Referat fra generalforsamlingen i Virksund Lystbådehavn lørdag den 9. marts 2013.

 

Dagsorden:

Velkomst.

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Regnskab.

4. Budget med kontingent, rykkergebyrer og indskud.

5. Orientering - klubber og udvalg.

6. a. Medlemsforslag:                                                                                                                       

    b. Bestyrelsesforslag:

    c. Vedtægtsændringer:

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter:

 

Valg til bestyrelse: på valg er:

 • Ole Boel Pedersen – ønsker ikke genvalg.
 • Lars Hansen – ønsker ikke genvalg.
 • Kristian Brøns Nielsen.

 

Valg af suppleanter: på valg er:

 • Leif Folke Pedersen.

 

Valg af revisor og revisorsuppleant: på valg er:

 • Revisor Preben Møller.
 • Revisorsuppleant Ivan Henriksen.

 

Valg af broformænd: på valg er:

 • Gammel havn og bro 1: Erik Eriksen.
 • Bro 2: Steen Hørup.
 • Bro 3: Ejgil Boel Nielsen.
 • Bro 4: Leif Hansen.
 • Bro 5: John Jakobsen.
 • Bro 6: Kurt Graugaard.
 • Bro 7: Peter Worsøe.

 

    8. Eventuelt.

 

Før generalforsamling: Med en grundig gennemgang og demonstration blev havnens nye

                      Hjertestarter fremvist og forklaret ved konsulent Bjarne fra firmaet Mediedyne.

 

Velkomst: Formanden bød velkommen til dette års generalforsamling.

 

Ad. 1.            Valg af dirigent og stemmetællere: Martin Lindgaard blev valgt som dirigent.

Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, at der var 66 af de fremmødte der var stemmeberettiget.

                      Der blev valgt tre stemmetællere. Ulf Karlsen – Viggo Kjølhede – Erik Rønn

 

Ad. 2.            Formandens beretning:

                     

Jeg vil i beretningen i år forsøge at give et tilbage blik på året 2012 samt helt aktuelle oplysninger.

 

Foråret 2012 gik med at få lavet højvandssikring omkring klubhuset færdig, selv om jeg næsten havde fået slidt arbejdsholdet op, lykkedes det at få højvandsmuren helt færdig og få lagt fliser omkring klubhuset inden bådene skulle i vandet, jeg vi sige en meget stor tak til alle som hjalp med dette projekt.

Så troede jeg at resten af foråret skulle være stille og rolig, men ak og ve.

Ca. 14 dage efter vi var færdige med muren, var der åbenbart nogle som syntes, at sådant skulle det ikke være.

Der kom brev fra kystdirektoratet, de ville se en speciel tilladelse på opførelsen af muren, for miljø styrelsen havde fået en henvendelse om mur projektet, jeg var af den opfattelse at det var på plads sammen med tilladelserne i forbindelse med selve havneprojektet, hvilket jeg skriftlig meddelte kystdirektoratet.

Det skal her siges at kystdirektoratet beklagede meget og var meget behjælpelig, men da der var gået så lang tid inden vi kom i gang med at lave det sidste, skulle der søges igen, der skulle laves en vvm. screening af projektets miljø påvirkning, den blev lavet af Skive kommune, miljøcenteret og kystdirektoratet skulle så give en lovliggørende tilladelse til muren, efter 2 x 6 ugers høring ved forskellige myndigheder og man havde været nede og spørge de forskellige orme, biller og andet jordkryb om de kunne finde en vej uden om muren, lykkedes det så endeligt, den 5. oktober 2012 at få de sidste tilladelser på plads.

Men – men det var sandelig ikke slut med det, nu skulle vi bare lige have det hele tinglyst, i den forbindelse opdagede jeg at vi også skulle have haft tinglyst fjordvarmeanlægget, så vi måtte til advokat med begge dele, nu er jeg bare glad for, jeg i dag kan sige, at her den 28. februar 2013 er alle tilladelser på plads og tinglyst.

 

Bådene i Vandet:

Efter muren var færdig skulle vi have bådene i Vandet, det gik meget godt med det, men da alle skulle komme med bevis på bådens ansvarsforsikring gav det desværre nogle problemer for enkelte bådejere, jeg vil bare sige det er og var træls.

Men da vi snart skal til at have bådene i vandet igen og vi igen skal aflevere bevis på at båden er ansvarsforsikret, vil jeg for at undgå problemer sige:

Send kvitteringen til havnens e-mail postkasse virksund-lystbaadehavn@privat.dk eller drop en kopi af kvitteringen i havnens almindelige postkasse, husk at skrive navn og bådplads nr. på. Så skulle det gerne gå gnidningsfrit.

 

Hvordan gik sidste sommeren så, desværre var der vejrmæssigt ikke så meget at råbe hurra for, men jeg tror, at de fleste på trods af regn og blæst, fik nogle gode og oplevelses rige sejlture.

Heldigvis har jeg ikke hørt, at der er nogen sejlere her fra havnen som har haft nævneværdigt uheld.

Så mit håb for os alle er, at vi her i sæson 2013 må få rigtig godt sejlervej både til tursejlere og kapsejlere, for jeg synes oprigtigt, det har vi alle fortjent.

 

Fjordvarme.

Med baggrund i det meget store el forbrug vi havde i havnen, besluttede bestyrelsen i 2010, at ændre varme forsyningen i klubhuset fra el radiatorer til et vandbaseret varmesystem i håbet om at nedbringe el udgifterne, anlægget opvarmer alle rum i klubhuset samt laver varmt vand i samarbejde med solfangerne til kiosken, køkken, toiletter og baderum.

Hvordan er det så gået med el forbruget:

På den netop modtagne opgørelse fra El selskabet kan jeg se at vi siden 2010 har sparet 19.000 kw timer i klubhuset, det er ca. 40.000 kr. vi har sparet.

Så jeg må sige at de beregninger der blev lagt til grund for beslutning om at få fjordvarmen, til fulde er opfyldt.

 

Vand:

Vandforbruget er desværre gået den forkerte vej, jeg kan sige at vi i 2012 har brugt 72 kubikmeter Vand mere end vi plejer, af de 72 kubikmeter er der brugt 4 kubikmeter mere i klubhuset, det kan forklares med at vi udelukkende brugte vand fra klubhuset da vi lavede muren omkring huset.

