsforslag:

Der er også kommet et medlemsforslag til ændring af reglementet, angående tilslutning af el på båden når de ligger i vandet.

Forslagsstillerne ønsker selv at begrunde forslaget senere.

 

Kong Vinter.

Vinteren i år har været lang og samtidig meget hård ved vores havn, i havne bassinerne mellem bro 1 & 2 og 3 & 4 har der været et meget tykt lag is meget længe, det har gjort at mange bag pæle er kommet op, ja selv et par af broerne har taget skade, så det første vi skal i gang med, når isen er smeltet, er at slå pæle ned igen, jeg håber at vi kan få broerne på plads uden at de tager skade.

 

Med baggrund i en borgers henvendelse til Skive kommune om elmaster i næsten hele Skive kommune, er Virksund Lystbådehavn blevet pålagt at få fjernet havnens pæle lager, inden den 4. februar 2011. Pælene betegnes som farligt affald idet man mener at de udgør en fare for nedsivning af arsen og creosot til grundvandet.

Vi har selvfølgeligt fjernet pæle lageret til tiden, og kørte pælestumper og andet affald til genbrugsstationen i Skive, brugelige pæle er kørt i depot i materielgården.

Skal pælene bruges skal vi søge en tilladelse ved miljøstyrelsen og dokumentation herfor skal sendes til teknisk udvalg i Skive.

Når dette er sagt så må vi se i øjnene at tiden med billige pæle er forbi, næste gang vi skal bruge pæle bliver vi nød til at købe miljø godkendte pæle til brug i havnen, hvilket vi skal indstille os på vil blive en betydelig dyrere løsning for havnen de kommende år.

 

Klubbladet:

Jeg synes vi har et godt klubblad, og jeg er sikker på at Mogens har gjort alt, hvad han kan for at det skal blive ved med at være et godt blad, der har været et par enkelte smuttere i årets løb, men det tilgiver vi ham gerne, der er meget at huske på når bladet sættes.

Men for at vi fortsat kan have et godt, interessant og læsbart klubblad, vil jeg opfordre til, at der er flere af jer der skriver til Mogens med stof til bladet, det kan være tur beretninger, oplevelser på vandet i havne og meget, meget mere, kun fantasien sætter grænser.

Jeg vil også gøre opmærksom på, at man kan annoncere i bladet, man henvender sig til redaktør Mogens Hansen for råd og vejledning. Og husk så, for at man altid kan får bladet på sin hjemadresse, skal man huske at melde adresse ændring til kassereren.

Jeg vil også oplyse om, at bladet ikke længere kan få støtte fra bladpuljen, så bladet vil blive noget dyre i forsendelses omkostninger fremover.

Så er tiden måske til at rejse spørgsmålet, skal bladet blive ved med at udsendes med posten?

Det er måske ved at være tiden hvor bladet kun udkommer på hjemmesiden i PDF format.

Alle der har en pc. kan så læse bladet der, eller printe bladet ud?

Det kunne måske også lade sig gøre at de der ikke selv har en pc. Kunne lave en aftale med en som har en pc. om at få bladet af den vej.

Vi har et par udlændinge i havnen de begyndte at få bladet på den måde, for et års tid siden, og det fungerer godt. Men lad os få en debat om det, så bestyrelsen kan få et pejlemærke at gå efter.

 

Hjemmesiden: www.virksundlyst.dk

Hjemmesiden er god, og den bliver også besøgt af rigtig mange, men for at hjemmesiden hele tiden kan være spændende, interessant og man virkelig føler at den er værd at besøge, så må/skal vi alle fodrer webmastert Gerda Pedersen med nyt til siden, hele tiden.

Og så skal vi alle huske at bruge hjemmesiden, jeg har selv hjemmesiden som åbningsside på min pc, alle ændringer, aflysninger, resultater, klubbladet, referater og meget mere, vil komme på hjemmesiden straks det er kendt. I øjeblikket har webmastert en konkurrence kørende hvor man skal gætte 10 havne i den vestlige del af Limfjorden, konkurrencen er snart slut men, hvis man er hurtig tror jeg man stadig kan nå at deltage.

