Referat fra generalforsamling lørdag den 8. marts. 2014 kl. 13:00

Dagsorden:

                      Velkomst.

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Regnskab.

4. Budget, med kontingent, rykker gebyrer og indskud.

5. Orientering - klubber og udvalg.

6. a. medlemsforslag.
    b. bestyrelsesforslag.
    c. vedtægtsændringer.

            7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter.
                Valg til bestyrelsen, på valg er:
                Mogens Hansen.
                Erik Brunshøj Jacobsen.
                Martin Nielsen.
                Valg af suppleant, på valg er:
                Heine Bonnevie.
                Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er:
                Revisor Leif Tørring.
                Revisorsuppleant Erik Fårup.
                Valg af Broformænd, på valg er:
                Gammelhavn og bro 1:
                Bro 2:
                Bro 3: Ejgil Boel Nielsen.
                Bro 4: Leif Hansen.
                Bro 5: John Jakobsen.
                Bro 6: Kurt Graugaard.
                Bro 7:

          8.   Eventuelt.

 

Velkomst.

Ole bød velkommen til generalforsamlingen.

Tak til Ole for de pæne ord om Erik Eriksen, som vi desværre måtte sige farvel til sidste sæson, da han gik bort efter længere tids sygdom.

Ad. 1   Som dirigent blev Peter Worsøe valgt, stemmetællere blev: Allan Handberg, Thomas Rasmussen og Hans Christian Hvam (Sjas).

Det blev godkendt at vi behandler pkt. 6, på dagsordnen, inden pkt. 4, da det har indflydelse på det.

Ad. 2             Formandens beretning:

De sidste par år har jeg i min beretningen sagt, at jeg tror, at de fleste sejlere på trods af regn og blæst, har fået nogle gode og oplevelses rige sejlture, men det passede ikke på 2013, for vi fik den bedste sommer i mands minde og alle har givet udtryk for at det var lige hvad vi trængte til. Så mit håb for os alle er, at vi her i sæson 2014 må få lige så godt sejlervej både til tursejlere og kapsejlere.

Bådene i Vandet:

Men for at vi kan komme ud og sejle så skulle vi have bådene i Vandet, det gik også meget godt med det, men da alle skulle komme med bevis på bådens ansvarsforsikring, gav det desværre igen problemer for nogle bådejere, jeg vil bare sige det er og var træls.

Men da vi nu snart skal til at have bådene i vandet igen og vi igen skal have bevis på at båden er ansvarsforsikret, vil bestyrelsen for at undgå problemer med ansvarsforsikringerne, komme med et forslag til vedtægtsændring: som lyder således:

Fartøjer med bådplads i havnen skal være ansvarsforsikret, Havnen tegner nødvendig ansvarsforsikring for alle både i Virksund lystbådehavn.

Dette tiltag skal ses med baggrund i, at bestyrelsen har bedt bådejerne om at komme med et bevis på betalt ansvarsforsikring de seneste 2 år.

Desværre har kun ca. halvdelen af bådejerne formået det, og det vi troede kun var en formssag, må jeg desværre sig, det var ikke, vi må derfor konkludere, at der er bådejere der ikke har deres båd ansvarsforsikret, så for at imødegå dette tegner havnen en kollektiv ansvarsforsikring ved forsikringsselskabet Codan, ansvarsforsikringen kommer til at koste højst 250 kr. pr. båd med en selvrisiko på 500 kr.

Ansvarsforsikringer har samme dækning som den dækning man har på sin nuværende ansvarsforsikring.

Der vil blive udsted et forsikringsbevis til alle både, som man kan have liggende i sin båd.

Det er meget vigtigt for bestyrelsen at dette forslag bliver vedtaget, for bestyrelsen vil ikke fremover have gnidninger og konfrontationer med bådejer med baggrund i forsikringsspørgsmål.

For at ingen skal komme i klemme med deres private forsikringer, har bestyrelsen besluttet at tegne forsikringen pr. 1. april i år, men først opkræve forsikringspræmie på den årlige opkrævning for 2015.

Så har alle tid til at få reguleret deres private forsikringer, og samtidig ved alle, at alle båd i Virksund er ansvarsforsikret her i 2014 og fremover.