Men så er der forsvundet 68 kubikmeter Vand på broer og beddingspladsen, hvor det er forsvundet hen ved jeg ikke, men jeg vil opfordre alle til at være behjælpelig med at få lukke for vandet på broerne og beddingspladsen, så der ikke står vandhaner og løber, når frosten forsvinder og vi åbner for vandet igen, skal vi have set efter om der skulle være utætheder på ledningsnettet.

 

Mastehuset:

Nu hvor vi har 150 båd i havnen, er presset på mastehuset blevet meget stort, desværre er der nogen som ikke helt har forstået, at man skal placerer sin mast på den hylde der står på de ophængte mastesedler, der er desværre også nogle der ikke forstår at masten skal være helt afrigget så den ikke fylder mere end højst nødvendig og man måske godt kan have sin spiler stage og bom ombord på sin båd når den står på beddingen.

Kåre Johannesen er mastehus ansvarlig, han har gjort et godt stykke arbejde med at få plads til alle maste, tak for det kåre, jeg håber du også i år vil varetage opgaven.

Desværre er der stadig nogle der har deres mast liggende på bukke, på græsset uden mærkeseddel, jeg er træt af at sige det, men det kan ikke være rigtig at nogle få medlemmer bare gør lige hvad der passer dem, når alle andre medlemmer godt kan finde ud af det og få ryddet op til glæde og gavn for hele havnen.

Når det er sagt så gælder det stadig at der skal være tydelig mærkeseddel med navn på alt materiel herunder også master.

I år gælder det også, alle master skal være ude af mastehuset inden den 1. maj for der overtager Havkajak klubben mastehuset.

Er der enkelte master tilbage i mastehuset skal de lægges på maste hylderne udenfor huset, og igen, kan man ikke selv finde ud af det, ja så må andre jo gøre det.

 

Havnekran og bådstativer.

Kranen, bådstativer og transportvognen har fungeret næsten helt perfekt.

Kran og traktorfører har gjort et godt og frivilligt stykke arbejde, som de skal have en stor tak for, men kran og traktorfører er stadig frivillig, og de kan og skal ikke være på havnen hele tiden.

Det bedste er, at alle bruger de dage der er sat af på listerne i klubhuset, for der er der både Kran og traktorfører til stede.

Der vil blive fremlagt lister hvor man skriver sig på, ligesom vi plejer, husk det hele går lettere når alle hjælper alle.

Bestiller man Kran og traktorfører uden for de fastsatte tider skal man betale kørepenge direkte til kran og traktorføreren, for de skal jo ikke have udgifter i forbindelse med at hjælpe med at krane både udenfor de fastsatte tider.

De Både som skal sættes i vandet med vognmanden skal i år være klar til lørdag den 13. april, men da vognmand Anders Frandsgaard har solgt den store kranbil, skal der to lastbiler til at sætte bådene i vandet, en lastbil der tager både op til 5T. og en der tager både over 5T.

Prisen for isætning i år bliver 425 kr. for både under 5T. og 630 kr. for både over 5T. Beløbet er inc. moms, og betales direkte til vognmanden, jeg vil gøre opmærksom på at prisen kun gælder den ene dag, ellers aftaler man selv pris med vognmanden.

                                                                                                                                    

Kiosken:

2012 var desværre noget turbulent omkring kiosken, der er sagt meget og lavt mange rævekager i den anledning, derfor ønsker jeg ikke her at bidrage særligt meget mere til det.

Jeg vil dog godt sige, Bestyrelsen havde skrevet kontrakt med Susanne og Carsten ud fra overbevisning om at det var, det helt rigtige bestyrere par for havnen, hvorfor havde vi den opfattelse, ja vi havde indhentet job oplysninger fra 3 forskellige arbejdsgivere for dem begge, vi var blevet dem anbefalet af personer, som vi kender for at være troværdige personer, og da alt så ud til at være i orden, skrev vi i bedste mening kontrakt med dem.

Desværre stod det hurtig klart, at de nok alligevel ikke magtede opgaven, bestyrelsen havde i periode flere møder med dem, hvor de hver gang bedyrede, nu skulle de nok få det til at gå, men midt på sommeren blev Susanne desværre syg, på det tidspunkt havde bestyrelse flere gange opfordret dem til at sige op, og vi gerne ville være dem behjælpelig med at komme ud af kontrakten med havnen på en skånsom måde.

Det tog de så imod, den 20. august fik jeg en opsigelse fra dem, hvor de meddelte at de ville lukke og forlade kiosken den 31. august, bestyrelsen løste dem derfor fra deres kontrakt med omgående virkning.

Jeg vil i den forbindelse sige til enkelte medlemmer, når der er skrevet en kontrakt så gælder den, både for havnen såvel som den gælder for dem der er ansat, så havnen kan ikke bare ophæve en kontrakt, som flere medlemmer gav udtryk for, bestyrelsen bare skulle gøre. 

 

Nå, alt det er nu fortid, vi skulle gerne havde ansat en ny forpagter hurtigst mulig, jeg havde midt på sommeren snakket med Bente, i den samtale gav hun udtryk for hun godt kunne tænke sig at overtage forpagtningen af kiosken.

Jeg kontaktede nu Bente for at høre om hun mente noget med det hun havde sagt, det gjorde hun bestemt, og da vi skulle have bestyrelsesmøde samme aften, aftalte vi at Bente og Kurt skulle komme til mødet så hele bestyrelsen kunne være med til at vurdere en ansættelse.   

Mødet gik så godt at bestyrelsen besluttede at ansætte dem, og da de var villige til at tiltræde straks, uagtet det sene tidspunkt på sæsonen, så underskrev vi en ny forpagtningskontrakt gældende fra den 1. september 2012.

Jeg vil her gerne sige, at det indtryk De på den korte tid De har været her har gjort, er et godt og professionelt indtryk, jeg vil sige dem en stor tak for deres måde at takle en så hurtig overtagelse på.

Det var meningen at de skulle drive kiosken sammen med Golf centeret i Hjarbæk, men det er desværre gået sådant, at golf centeret i Hjarbæk er gået konkurs her i vinter så Bente og Kurt ikke kan drive golfrestauranten der.

De har så i stedet for overtaget forpagtningen af center restauranten i Dover Odde, det er så planen at de vil drive begge steder.