 

Jubilæum:

 Virksund Lystbådehavn har den15. juni 40 års jubilæum og Sejlklubben har 25 års jubilæum den 12. april.

Det skal selvfølgeligt fejres, sejlklubben og havnens bestyrelser er derfor blevet enige om at fejre det i fællesskab lørdag den 7. maj.

En gruppe bestående af de 2. bestyrelser, festudvalget og andre er begyndt at udarbejde en plan for festlighederne.

Der er også en gruppe der er ved at udarbejde et jubilæums skrift, der skal udkomme den 7. maj. Jeg er sikker på hvis der er nogen der har materiale, anekdoter, billeder eller andet fra den forløbne tid, vil udvalget gerne modtage det, henvend dig til Thomas Pedersen eller Henning Kristensen.

 

Det er også den dag vi har standerhejsning, i den forbindelse vil jeg opfordre alle der kan til at pynte deres båd med dannebrog og signalflag.

Og så jeg vil opfordre alle til at sætte kryds i kalenderen til den dato, og ikke mindst husk at deltage, der kommer tilmeldingsopslag med bindende tilmelding på opslagstavlen.

 

Arbejds og oprydningsdag:

Jeg vil også lige gøre opmærksom på at havnens arbejdsdag er lørdag den 30. april kl. 09.30, mød op til denne dag, så vi kan få alt sat på plads, få ryddet op overalt og få gjort klubhuset og havnen hel klar til den nye sejler sæson og jubilæet.

 

Jeg vil slutte beretningen med endnu engang, at tak alle medlemmer og frivillige som har hjulpet til på den ene eller anden måde i årets løb.

Tak til sejlklubben for et godt samarbejde i det forløbne år.

Samt stor tak mine bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde i det forløbne år.

 

Tak.

 

Spørgsmål til beretning:

                      Vedr. kranen, blev der spurgt, om der evt. blev gjort noget for at få flere kranførere som kan

                      tage løft over 5 ton.

Svar: Det vil der blive, hvis nogen af havnens medlemmer vil tage på kursus og få krancertifikat så vil havnen gerne betale kurset.

 

                     

Klubbladet:

Der var stor debat omkring udgivelse af klubbladet, det er en dyr sag, men det bliver helt sikkert dyrere fremover, sidste år har prisen været ca. 20.000,00 kr. men bestyrelsen forventer at dette beløb vil stige til ca. 35 - 40.000,00 kr.

En stor del af forsamlingen talte for at droppe trykningen af bladet og i stedet ligge den på hjemmesiden, som det også blev sagt, det gør den jo alligevel.

Der var dem som ville beholde bladet som en del af havnens historie, og en ville det for de ældres skyld, da ikke mange af dem brugte computer, det fik straks en af de ældste til at meddele, at han bestemt ikke havde problemer i den retning.

Så var der det med annoncørerne, om man kunne beholde dem hvis bladet blev udsendt elektronisk, det må man jo selvfølgelig prøve at undersøge om der var muligheder for at sælge reklamepladser ad denne vej.

                      En god og fornuftig debat som der bliver arbejdet videre med i bestyrelsen.

 

Virksund Havkajakklub:

                      Ole fremlagde i sin beretning at der i havnen er oprettet en ny aktivitet i form af en kajakklub.

                      Klubben havde sit første konstitueringsmøde torsdag den 7. marts 2011 i klubhuset.

 

                      Bestyrelsen konstituerede sig således:

                      Formand:                                                                        Alice Nørgaard.

                      Næstformand:                                                                                      Johny Nielsen.

                      Kasserer:                                                                         Anders Lehnhardt.

                      Sekretær:                                                                        Jane Høj.

                      Menigt medlem (leder tur udvalg)           Peter Jokumsen.

 

                      Klubben afholder deres næste bestyrelsesmøde den 22. marts 2011 kl. 19.30 i klubhuset.