Vand:

Vandforbruget er desværre også i 2013 gået den forkerte vej, jeg kan sige at vi har brugt 87 kubikmeter Vand mere end vi plejer, af de 87 kubikmeter er der brugt 57 kubikmeter mere i klubhuset, det kan forklares med at vi desværre havde et af de offentlige toiletter der havde stået og løbet i længere tid, toilettet er nu skiftet.

Men så er der forsvundet 30 kubikmeter Vand mere på broer og beddingspladsen, hvor det er forsvundet hen ved jeg ikke, vi undersøgte om der var utætheder på ledningsnettet da vi lukkede op for vandet i foråret men det var ikke tilfældet, så jeg kan kun igen opfordre alle til at være behjælpelig med at få lukke for vandet på broerne og beddingspladsen, så der ikke står vandhaner og løber, der er i hvert fald god økonomi i at spare på vandet.

Mastehuset og kajakklubben:

Nu hvor vi har 150 båd i havnen, er presset på mastehuset blevet meget stort, desværre er der nogen som stadig ikke helt har forstået, at man skal placerer sin mast på den hylde der står på de ophængte mastesedler, der er desværre også nogle der ikke forstår at masten skal være helt afrigget så den ikke fylder mere end højst nødvendig og man måske godt kan have sin spiler stage og bom liggende ombord på sin båd når den står på beddingen. Når det er sagt så gælder det stadig at der skal være tydelig mærkeseddel med navn på alt materiel herunder også master.

Kåre Johannesen er mastehus ansvarlig, han har gjort et godt stykke arbejde i forsøget med at få plads til alle maste, tak for det kåre, jeg håber du også i år vil varetage opgaven.

I år gælder det også, alle master skal være ude af mastehuset inden den 6. maj for der overtager Havkajak klubben mastehuset.

Er der enkelte master tilbage i mastehuset skal de lægges på maste hylderne udenfor huset.

Kajakklubben forespurgte sidste forår om der var mulighed for at de kunne få mere plads til deres kajakkerne ide de nu var over 50 medlemmer, det eksisterende mastehus er nu for lille til alle kajakkerne, desværre har nogle af kajakklubbens medlemmer fornemmede, at der var opstået nogle gnidninger med nogle af havnens medlemmer, hvilket de er meget trætte af, for kajakklubben ønsker kun at blive en fast integreret del af havnen til gode for alle i havnen.

Bestyrelsen tog emnet op og diskuterede om vi kunne finde en helhedsløsning på både mastehus, toiletter og baderum, ungdomsafdelingens og kajakklubbens problemer.

For der er i mastehuset ikke plads til alle masterne, hvilket giver en masse problemer hvert efterår.

Mange bådejere fra den sydlige del af havnen har i flere år forespurgt om der kunne blive lavet toilet/bade faciliteter i den sydlige ende af havnen, ligesom både ungdomsafdelingen og kajakklubben mangler toilet, bad og omklædningsfaciliteter.

Sejlklubbens ungdomsafdeling mangler rigtig meget plads til deres både og materiel i den gamle garage.

Vi blev enige om det bedste ville være hvis vi kunne opføre en bygning hvor der er plads til det hele.

Vi besluttede derfor, inden vi brugte penge og en masse arbejde på projektet, at sende en forespørgelse til Skive kommune om en principgodkendelse til at opføre en ca. 400 m2 ny bebyggelse til havneformål med en placering nord-syd på det arealet hvor der i dag er jernbaneskinner.

Det fik vi øjeblikkelig afslag på, idet dette område i lokalplan er udlagt som et bevaringsværdigt område.

Forstå det hvem der kan?

Nå men jeg havde efterfølgende en drøftelse med teknisk forvaltning, hvilket resulterede i et forslag fra forvaltningen, hvor de anviste at vi måske kunne bygge en ny bebyggelse sammen med det eksisterende værksted og mastehus, således at bygningen kommer til at ligge øst-vest og med tag konstruktion ligesom på borgerforeningens huse.

Vi blev enige om at følge forvaltningens forslag, selv om vi ikke syntes det er det mest optimale, men alligevel mente vi at det vil kunne bruges, for der er nok ikke andre muligheder.

Vi sendte derfor en ny ansøgning, den fornyede ansøgning syntes teknisk forvaltning var i orden og mente at byggeriet ville kunne opføres uden der skulle laves en ny lokalplan, men inden en godkendelse kunne gives så skulle vi få lavet nogle tegninger der viste nogenlunde hvordan projektet vil komme til at se ud, jeg fik Thomas Pedersen KPF arkitekterne til at lave ganske flotte tegning, det vil jeg gerne her takke Thomas for, forslaget skulle herefter til nabohøring.