Konkursen på Golfcenteret har gjort at nogle af de festers Bente og Kurt havde sagt ja til, ikke kan holdes der, så for at hjælpe Bente og Kurt har jeg sagt ja til at de afholder nogle af festerne her i huset, de dage det drejer sig om, må vi så rykke os lidt sammen og bruge sejlerafsnittet og mødelokalet, kiosken bliver ikke lukket, så vi kan stadig købe mad og drikke, I det hele taget tror jeg at vi vil komme til at se et noget højere aktivitets niveau fra kiosken en vi er vand til, det vil selvfølgelig give mange flere gæster i klubhuset og på terrassen, men jeg tror at det må være i alles interesse at der kommer mere liv i havnen, så jeg vil opfordre til, at vi alle samarbejder om at få det hele til at gå op i en højere enhed.

Så jeg vil håbe i vil tage rigtig godt imod Bente og Kurt her til den nye sæson, da det ikke er let at finde nogen der gider arbejde og servicerer os om sommeren når vi har fri og gerne vil nyde tilværelsen med sejler livets glæder, uden at der kan tjenes rimelig ved det, så endnu engang tag godt imod Bente og Kurt så de kan føle sig velkommen og blive glade for at være her.

Bestyrelsen har gjort hvad den kan, ved at være behjælpelig med at få indrettet køkkenet så der er lidt mere professionelt.

 

Gæstesejlere:

Sidste år havde vi besøg af 443 gæste både som var her i havnen mindst et døgn, det er det mindste antal besøgende både vi har registreret de seneste 6 år.

”Desværre” var de 304 frihavns både fra nærliggende havne, jeg tror det skyldes det ustadige vejr vi havde sidste sommer, men det er da bare dejligt at nabo havnene kan finde vej til Virksund Lystbådehavn, for alle er jo velkommen.

Når jeg sagde, desværre er det fordi den manglende indtægt tydeligt kan ses i regnskabet.

Vi åbnede også for autocampere på beddingspladsen sidste år, vi havde besøg af 27 autocampere hvilket jeg syntes er flot den første sæson, jeg har kun hørt rosende ord fra autocampisterne så jeg tror på at der vil komme mange flere i år.

Så husk at almindelige biler ikke parkeres på nord siden af midterrabatten.

 

Derudover bliver Virksund Lystbådehavn besøgt af rigtig mange turister fra landsiden. Hvilket er rigtigt godt for havnen, kiosken, ja hele området.

 

Jeg vil også sige, at det er vigtigt at man husker at få sit optaget/fri skilt på bådpladsen, sat på fri når man sejler væk fra havnen en nat eller mere, for så er det meget lettere for gæstesejlere at finde en plads.

Hvis man også, husker at skrive på skiltet med en forventet tilbagekomst tid, så er ens plads også ledig når man kommer hjem igen.

Jeg vil også sige at bestyrelsen har meldt havnen til den nye havneportal med online bookning af bådpladser, hvordan det helt kommer til at fungerer, kan jeg ikke sige endnu, men der er lagt op til, at det bliver i forbindelse med Dansk sejlunions sejler App den enkelte sejler kan reservere en plads i de havne der er tilmeldt systemet, og jeg har hørt at der er en overvældende interesse fra havnene for at komme med i det nye system.

De pladser som her i havnen foreløbig er reserveret til online bookning er 2 pladser for en den af bro 2/3, 2 pladser for enden af bro 4,og 2 pladser for enden af bro 5/6.

Så snart bestyrelsen ved mere om hvordan det kommer til at foregå kommer det på hjemmesiden og i klubbladet.

 

Sunket kutter.

Sommerens helt store publikums magnet i Virksund blev den sunkne kutter, der blev diskuteret og givet mange gode råd, ja dykkerne som forsøgte at få kutteren op måtte på et tidspunkt spærre broen, for at få lidt arbejds ro.

Der skulle hele tre forsøg til inden det under stor applaus fra publikum lykkedes at få kutteren op til overfladen og trukket over i slæbestedet i Sundstrup.

Jeg kan her sige at alt skete uden udgift for havnen, hvilket var et stort emne blandt især havnens medlemmer.

 

Havnefoged:

Det er også vigtigt at vi har en havnefoged som viser sig flere gange dagligt på havnen, for gæste sejlere har mange spørgsmål, og forventer også der er en hvis service i havnen.

Så hvis der er et par stykker blandt havnens medlemmer som kunne tænke sig at give et nap med som havnefoged så lad bestyrelsen det vide snarest.

 

Bådpladserne:

Vi er så heldige her i Virksund, at alle bådpladser i havnen er udlejet, der var 11. nye der fik fast bådplads i år, Dem vil jeg byde rigtig hjertelig velkommen i havnen og håbe at de vil føle sig velkommen og godt tilpas her i Virksund lystbådehavn, derudover har vi det luksusproblem at vi pt. har 13 på ventelisten, heraf har flere en båd som de gerne vil have i vandet her i Virksund, og da vi meget gerne vil hjælpe alle ventelistemedlemmer, med at få båden i vandet her i Virksund, vil jeg opfordre medlemmer med fast bådplads, til at give bestyrelsen en melding hurtigst mulig, hvis ens plads af en eller anden grund er ledig, eller man ikke bruger sin plads et stykke tid. Bestyrelsen vil så bruge pladsen som låneplads til en båd fra ventelisten.

 

Pladsmand:

Der skal lyde en stor tak til Lindy Gandrup for hans hjælp som pladsmand på havnen, jeg vil igen i år takke ham for hans måde at holdt området på, altid pænt.

Det er også Lindy der passer redningsposterne, Jeg vil endnu engang opfordre jer alle til at se godt efter redningsposterne, så de ikke bliver en falsk tryghed, hvis man konstater fejl eller mangler ved redningsposterne så meddel det til Lindy.

 

Sikker havn:

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på at få Virksund Lystbådehavn certificeret som sikker havn. Hvad betyder det så:

Der skal være et bestemt antal redningsposter, dem har vi.

Der skal være redningstiger på alle broer, dem har vi ikke.

Der skal være redningshager ved hver redningsstige, dem har vi ikke

Der skal være en håndildslukker på hver bro, dem har vi ikke

Der er bestemte regler for hvorledes alt redningsmateriel skal mærkes så det tydeligt kan ses når det er mørkt. Det har vi ikke.

Der skal være opsat hjertestarter, det har vi gjort,

Når bestyrelsen er kommet længere med projektet vil i blive informeret, ligesom det gerne tydeligt skal kunne ses på havnen.

Så er der nogen der vil mene at tingene vil blive ødelagt eller stjålet, det har de desværre nok ret i, men når vi er blevet certificeret som sikker havn, kan vi tegne en forsikring som dækker alt sikkerhedsudstyret til en pris af 1500 kr. årligt, så er det jog kun en gang vi selv skal betale for udstyret.