 

Virksund lystbådehavn ønsker Kajakklubben velkommen, med ønsker om et godt samarbejde fremover.

 

Ad.3              Regnskab.

            Regnskabet er medsendt i sidste udgivet klubblad og på hjemmesiden.

 

            Uffe: Gennemgik og kommenterede regnskabets forløb.

 

            Af forskellige spørgsmål og kommentarer var?

                      Hvad har det kostet at flytte beboerforeningens jollebro i forbindelse med havneudvidelsen?

                      Svar: Beløbet er ca. 3.000 kr.

 

                      Hvorfor bortfalder ordningen, kranabonnement?

                      Svar: Ordningen var ikke mulig at administrerer i den form som den var udtænkt, men med den

ny form betaler man for en gang isætning og en gang optagning sammen med den årlige opkrævning, skal båden op der i mellem, skal man have aftalte kontanter med.

 

                      Der var fra flere sider spørgsmålet om, hvorfor er der ikke foretaget afskrivninger på anlæg?

                      Svar: Det var et valg der var taget, men fremover vil afskrivning fremgå af regnskabet.

 

            Regnskabet: blev godkendt.

 

Ad.4    Budget: blev godkendt.

 

Ad.5    Orientering – Sejlklub og udvalg:

 

 Formand Leif Folke.

            Efter generalforsamlingen i Virksund Sejlklub ser den nye bestyrelse ud som følger:

            Formand: Leif Folke, næstformand: Jørgen Christiansen, kasserer: Anne-Marie Østergaard,

            bestyrelsesmedlemmer: Jane Høj, Claus Skodborg, Suppleant/sekretær: René Rosenlund

            Fjellerup, som også er valgt til ungdomsudvalget.

            Bestyrelsen for Virksund Sejlklub vil gerne takke Thomas Pedersen for sit dynamiske arbejde i sejlklubben i de to valgperioder han har været formand.

            Den 1. februar havde vi klubaften med Sunway Seatravel der fortalte om, hvilke muligheder

            der er for at komme på eksotiske sejladsferie og Pantanius der fortalte om, hvilke fordele der

            er ved at være forsikret som bådejer hos dem.

            Fra de 35 fremmødte var der stor interesse og spørgelyst. Klaus Nielsen skal have tak for at

            Være tovholder for dette arrangement og samtidig tak for perioden som sekretær i Bestyrelsen.

           

            VIP-arrangement hos Randers Bådudstyr den 6. februar blev ikke det store tilløbsstykke.

 

            Dansk Sejlunions generalforsamling den 25. og 26. marts deltager Anne-Marie Østergaard

            Og Leif Folke.

 

            Ungdomsudvalg: Kristian Brøns, Kaare Brøns, Niels Ove Jespersen og Renè Rosenlund Fjellerup.

            Lørdag den 2. april kl. 9:00, alle i ungdomsgruppen inviteres til opstartmøde og jolleklargøringsdag.

            Mandag den 11. april kl. 18:00 sæsonstart ungdom.

 

            Målerudvalg: Milter Mogensen, Jane Høj, Allan Handberg og Kaare Brøns.

            Lørdag den 9. april kl. 10:00 opmåling af sejl.

 

            Regeludvalg: Jørgen Christensen, Jane Høj, Claus Skodborg og Henning Kristensen.

            Onsdag den 13. april kl. 19:00 regelaften, hvor der samtidig er sidste frist for tilmelding til

klubkapsejlads. (Information om fornyelse af DH målerbreve og klassebeviser, udsendes med alm. Post til

bådejere i slutningen af marts 2011.)

 

Kapsejladsudvalg: Bestyrelsen.

Søndag den 15. maj Rotholm Rundt 1. skippermøde kl. 8:30

Søndag den 29. maj Livø Rundt, skippermøde kl. 8:30

Spiler kursus forsøges også afviklet i maj.