Forslaget blev sendt til nabohøring lige før jul, og jeg skal love for at det gav problemer, der kom protester fra flere husstande og borgerforeningen i Virksund, ja man er så oprørt over at havnen kan finde på at lave en sådan nybygning at der skal protesteres i 2. omgange. Man protesterede mod byggehøjden og byggeriet er alt for stort og det vil tage udsigten samt at byggeriet ikke følger lokalplanens bestemmelser.

Havnen skulle nu komme med kommentarer til alle protester/indsigelserne, hvilket vi gjorde den 20. januar 2014. Vi skrev bland andet:

  •  Da det nye byggeri bygges ned mod vandet vil ingen beboelser i Virksund blive generet, og Borgerforeningens indsigelse må derfor bero på en fejlvurdering af det ønskede byggeri.
  • Det nye byggeri skal sammenføjes med den eksisterende bygning, og byggehøjden må derfor nødvendigvis være den samme. At sænke byggeriet vil være en særdeles dårlig ide, idet bygningerne så risikerer at stå under vand, hver gang der er højvande i fjorden.
  • Følges Borgerforeningens indsigelse vil det betyde at man stopper udviklingen af havnemiljøet i Virksund, hvilket vi mener, vil være dybt skadelig og i direkte modstrid med Skive kommunes Planstrategi 2013.

Det sendte teknisk udvalg så til borgerforeningen i Virksund til en fornyet udtalelse:

Borgerforeningens fornyede udtalelse lød.

Vi fastholder tidligere indsendte indsigelser.

Vi håber at man vil forstå at vi intet har imod renovering, men mener at man skal holde sig inden for reglerne om placering, højde og størrelse, og man håber kommunen vi stå fast på lokalplanen og ikke give en dispensation.

Nu er virkeligheden sådan at havnen slet ikke har søgt nogen dispensation, vi har alene søgt en principgodkendelse til opførelse af det nytænkte byggeri, så i den forbindelse vil jeg sige at borgerforeningen og nogle af beboerne i Virksund protesterer og laver indsigelser for at genere havnen mest mulig, for der er intet saglig i deres indsigelser.

Jeg vil også sige at det er meget skuffende at et af havnens medlemmer der er bosat her i Virksund, bestemt ikke har lagt på den lade side i bestræbelserne for at piske en stemning op imod byggeriet.

Jeg vil i det hele taget sige, at jeg syntes at det er utrolig kedeligt og meget sørgeligt, at en lille bygge sag på havnen skal pustes op til noget som nærmer sig ulovligheder, ja sidst jeg snakkede med teknisk forvaltning udtrykte man derfra, at Virksund området nu nærmest var bumpet tilbage til tiden før lokalplanen blev lavet.

Teknisk forvaltning har derfor foreslået at der afholdes et møde mellem teknisk forvaltning, borgerforeningen og havnen, i et forsøg på at få ryddet problemerne af vejen.

Til det har jeg sagt, fra havnens side er der ikke nogen problemer men hvis borgerforeningen og forvaltningen har problemer de ønske at få drøftet og forsøgt løst, vil havnen meget gerne deltage i et sådant møde, og mødet må også gerne holdes i havnens mødelokale.

Jeg forklarede også at havnen har generalforsamling i dag, og bestyrelsen har et beslutningsforslag på generalforsamlingen som går på at få forsamlingens godkendelse af, at bestyrelsen arbejder videre med projektet.

Der er derfor aftalt at havnen kontakter teknisk forvaltning efter generalforsamling med forslag til datoer til et møde, som forvaltningen så vil invitere til.

Så jeg vil derfor opfordre til at I, tager godt mod bestyrelsens forslag, for hvis vi ikke holder fast nu, vil der gå mange år inden havnen kan få nogen form tilladelse til udvidelse eller nybygning, her tænker jeg specielt på mastehuset.

Havnekran & Mastekran.

Kranen, havnes bådstativer og transportvognen har fungeret helt perfekt.