 

Foreninger i Virksund.

Det årlige møde med foreningerne i Virksund området forløb også i år i en god og fordragelig tone, referat er offentliggjort i klubbladet

Sct. Hans Bål lørdag den 23. juni, samarbejder vi også med de andre foreninger om, Bål taler er ikke på plads endnu men bålet tændes efter båltalen ca. kl. 21.10. Slut op om arrangementet og tag familie og venner med til Sct. Hans bål i Virksund.

 

Kræmmermarked i Virksund holdes i uge 29 fra den 18. juli til 21. juli.

I lighed med de seneste år kommer der igen kræmmere på havnens område fra smeden og hænd til klubhuset, så husk ikke at parkerer langs vejen i uge 29. det er så træls at blive en del af kræmmermarked.

 

Kulturbåden:

Vi havde besøg af Skive kommunes kulturbåd, på båden blev der arrangeret Virksund vise- og folkemusikfestival og på pladsen foran båden kunne der købes skaldyr, pølser øl og vand, der var et stort fremmøde til arrangementet, og der er kommet mange rosende ord efterfølgende.

Det er derfor besluttet at vi skal prøve at gentage arrangementet, hvis det kan lade sig gøre bliver det fra den torsdag den 1. august til søndag den 4. august. Det er vejret der bestemmer om båden kan komme.

Der vil blive masser af musik på båden og der vil blive sat et stort telt op på pladsen, som sidste år, hvor der kan købes alt godt fra havet, grillede pølser, øl, vin, vand og meget mere. Slut op om arrangementet bliver det en succes er planen at lave det til en årlig tilbagevendende begivenhed.     

 

Internet:

Jeg vil sige tak til Zebnet for et godt og sikkert netværk. Og så vil jeg gentage:

Internet adgangen i havnen har nu kørt nogle år, jeg syntes at det har fungeret godt, eneste lille minus er at gæstesejlere skal op i klubhuset for at få en gratis internet forbindelse, det har så haft den fordel at vi ikke har været nød til at skifte kode hele tiden.

Den aftale havnen har med Zebnet betyder at alle medlemmer og gæstesejlere kan komme på nettet når man opholder sig i havnen.

Gæstesejlere kan få en kode til nettet når de betaler havnepenge, og så skal de som sagt opholde sig i klubhuset når de vil på nettet.

Medlemmer med bådplads i havnen skal have sin egen kode, koden fås ved at sende en mail til Zebnet og anmode om det.

Man sender en mail til Jan@zebnet.dk hvor man anmoder om en kode til Virksund lystbådehavns Hot Spot, man oplyser sit pladsnummer, sit navn og sin hjem adresse, herefter får man sin personlige kode med posten.

Medlemmer der har en kode fra sidste år vil automatisk få sin kode forlænget, så de skal ikke foretage sig noget undtaget hvis det ikke virker, så må man selv kontakte Zebnet pr. mail.

Det er Antennespecialisten Skivevej 244, 8831 Løgstrup der har firmaet Zebnet tlf. 86 64 32 45.

Jeg vil lige sige til dem som tror at bestyrelsen har koder til internettet, det har vi ikke, så vil man på nettet skal man selv henvende sig til Zebnet.

 

Åben Havn.

ÅBEN HAVN arrangement blev desværre, af flere forskellige grunde, aflyst sidste år.

Men der bliver arbejdet på at der bliver holdt ÅBEN HAVN i år, det er bestemt at Frandsgaard Cup afvikles samme dag og det er fastsat til lørdag den 31. august, forberedelserne er allerede godt i gang, det gælder også her, er der nogen der har gode ideer og gerne vil hjælpe til, så kontakt man Åben havn udvalget som består af Erik Nymann, Birgitte Hansen og Kåre Johannesen.

 

Stormvejr:

Det var godt vi fik lavet stormflodsmuren færdig, for efter den er blevet færdig har der ikke blæst så meget at vandet har været over broerne, så lidt har det da hjulpet.

Men det er også godt på en anden måde, for nu har regeringen indført i reglerne for stormflods forsikring, som vi alle tvunget til at betalt gennem brandforsikringen, at Havne og lystbåde havne ikke længer kan få erstatning af den forsikring, det vil sige vi ikke har nogen forsikring, og kan heller ikke få en sådant, mod stormflod.

Flid som havnen er medlem af, arbejder dog stadig på at få regeringen til at skifte holdning.

Desværre tror jeg dog ikke det er muligt at få det ændret igen, for som jeg ser det så er denne regering kun ude på at gøre det så surt som muligt for Lystsejlerne, man kan jo også bare se på skibsregisteret, uden varsel har regeringen bestemt at der skal betales en årlig afgift på 800 kr. det kostede ikke noget før, og uden mulighed for at få sit indskud på 6000 kr. tilbage betalt ved udmeldelse af registeret.

Skatteministeren har så lige forhøjet misundelsesafgiften på bådens kaskoforsikring med helt forkerte begrundelser, så uden at blive alt for politisk, så er det da tankevækkende.

Når det er sagt vil jeg rejse spørgsmålet, er tiden ved at være inde til at vi tegner en kollektiv ansvarsforsikring for alle både i Virksund, altså en tvunget ansvarsforsikring på alle både som er i havnen, som betales sammen med Årsopkrævningen, alle vil kunne spare penge ved det, og så er vi fri for, at alle skal komme med kvitteringer hvert år, Jeg har talt med forsikringsselskabet og de oplyser at vi kan få en sådan ordning, det vil koste ca. 260 kr. pr. båd og så er det uden selvrisiko.

Det der skal til fra den enkelte bådejer er, man skal oplyse sine personlige og bådens data til havnen, havnen sender så det til forsikringsselskabet, hvorefter den enkelte bådejer, fra forsikringsselskabet, får tilsendt et bevis på betalt ansvarsforsikring som skal ligge i båden til fremvisning, hvis der er nogen som spørger når man sejler rundt i fædrelandet.

Jeg tror at tiden er velvalgt idet mange alligevel skal have fat i sit forsikringsselskab for at få rettet kaskoforsikringen til.

Tænk over det og lad bestyrelsen få nogle kommentarer når jeg er færdig med beretningen.

 

Bundmaling:

Nu skal vi til at gøre bådene klar så de kan komme i vandet, i den forbindelse er der fra flere sejlere her i havnen en vis usikkerhed omkring hvilket bundmaling der er lovlig, jeg kan her referer det som er tilsendt havnen omkring dette, samt henvise til reglementet for havnen. Hvilke bundmalinger er lovlige?