 

Tur udvalg: Henning Kristensen, Poul Mackenhauer og Niels Ove Jespersen.

Sidste weekend i juni Fælles tur til Fuur.

 

Klubbåd og Sejlerskole: Jørgen Christiansen, Thomas Rasmussen og Erling Østergård.

 

Bøjeudvalg: Hans Bech og Dennis Laursen.

 

Dansk Sejlerunions Strategi 2011:

At der inden udgangen af 2012 er en klar differentiering af Dansk Sejlerunions bredde/tur-services

For medlemmer af sejlklubber organiseret under Dansk Sejlunion og for ikke-medlemmer.

At flere sejler – sejler mere, sjovere, sikrere og oplever fællesskabet ved sejlsport.

Flere tur bøjer. Alle DS tur bøjer er for sejlklubmedlemmer.

Medlemsbladet Sejler udkommer fire gange årligt og omhandler - kapsejladser, vedligeholdelse,

både, trim, ture, sejlsportsrelateret forbrugerstof, sikkerhed, grej og tricks.

Dette være sagt for at få flere til at se fordelene ved at være medlem af en aktiv sejlklub som

Virksund Sejlklub som er medlem af Dansk Sejlerunion.  

 

            Mogens: Om at klubbladets fremstilling foregår uden de helt store problemer mere, men efterlyser også nye emner fra medlemmer fremsendt til bladet for at gøre den mere spændende, eks. Tur oplevelser, og fremover hvis bladet udsendes på nettet, er der jo plads til ekstra stof. Husk deadline.

 

Kurt Gravgård: Festudvalget er i gang med tilrettelæggelse af havnens/sejlklubbens

Jubilæums arrangement, nærmere herom snarest.

  

            Erik Fårup: Gråsælerne er for personer som det fremgår af navnet, med lidt gråt på toppen, som har tilknytning til havnen og som har tid og lyst til at mødes.

            Ud over hyggen, kan man også hjælpe til med rep. og vedligehold på havnen.

            Man mødes hver 14. dag kl 1200 til en bid brød, for egen regning, da der ikke er nogen kontingent, eller tilførsel af penge fra havnen.

            Siden efteråret 2010 og til nu, har vi haft 12 møder med spisning fra kl. 12:00 vi bestiller på forhånd maden hos Anni og betaler selv, det er hygge. Vi har også haft et foredrag om cirius patruljen i Grønland, fælles tur til bådmessen i Fredericia med spisning på Neptun havnen i Vejle, besøg på Katedralskolen i Viborg, en oplevelse, vi har også været på en spændende tur på Lundgård Teglværk, og ligeledes hos Jacob Jensen i Hejlskov. Vores næste og sidste tur inden sejler sæsonen går til Flyvestation Karup hvor vi skal se helikopterne og derefter til deres fly Museum. Man kan også hygge sig på anden måde, eks. ved at udføre forskellige former for vedligehold på havnen og dens materiel, og til dem som stadig tror at gråsælerne er en klub med tilskud fra havnen, kan kun siges at det er det ikke og slutopgørelsen fra gråsælerne til havnen er afsluttet med 0,00 Kr.

             

Ad.6a  Medlemsforslag: Reglement ændringer.

            Fra Preben Møller og Leif Tørring er der forslag til ændring af reglement for brug af el i både som er forladt, tanken er med sikkerhed for øje, brand, forsikring, erstatning og også strømforbrug.

            L.T. har tidligere haft emnet på dagsorden, men er ikke på dette tidspunkt blevet til noget.

            Kommentar: omkring emnet var vidt spændende fra strømforbrug. Man skal kunne lade på sine batterier. Nye køleskabe bruger kun 2w. Det er sikkerhed der tæller og har man dårlige batterier kan disse være årsag til brand under opladning. Kun brug af strøm i weekender. Kun brug af godkendte lader.

            Ordene var mange, så forslaget blev af P.M. og L.T. sendt til hjørne og bestyrelsen skulle derfra prøve at finde en rimelig og brugbar ordning.