Men vi er ved at have et problem med nogle af de private vogne og stativer, flere er i så dårlig stand at vi ikke kan/vil køre med dem, når der skal ryddes op på beddingspladsen kan nogle vogne slet ikke flyttes, hvilket er til stor gene for dem der skal rydde op, og nogle bådejere stiller nu spørgsmålet, kan man ikke nægte at stå ved siden af de dårlige vogne og stativer, hvad hvis det går galt, hvem har så ansvaret? Jeg kan kun sige at det er den enkelte vogn eller stativ ejer der har ansvaret for at ens materiel er i forsvarlig stand.

Så Ja problemet er reelt, og jeg vil opfordre til at vi får gjort noget ved problemet nu, inden der sker en ulykke, for så kommer det af sig selv, at der skal ske noget, men det er nok mere træls.

Så jeg vil gerne her efter beretningen have kommentarer fra jer, til hvad i syntes der bør gøres, for bestyrelsen kunne sagtens gå ud og kassere de vogne/stativer som vi syntes ikke længere er brugbare, men det vil igen give en masse bøvl og spektakler, hvilket vi syntes bør undgås. 

Kran og traktorfører har gjort et godt og frivilligt stykke arbejde, som de skal have en stor tak for, men kran og traktorfører er stadig frivillig, og de kan og skal ikke være på havnen hele tiden.

Det bedste er, at alle bruger de dage der er sat af på listerne i klubhuset, for der er der både Kran og traktorfører til stede.

Der er fremlagt lister hvor man skriver sig på, ligesom vi plejer, husk det hele går lettere når alle hjælper alle.

Bestiller man Kran og traktorfører uden for de fastsatte tider skal man betale kørepenge direkte til kran og traktorføreren, for de skal jo ikke have udgifter i forbindelse med at hjælpe med at krane både udenfor de fastsatte tider.

De Både som skal sættes i vandet med vognmanden skal i år være klar til lørdag den 12. april, Prisen for isætning i år bliver 425 kr. for både under 5T. og 630 kr. for både over 5T. Beløbet er inc. moms, og betales direkte til vognmanden, jeg vil gøre opmærksom på at prisen kun gælder den ene dag, ellers aftaler man selv pris med vognmanden.

Mastekranen er desværre ikke længere så god som den burde være, de sidste par år har der været mange problemer med den, og den stands er nu så ringe, at den ikke kan klare alle master.

Bestyrelsen har derfor drøftet og undersøgt hvad der kunne gøres:

Den nuværende mastekran kan ikke optimeres så den kan tage alle maste, for hvis vi går ind og laver om på den, så skal den godkendes som en ny kran, ligeledes for at få den godkendt skal der piloteres og støbes et fundament og der skal laves et kørefast terræn ud til kranen. Så allerede der er vi stået af.

Så undersøgt vi om vi kunne stille en mastekran andre steder, men de steder vi kunne forestille os at der kunne stå en mastekran var kravet det samme, for at få den godkendt skal der piloteres og støbes et fundament og der skal være et kørefast terræn til kranen.

Vi fik så forskellige tilbud hjem på mastekraner, tilbuddene lå i prislejet 225 t. til 332 t. kr. + tillæg for sokkel og elektrisk styring på ca. 175 t.kr. i alt 400 – 500 tusinde kr.

Men et af tilbuddene var på en mastekran som bliver monteret på den eksisterende Havnekran den kunne vi få til en pris på 220 t. tusinde kroner, den blev vi meget interesseret i for der kunne vi spare pilotering og et fundament.

Vi gik derfor i forhandling med kranfirmaet og er blevet enige om en pris på 212,5 tusinde kr.

Hvad får vi så til den pris:

Vi får en kran som bliver monteret på den bagerste del af den eksisterende havnekran, kranen bliver lavet således at alle bevægelige dele fjernbetjenes.

Der bliver lavet en stige anordning så man kan komme helt op til kran krogen som er ca. 16 meter oppe.

Der bliver lavet et fast lys på det højeste punkt på kranen som lyser ned af.

Den eksisterende el kasse bag på den eksisterende kran udskiftes med en rustfri kasse og hvis det kan lade sig gøre så flyttes kasse om på siden af kranen så den kan serviceres fra den ny stige.

Alle kraner skal have lavet et stort og dyrt lovpligtig 10 års eftersyn, da vores kranen nu er 6 år gammel bliver det lovpligtige 10 års eftersyn lavet nu, så kranen får en ny ti års periode, Ligeledes bliver det årlige lovpligtige eftersyn også lavet, alt er inkluderet i prisen, undtaget hvis der er nogle dele der skal udskiftes i forbindelse med 10 års eftersynet.