Alle bundmalinger der sælges til fritidsbåde skal overholde visse grænser for hvor meget kobber de må frigive til vandmiljøet. Alle kobberholdige bundmalinger solgt før 29. september 2003 på det danske marked lever ikke op til disse krav.
Hempels Bravo 76 101 og 76 101-12 er eksempler på ulovlige malinger, som kun er beregnet til erhvervsfartøjer, idet de ikke overholder kobberfrigivelseskravene. Bøtten adskiller sig i øvrigt ved kun at have meget lidt tekst og er overvejende blank.

Såfremt man køber sin bundmaling i en normal bådudstyrsforretning, kan man dog regne med at kravene er overholdt. Det er forhandlerens ansvar kun at sælge lovlige produkter. Det er dog vigtigt, at malingen er beregnet til fritidsbåde. Står der f.eks. "Kun til erhvervsbrug" på bøtten eller i databladet er malingen ikke tilladt at anvende på fritidsfartøjer.

Den enkelte bådejer behøver derfor ikke, at bekymre sig om hvorvidt kravene er overholdt eller ej, når bundmalingen købes på normal vis og bøtten ser almindelig ud. Såfremt bøtten kun er blank (med meget lidt tekst) og/eller hvis bøtten er større en 2,5 liter bør man være på vagt, idet lystbådsmalinger ikke leveres i sådan emballage.

Det er endvidere vigtigt, at bundmalingen ikke købes på et værft eller i udlandet. Som situationen er i dag, er der ikke de samme regler for bundmaling i EU. Det betyder, at Danmark har strengere krav end f.eks. Tyskland. Malingen skal altså være købt i Danmark og have dansk tekst på etiketten.

Det skal du se efter: Opsummeret vil det sige, at lovlige malinger til lystfartøjer kan karakteriseres som følger:

Er købt i Danmark og har dansk etikette. Er købt efter 2003. Er købt i en almindelig bådudstyrsforretning. Er makimalt på 2,5 liter. Er i en bøtte, som ikke primært er blank med kun meget lidt tekst.

Ser man malinger / bøtter der ikke lever op til ovenstående bør havnen tage affære.

Det vil sige at myndighederne forventer at havnebestyrelsen skal være politibetjent på bundmalingsområdet, men bestyrelsen er ikke glad for at rende rundt og lege politi, så derfor vil jeg henstille til, at vi alle her i havnen følger gældende regler, ikke mindst for at vi ikke skal komme i problemer ved en oprensning af havnen.

Kong Vinter. Vinteren i år har igen lukket havnen med is, Så vi skal igen ud og slå nogle pæle mellem broerne.

Klubbladet:

Jeg synes vi har et godt klubblad, og jeg syntes faktisk det er blevet bedre siden vi er gået over til at udsende det elektronisk.

Jeg har sendt bladet til alle jeg har e-mail adressen på, så hvis der er nogen jeg ikke har sendt bladet til, vil jeg sige, send mig en mail hvor i ønsker at komme på mail listen, så får i også bladet i jeres indbakke.

For at vi fortsat kan have et godt, interessant og læsbart klubblad, vil jeg opfordre til, at der er flere af jer der skriver til Mogens med stof til bladet, det kan være tur beretninger, oplevelser på vandet, i havne og meget, meget mere, kun fantasien sætter grænser.

Jeg vil også gøre opmærksom på, at man kan annoncere i bladet, man henvender sig til redaktør Mogens Hansen for råd og vejledning.

 

Hjemmesiden: www.virksundlyst.dk

Hjemmesiden er god, og den bliver også besøgt af rigtig mange, men for at hjemmesiden hele tiden kan være spændende, interessant og man virkelig føler at den er værd at besøge, så må/skal vi alle fodrer webmastert Gerda Pedersen med nyt til siden, hele tiden.

Og så skal vi alle huske at bruge hjemmesiden, jeg har selv hjemmesiden som åbningsside på min pc, alle ændringer, aflysninger, resultater, klubbladet, referater og meget mere, vil komme på hjemmesiden straks det er kendt.

 

Arbejds og oprydningsdag:

Jeg vil også lige gøre opmærksom på at havnens arbejdsdag er søndag den 28. april kl. 09.30, mød op til denne dag, så vi kan få alt sat på plads, få ryddet op overalt og få gjort klubhuset og havnen hel klar til den nye sejler sæson.

 

Jeg vil sige tak til alle havnens medlemmer og frivillige der har hjulpet til på den ene eller anden måde i årets løb.

 

Tak til sejlklubben og Havkajakklubben for et godt samarbejde i det forløbne år.

 

Samt stor tak til mine bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde i det forløbne år.

 

Jeg vil slutte med at sige, der er en del medlemmer som har spurgt mig, hvorfor vil du ikke fortsætte som formand, ja de har sågar sagt at jeg ikke får lov til at stoppe som formand endnu, tak for de velmenende ord.

Jeg har ikke svaret så direkte på spørgsmålet, men jeg vil her begrunde mit valg med tre læresætninger:

 

”For det første skal man stoppe, inden man bliver en rutine”.

 

For det andet er jeg enig med Søren Kierkegaard, når han skriver:

 

 ”Det gælder i livet om at passe på, når ens stikord kommer”.

 

Mit stikord tror jeg er, de sikkert velmenende mails og kommentarer, som jeg, har modtaget fra enkelte medlemmer det sidste halvårs tid, jeg vil ikke her sitrer disse kommentarer og mails, for efter beretningen bliver der rig lejlighed til, at de få utilfredse medlemmer selv kan kommenterer og uddybe det som de har sagt og skrevet til mig.

 

Og for det tredje vælger jeg, at følge det 3.000 år gamle visdomsord:

 

‘At det er tid for dig at gå bort, før din alder bliver latterlig’.

 

Så efter 8 år som formand for Virksund sejlklub, 4 år som næstformand og 6 år som formand for Virksund Lystbådehavn, tror jeg, tiden er ved at være kommet til at overlade stafetten til en ny formand.

 

Herefter vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen. Tak.

 

Beretningen blev godkendt med akklamation.

 

Ad.3 og 4 Regnskab og Budget.

            Regnskabet er medsendt i sidste udgivet klubblad og på hjemmesiden.

            Mogens: Gennemgik og kommenterede regnskabet og budgettets forløb.

                      Regnskab og budget: blev godkendt med akklamation.