  

      6b & 6c Bestyrelsesforslag: Vedtægt & reglement ændring.

            Under en del debat blev de fremlagte ændringer vedtaget.

            Vedtægt & reglement ændringer er medsendt i sidste udgivet klubblad og på hjemmesiden.

 

Ad.7    Valg til bestyrelse: på valg er.

                      Ole Boel Pedersen-modtager genvalg.

                      Thomas Pedersen-modtager ikke genvalg.

                      Lars Hansen-modtager genvalg.

            Valgt til bestyrelse:

                      Formand                           Ole Boel Pedersen.

                      Bestyrelsesmedlem           Kristian Brøns Nielsen.

                      Bestyrelsesmedlem           Lars Hansen.

 

            Valg af suppleant: På valg er.     Kristian Brøns Nielsen-modtager genvalg.

 

            Valgt til suppleant:           Mogens Hansen.

 

            Valg af revisor og revisorsuppleant: på valg er.

                      Revisor Preben Møller-modtager genvalg

                      Revisorsuppleant - Ivan Henriksen.

            Valgt til revisor:                                               Preben Møller.

            Valgt til revisorsuppleant:                               Ivan Henriksen.

 

            Valgt til broformænd:

                      Gammelhavn og Bro 1       Erik Eriksen.

                                                                     Bro 2         Sten Sørensen.

                                                                     Bro 3         Ejgil Boel Nielsen.

                                                                     Bro 4         Leif Hansen.

                                                                     Bro 5         John Jakobsen.

                                                                     Bro 6         Kurt Graugaard.

                                                                     Bro 7         Johan Jacobsen.

 

 

            Ad.8 Eventuelt:

 

Klaus: Efter lovliggørelse af sejlads med vandscootere, hvordan forhindres sejlads med disse maskiner i havneområdet.

Det kunne oplyses at sejlads med hurtiggående fartøjer inden for de gule frednings afmærkninger  ikke er tilladt og kan meldes til politiet.

Ole kunne oplyse at FLID er ops. på problemet og vi kan vente et udspil derfra.

 

            Gunni Bjørnskov: efterlyste en Hjertestarter på havnen.

            Det kunne her oplyses at der fandtes en på Campingpladsen til brug for                     området.

            Steen har kontaktet Trygfonden om samme emne.

 

            Gerda: Opfordrede til at gå med i gættekonkurrencen på hjemmesiden som               slutter med udgangen af uge 11.

 

            Hans: Har man som passivt medlem ret til taletid ved generalforsamling.

            Svaret var ja.

 

Ole: Fra den 1. juli 2011 vil der som noget helt nyt, blive blandet 7 % biodiesel i al den diesel, der sælges i Danmark.

 Det gælder dog ikke for diesel, der sælges her i Virksund lystbådehavn.

 

Det kan godt være, at det er billigere at hente diesel i dunke oppe i byen.

Men det vil altså være Miljødiesel man i så fald hælder på tanken, og det øger risikoen for dieselpest, stoppet filter og dermed motorstop.

Miljødiesel kan godt bruges i både, men man skal så sikre sig, at der ikke er vand i tanken - hvilket i øvrigt altid er en god idé. Et godt råd er altid at have tanken fyldt helt op.

Særligt om vinteren, når båden står på land, da det minimerer muligheden for kondensvand i tanken. (Bemærk, at det forholder sig omvendt for benzin, der aldrig må findes ombord i både på land bl.a. pga. brandfarlige benzindampe).

                     

Ole: Til Thomas. Tak for din tid og store indsats i havnen og dens bestyrelse.

Ole: Velkommen til de nye i bestyrelsen.

Ole: Afslutning af generalforsamling, tak til dirigent for god styring.

                    Tak for god ro og orden.

Refr. Erik B. Jacobsen.     Dirigent Mogens Hansen.               Ole Boel Pedersen.

Uffe Haagen-Olsen                   Lars Hansen                                Martin Nielsen.

Kristian Brøns Nielsen.