Bestyrelsen er enig med kranfirmaet om købet af kranen, og hvis generalforsamlingen siger ja til forslaget kan kranfirmaet nå at få kranen lavet færdig så den kan tages i brug allerede til søsætning i år.

For at sige det som det er, så må den gamle mastekran fremover kun bruges til maste der vejer op til 250 kg.

Mastekranen vil blive efterset og vejet ned til 250 kg. der vil komme skilt på kranen der fortæller hvad den er godkendt til, og den vil blive anmeldt til arbejdstilsynet.

Hvis det kan lade sig gøre, bliver der monteret et lille krøjegear på kranen så det bliver lettere at svinge med kran armen.

Så fremover skal man respekterer at den gamle mastekran ikke bruges hvis ens mast vejer mere en de 250 kg.

Er man i tvivl om hvad ens mast vejer, så lad være med at bruge den gamle mastekran.

Kiosken:

Bestyrelsen var af den opfattelse at det gik godt med Bente og Kurt som forpagtere af kiosken, vi har også fået mange tilbage meldinger om at det aldrig har været så rent i klubhuse, hvilket vi også selv har, kunne se.

Men så sidst på sæsonen meddelte Kurt, at de desværre blev nød til at opsige kontrakten, for af forskellige årsager så de dem ikke længere i stand til at drive kiosken.

Det var vi jo desværre nød til at tage til efterretning.

Bestyrelsen drøftede situationen, men da der var delte meninger i bestyrelsen om vi fortsat skulle have en forpagter i kiosken og vi de senere år har fornemmet, at der ikke altid har været det rigtige forhold mellem kiosk forpagterne og medlemmer, besluttede bestyrelsen at vi ville høre medlemmerne om deres mening inde vi satte noget i værk, vi sendt derfor et høringsbrev ud til alle medlemmer.

Som i har kunnet læse i bestyrelses referater, så faldt høringen ud til, at bestyrelsen skulle arbejde på at få ansat en ny forpagter så kiosken kan videreføres.

Jeg vil her takke for alle høringssvarene, og sig tak for de mange gode konstruktive forslag til hvordan kiosken bedre vil kunne fungerer, sammen med havnen og dens medlemmer.

Vi søgte herefter, efter ny forpagter i 3. forskellig uge avis samt på hjemmesiden og i klubbladet, vi må nok sige skønne spilde kræfter jeg fik tre forespørgsler men ingen ansøgninger.

Da Bente og Kurt så gav tilsagn om at de ville være os behjælpelig med enkelte arrangementer, til efter generalforsamlingen i dag besluttede vi at vente med at søge til her i foråret.

Vi har nu søgt igen og det ser ud til, at det nu vil lykkes af få en ny forpagter, men der er ikke forhandlet noget på plads endnu, men jeg håber det sker snart.

Gæstesejlere:

Sidste år havde vi besøg af 470 gæste både som var her i havnen mindst et døgn, det er en fremgang på 30 både, det må nok tilskrives det gode vejr der var sidste år.

Autocampere på beddingspladsen er stadig en god ide, vi havde besøg af 75 autocampere i 2013, over en fordobling i forhold til 2012, hvilket jeg syntes er flot, jeg har kun hørt rosende ord fra autocampisterne så jeg tror på at der vil komme mange flere i år.

Så husk at almindelige biler ikke parkeres på nord siden af midterrabatten.

Derudover bliver Virksund Lystbådehavn besøgt af rigtig mange turister fra landsiden. Hvilket er rigtigt godt for havnen, kiosken, ja hele området.

Jeg vil også sige, at det er vigtigt at man husker at få sit optaget/fri skilt på bådpladsen, sat på fri når man sejler væk fra havnen en nat eller mere, for så er det meget lettere for gæstesejlere at finde en plads.

Hvis man også husker at skrive på skiltet med en forventet tilbagekomst tid, så er ens plads også ledig når man kommer hjem igen.

Havnefoged:

Det er også vigtigt at vi har en havnefoged som viser sig flere gange dagligt på havnen, for gæste sejlere har mange spørgsmål, og forventer også der er en hvis service i havnen.

Så hvis der er et par stykker blandt havnens medlemmer som kunne tænke sig at give et nap med som havnefoged så lad mig det vide snarest.