 

                             Spørgerunden: blev meget livlig.

Svend Erik: om ikke Campingpladsen og Skipper Kroen er inviteret med til kulturbåds arrangementet i havnen. Svar: de er med arrangører.

 

Gerhard Fonnesbæk: vendte tilbage til sagen fra sidste års isætning om fremvisning af gyldig betalt forsikringskvittering. Svar: Reglerne er ens for alle før isætning af både.

 

Til oplæget om den kollektive lovpligtige forsikring var der mange spørgsmål, bl.a. om man kunne adskille kasko og den lovpligtige fra hinanden. Hvis man havde lovpligtig i nærliggende

                      havn, om den så også gjaldt i vores havn. Om kasko og lovpligtig kunne betales hver for sig.

                      Det er en god ide at lave en fælles lovpligtig forsikrings ordning.

Gælder tursejlerforsikring også.

Spørgsmålene var mange og bestyrelsen vil nu undersøge og finde frem til den bedste måde at lave den fælles forsikring på.

                       

Ad.5    Orientering – klubber og udvalg:

 

Erling Østergård Sejlklubben:

 

 1. Mange ting på bedding, og det vil tage for lang tid at fortælle om dem alle sammen, men jeg kan overordnet sige, at vi har fokus på at lave aktiviteter, som kan have interesse for både kapsejlere og tursejlere, og det er uanset, om man sejler i fjorden eller om man har mod på lange ture til skærgården eller Bornholm.  Det vil vi gøre ved at have flere arrangementer end normalt – også uden for sejlsæsonen – og ved at intensivere den direkte kontakt med klubbens medlemmer. Vi vil sende jer e-mails med remindere om forestående arrangementer og I har allerede set det første nyhedsbrev fra Klubbens bestyrelse, hvor jeg håber, der var noget, I kunne bruge, og det vil blive fulgt op af andre. Som medlem af VS er man også medlem af DS, og det er min oplevelse, at mange ikke er opmærksom på de mange fordele, der er at hente i DS – også det vil vi gøre noget ved. Alt sammen skulle det gerne være med til at gøre, at endnu flere har lyst til at blive medlem af sejlklubben her i Virksund. 

Forårsarrangementer:

 1. Onsdag d. 20/3 kl. 19:15 har vi besøg fra Morsø Sejlklub, hvor Vita og Peder Nissum vil fortælle om deres tur til Sct. Petersborg. De sejler i en Granada 27, og jeg synes det er dejligt at se, at man kan sejle langt, selvom man ikke har en stor båd i million-klassen og selvom man er nået op i pensionsalderen. Jeg mener at vide, at de også har planlagt en lang tur næste sommer, så måske kan vi også få lidt at vide om det.
 2. VHF-kursus d. 23-24/3
 3. 24/4: Regelaften, hvor vi som noget nyt – udover kapsejladsreglerne - vil fokusere på sikkerheden. Ved en ganske almindelig onsdagskapsejlads i ikke-specielt hårdt vejr i en sejlklub på Sjælland faldt en mand overbord ved et banalt uheld og omkom i den forbindelse, selv om han bar redningsvest. Ulykken viste, at man slet ikke var forberedt på, hvad man skulle gøre i en sådan situation, og derfor gik alt galt. Det har fået os i bestyrelsen til at tænke over, hvordan sikkerheden er ved vores kapsejladser, og vi vil til regelaften komme med et sæt sikkerhedsanvisninger, som vi håber, kan forhindre, at én mand-over-bord ulykke udvikler sig så fatalt.
 4. Kapsejladserne starter d. 1/5, hvor der er Tune-op sejlads.
 5. Endelig planlægger vi her i foråret – når bådene er kommet i vandet – et arrangement med Elvstrøm Sails, som vil komme med tips og tricks til trimning af rig og sejl for både kapsejlere og tursejlere – og naturligvis vil de også fortælle om deres sejl. Det bliver altså, når vi har haft den/de første ture i båden og gerne vil have trimmet rig og sejl efter erfaringerne fra disse første ture.
 6. Vi vil meget gerne igen i år have gang i klubbens sejlerskole, i pigesejlads (for voksne piger) og i ungdomsafdelingen skulle vi gerne have endnu flere sejlere. Det arbejder vi hårdt på i bestyrelsen, men jeg vil bede jer alle sammen om at være med til at udbrede det glade budskab og fortælle i jeres omgangskreds, at hvis man gerne vil lære at sejle – barn eller voksen, eller hygge-sejle sammen med andre piger, så har vi nogle rigtig gode tilbud her i Virksund. Man kan læse mere om det på hjemmesiden, hvor vi lægger information ud i den nærmeste tid.
 7. Og så holder vi naturligvis fast i den gode tradition med en fællestur til Fur – mere herom senere.
 1. Efterårsarrangementer
  1. Dem kommer der adskillige af, men nu har jeg vist brugt min taletid, så hvad efteråret indeholder, vil vi informere om på et senere tidspunkt. Men jeg kan da sige, at vi planlægger arrangementer også i de trælse efterårs- og vintermåneder, sådan at vi hele året har glæde af at være medlem af Virksund Sejlklub. Og så vil vi satse hårdt på igen at få gang i duelighedsundervisningen, som har ligget stille et stykke tid.

Klubbladet: Mogens Hansen ønsker at medlemmerne skal bruge klubbladet noget mere, men at man

skal indsende mails i Word, da hans maskineri ikke er af nyere dato.

Samtidig spørger han også om ikke kajakklubben kunne tænke sig at bruge bladet til deres information.

 

Festudvalget: Festudvalget er i gang med tilrettelæggelse af forårsfesten.

  

Gråsælerne: Erik Fårup gråsælerne har i denne periode haft god tilslutning til de forskellige arrangementer,

der har været afholdt 15 møder med mange ture, bl.a. til Foulum jordbrugscenter, Ørslev Kloster,

Produktionsskolen og Glaspusteri, Hancock bryggeri, som sidste skal vi besøge Designa Køkken i

Kjellerup. Af de møder som er holdt i klubhuset, mest som hygge, har der også været besøg af en

rejsebiograf, fra medlemmer er der vist billeder fra sejlture til Stokholm og gennem Gøtakanalen.

Gråsælerne er altid åbne for nye medlemmer og for at andre ikke skal tro at der er en udgift for

havnen, kan det oplyses, at alt som foretages betaler vi selv.

 

Kajakklubben: Alice Nørgaard kunne berette at klubben i dag består af mere end 50 medlemmer og

at de havde mange forskellige aktiviteter, de havde bl.a. været på en tur Dalanas kanal i Sverige.

             

Ad.6a  Medlemsforslag: fra Gerhard Fonnesbæk fire forslag.

 

            1. At der bliver sat max kr. beløb på hvad bestyrelsen kan investere uden om en generalforsamlings-

            beslutning.

 

            2. At en bestyrelse ikke må spekulere med en eventuel kapital som foreningen er i besiddelse af.

 

            3. At bestyrelsen følger de vedtægter som er vedtaget og ikke tager forskud på eventuelle vedtægtsændringer og kassereren sender rykker ud med rykkergebyr på en vedtægtsændring som ikke er vedtaget af generalforsamlingen.

 

            4. At den enkelte formand for afdelingen på havnen ikke bare indfører sine egne regler om f. eks.

            at smide folks master ud af mastehuset hvis der mangler navn på dem, selv om de er rigtig på

            plads.

 

Gerhard motiverede sine forslag overfor forsamlingen.

 

            Kommentarer: Det endte med stor og heftig diskussion omkring de fire stillede forslag,

Ole sluttede diskussionen med bestyrelsens bemærkninger:

 

For det første så vil jeg sige at det er det helt rigtige sted at komme med forslagene.

 

Når det er sagt, så må jeg desværre sige at alle 4 forslag kræve at der skal laves om på vedtægterne, og da forslagene ikke er udformet som vedtægtsændringer bliver det lidt vanskeligt.

Når det er sagt så vil jeg gerne kommentere forslagene enkeltvis,

 

Forslag 1,

Som det er i dag godkender generalforsamlingen budgettet for det komne år, hvilket også er sket i år.

Så efterfølgende har bestyrelsen ikke mulighed for at bruge en masse penge uden der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

 

Forslag 2.

Forslaget er lidt som forslag 1.

Når budgettet er vedtaget på generalforsamlingen så er der ikke nogen kapital at spekulerer med.

Så igen skal der spekuleres vil det altid skulle fremlægges på en generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling.

Jeg vil også sige at det har heller aldrig været havnens mening at der skal være penge til at spekulere med, de beløb som årligt opkræves er sat efter, at de skal kunne dække havnens udgifter indtil næste opkrævning kommer ud, så havnen er ingen sparekasse, men det skal jo helst kunne løbe rundt.

 

Forslag 3.

Selvfølgelig skal bestyrelsen følge vedtægterne, hvilket bestyrelsen også gør.

                     

Når der så sker noget hvor det ikke kan lade sig gøre at følge vedtægterne til punkt og prikke så må bestyrelsen tage en beslutning, i dette tilfælde tog en enig bestyrelse en beslutning om at flytte kontingent indbetalingerne 10 dage frem og samtidig tog bestyrelsen en beslutning om at komme med vedtægtsændring om emnet, til denne generalforsamling.

Grunden til bestyrelses beslutning (som også er forklaret forslagsstilleren) er 2 ting:

 

For det første har der de seneste år være svært at nå at blive færdig med pladsfordelingen inden generalforsamlingen, samtidig med at ventelistemedlemmer har meget svært ved at vente med at få, at vide, om de kan får en plads i Virksund, idet de skal give besked i den havn hvor de har plads nu, typisk først i februar måned. Så i havnens og dermed også medlemmernes interesse og for ikke at få ledige pladser, skal vi indrette os bedst mulig.

 

For det andet så har kasseren de sidste 2 år været på ferie i indbetalingstiden, og da lovgivningen siger at selvom folk ikke har betalt til tiden, så skal der udsendes rykkere, så det er umulig at dele pladser ud før vi har indbetalingerne på alle bådplads helt på plads.

Omvend så er det jo frivillig arbejde der udføres så lidt fleksibilitetet skal der være plads til. 

 

Forslag 4. her vil jeg kun sige, det er beskrevet både i vedtægterne og reglementet for havnen hvordan Oplagt materiel skal være mærket, så jeg opfatter forslagene således, at forslagsstilleren mener at bestyrelsen skal følge vedtægterne slavisk, mens forslagsstiller ikke selv skal følge vedtægterne og reglementet. Og når bestyrelsen så har tilladt sig, at få en ny mand til at passe, i dette tilfælde mastehuset, ja så er det med at få ham jordet inden han får gode ideer. Undskyld jeg siger det, men jeg syntes det er usmageligt.

 

Derfor vil jeg henstille til forslagsstiller at han trækker sine forslag.

Kræver han derimod, (som han er i sin gode ret til) at forslagene kommer til afstemning,

Vil jeg på bestyrelsen vegne foreslå generalforsamlingen at stemme nej til alle 4. forslag.

 

Forslagsstilleren blev meget ophidset over det sagte og over en del mishags ytringer fra salen, så det endte med at forslagsstilleren trak alle sine forslagene tilbage, hvorefter han forlod generalforsamlingen, uagtet dirigentens gentagne forsøg på at tale ham til ro og få ham til at blive indtil generalforsamling var færdig.

  

      6b Bestyrelsesforslag: Ingen.

 

      6c Vedtægtsændringer:

 

Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 5 økonomi, punkt C., D. og E.

5. ØKONOMI

a. Generelt

 1. Foreningens indtægter omfatter:

- Medlemskontingent

- lejeindtægt fra klubber for brug af lokaler og udendørs anlæg

- Afgift for bådplads
- Beddingsafgift
- Havneafgift
- Diverse, der fastsættes ved den årlige generalforsamling.

 1. Bestyrelsen kan, ved ekstraordinære forhold, ændre afgifterne med højest 25 %
 2. Regnskabsåret følger kalenderåret.

b. indskud bådplads.

 

1. Medlemmer med fast bådplads, ventelistemedlemmer samt klubber betaler indskud som

    følger:

Efter tildeling af fast plads betales indskud inkl. moms til Virksund Lystbådehavn.

2. Klubber uden bådplads, betaler indskud inkl. moms og kontingent som et medlem med fast bådplads.

 

3. Ventelistemedlemmer betaler et kvart indskud inkl. moms ved optagelse på listen.

Resterende indskud inkl. moms betales ved tildeling af fast bådplads.

4. Indskud tilbagebetales ikke ved udtræden af Virksund Lystbådehavn eller ventelisten.

 

c. Kontingent.

 1. Skal betales senest 20. januar (ændres til 10. januar) for det pågældende år.  Er skyldigt beløb ikke betalt senest 15. februar (ændres til 1. februar) for det pågældende år ophører pågældendes medlemsrettigheder uden videre. Økonomiske forpligtelser skal berigtiges ved eventuel genoptagelse som medlem.
 2. Betalt kontingent tilbagebetales ikke ved udtræden af foreningen.
 3. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
 4. Bestyrelsesmedlemmer betaler laveste kontingent.
 5. En anparts ejer med bådplads skal betale sædvanligt kontingent. De øvrige anpartsmedlemmer betaler laveste kontingent.

 

d. Afgift for bådplads.

 1. Skal betales senest 20. januar (ændres til 10. januar) for det pågældende år.
 2. Er skyldigt beløb ikke betalt senest 15. februar (ændres til 1. februar) for det pågældende år ophører pågældendes medlemsrettigheder uden videre. Økonomiske forpligtigelser skal berigtiges ved eventuel genoptagelse som medlem.
 3. Betalt afgift tilbagebetales ikke ved udtræden af foreningen.
 4. Bestyrelsesmedlemmer betaler ikke afgift for bådplads.

 

e. Beddingsafgift.

 1. Afgiften betales senest 20. januar (ændres til 10. januar) for det pågældende år.
 2. Er skyldigt beløb ikke betalt senest 15. februar (ændres til 1. februar) for det pågældende år ophører pågældendes medlemsrettigheder uden videre.

Økonomiske forpligtigelser skal berigtiges ved eventuel genoptagelse som medlem.

 1. Beddingsafgiften for Både optaget af Skibssmeden betales ved optagelsen.

 

f) Bestyrelsesudgifter.

   Medlemskab af bestyrelsen må principielt ikke medføre udgifter for den enkelte.

   Hvorfor udgifter refunderes efter bestyrelsens skøn.

 

g) Optagelse af lån herunder gældsstiftelse eller anmodning om overtræk på havnens

konto i pengeinstitut, skal godkendes af 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

 

Motivering af forslaget:

Ønsket om ændringen er udelukkende for at bestyrelsen kan få bedre tid til at få, en bedre båd og plads fordeling.

Flere af båd ejerne på ventelisten kan ikke vente med at give besked i den havn som de er medlem af nu, så for at de kan tage stilling til hvilken havn de ønsker at være i er det nødvendig at vi kan melde tidligt ud om vi har pladser. 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

 

Ad.7    Valg til bestyrelse: på valg er.

                      Ole Boel Pedersen – Ønsker ikke genvalg

                      Lars Hansen – Ønsker ikke genvalg

                      Kristian Brøns Nielsen

 

            Forslag til valg af formand:

                      Kåre Johannesen.

                      Ole Boel Pedersen – Da der kun var et forslag til formandsposten, besluttede

                      bestyrelsen at der skulle holdes en kort pause, hvor man kunne diskuterer hvad der

            var bedst at gøre nu, det blev så til, at Ole stillede op til genvalg, men kun for én valgperiode mere, samt Ole ville forbeholde sig retten til at der ansættes en medhjælper/havnefoged.

 

            Valg af formand med skriftlig afstemning:

                        Ole Boel Pedersen – 49 stemmer.                                                                  

                      Kåre Johannesen – 12 stemmer.

 

            Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer:

                      Kristian Brøns Nielsen      

                      Kåre Johannesen

                      Leif Folke Pedersen

                      Martin Andersen

                      Jørgen Mikkelsen

 

            Valg af bestyrelsesmedlemmer med skriftlig afstemning:

                      Kåre Johannesen – 38 stemmer

                      Leif Folke Pedersen – 28 stemmer

                      Kristian Brøns Nielsen – 23 stemmer

                      Jørgen Mikkelsen – 20 stemmer

                      Martin Andersen – 11 stemmer

 

            Valgt til bestyrelse er:

                      Kåre Johannesen

                      Leif Folke Pedersen

 

            Valg af suppleant: På valg er.

                      Leif Folke Pedersen

 

            Valgt til suppleant blev:

                      Kristian Brøns Nielsen

                                           

            Valg af revisor og revisorsuppleant: på valg er.

                      Revisor Preben Møller-modtager genvalg

                      Revisorsuppleant – Ivan Henriksen-modtager genvalg.

 

            Valgt til revisor:                                               Preben Møller

            Valgt til revisorsuppleant:                               Ivan Henriksen

 

            Valgt til broformænd blev:

                      Gammelhavn og Bro 1       Erik Eriksen.

                                                                     Bro 2         Sten Hørup.

                                                                     Bro 3         Ejgil Boel Nielsen.

                                                                     Bro 4         Leif Hansen.

                                                                     Bro 5         John Jakobsen.

                                                                     Bro 6         Kurt Graugaard.

                                                                     Bro 7         Peter Worsøe

 

Bestyrelse sammensætning efter Generalforsamlingen afholdt 9. marts 2013 er:

 

Ole Boel Pedersen, Formand

Leif Folke, Næstformand

Mogens Hansen, Kasserer

Kåre Foss Johannesen, Sekretær

Erik Jakobsen Bestyrelsesmedlem

Martin Nielsen Bestyrelsesmedlem

 

Suppleanter:

Heine Bonnevie

Kristian Brøns Nielsen

 

    Ad8 Eventuelt:

 

                                            Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.

 

                      Ole: Bød de nyvalgte velkommen til bestyrelsesarbejdet.

 

            Ole; Takkede Lars Hansen og Kristian Brøns for deres arbejde i bestyrelsen, Erik overrakt på havnens vegne en lille erkendelighed til begge to.

 

                      Ole: Takkede dirigenten for god ledelse og god styring af generalforsamlingen.

                     

Ole Takkede forsamlingen for god ro og orden, og ønskede at alle måtte komme godt hjem.

 

 

 

            Refr. Erik B. Jacobsen.                                      Dirigent Martin Lindgaard                                           Ole Boel Pedersen.

 

 

 

 

            Mogens Hansen.                                                Leif Folke Pedersen                                           Martin Nielsen.

 

 

 

 

            Kåre Johannesen.   

 

 

NB.

På et spørgsmål om, hvordan beslutningen om fjordvarmeanlægget blev til, udtalte formanden, at det var besluttet på en generalforsamling i år 2010.

Det skal beklages, for det var ikke rigtigt, idet beslutningen blev taget på to bestyrelsesmøder henholdsvis den 14. juni og den 21. juni 2010 hvorefter hele projektet fjordvarme blev forelagt generalforsamlingen i marts måned 2011, i øvrigt uden bemærkninger.