Bådpladserne:

Vi er så heldige her i Virksund, at alle bådpladser i havnen er udlejet, der var 17. nye der fik fast bådplads i år, Dem vil jeg byde rigtig hjertelig velkommen i havnen og håbe at de vil føle sig velkommen og godt tilpas her i Virksund lystbådehavn.

Da der er flere ”gamle” medlemmer der har udtrykt, vi kender ikke medlemmer i havnen længere, der er kommet så mange nye, det er ikke så hyggeligt at komme her som i gamle dage

Til jer vil jeg sige, det er faktisk jeres egen skyld, for i gemmer jer i jeres trygge både, jeg vil derfor opfordre jer til at komme op på broerne, tag fat i de nye, snak med dem, hjælp dem tilrette, forklar dem om havnen og ikke mindst om hvem i selv er, så er jeg helt sikker på vi vil få et miljø i havnen som i Gamle dag.

Jeg vil også godt sige at der kommer en masse dejlige mennesker der går rundt på broerne og kigger på vore både, og måske drømmer om, at de en dag selv kan få sådan en båd.

Men hvad sker der så i havnen, ja det jeg ser, er en flok bådejere der står ned i deres båd og ser meget travlt beskæftiget ud, men alligevel skuler op for at se hvem der går forbi.

Jeg vil også her opfordre til at vi kommer op af bådene, snakker med gæsterne, forklarer måske lid om ens båd, forklare måske noget om sejlads, ja bare snakker med gæsterne, for så føler gæsterne sig velkomne her, og husk så, at det måske er ham eller hende du snakker med, der en dag, når du vil sælge din båd, måske står som køberen af netop din båd.

Vi har pt. 10 på ventelisten, heraf har nogle en båd som de gerne vil have i vandet her i Virksund, og da vi meget gerne vil hjælpe alle ventelistemedlemmer, med at få båden i vandet her i Virksund, vil jeg opfordre medlemmer med fast bådplads, til at give bestyrelsen en melding hurtigst mulig, hvis ens plads af en eller anden grund er ledig, eller man ikke bruger sin plads et stykke tid. Bestyrelsen vil så bruge pladsen som låneplads til en båd fra ventelisten.

Pladsmand:

Der skal lyde en stor tak til Lindy Gandrup for hans hjælp som pladsmand på havnen, jeg vil igen i år takke ham for hans måde at holdt området på, altid pænt.

Det er også Lindy der passer redningsposterne, Jeg vil endnu engang opfordre jer alle til at se godt efter redningsposterne, så de ikke bliver en falsk tryghed, hvis man konstater fejl eller mangler ved redningsposterne så meddel det til Lindy eller bestyrelsen.

Sikker havn:

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på at få Virksund Lystbådehavn certificeret som sikker havn, vi er ikke helt færdige endnu men hvad betyder det,

Der skal være et bestemt antal redningsposter, dem har vi opsat.

Der skal være redningstiger på alle broer, dem har vi opsat.

Der skal være redningshager ved hver redningsstige, dem har vi.

Der skal være en håndildslukker på hver bro, dem har vi.

Der er bestemte regler for hvorledes alt redningsmateriel skal mærkes så det tydeligt kan ses når det er mørkt. Det har vi ikke helt på plads endnu.

Der skal være opsat hjertestarter, det har vi gjort,

Der skal være opsat skilte så man kan se hvor alt udstyret befinder sig.

Bestyrelsen regner med at få det hele på plads i år.

Foreninger i Virksund.

Det årlige møde med foreningerne i Virksund området forløb rimeligt, referat er offentliggjort i klubbladet.

Sct. Hans Bål mandag den 23. juni, samarbejder vi også med de andre foreninger om, Bål taler i år bliver Svend Primdal forstander på Skals efterskole og medlem af havnen, bålet tændes efter båltalen ca. kl. 20,30. vær opmærksom på at tidspunktet er rykket en halv time frem.

Slut op om arrangementet og tag familie og venner med til Sct. Hans bål i Virksund.

Kræmmermarked i Virksund holdes i uge 29 fra den 17. juli til 20. juli.

I lighed med de seneste år kommer der igen kræmmere på havnens område fra smeden og hen til klubhuset, så husk der må ikke parkeres fra smeden og langs vejen i uge 29. det er altså træls, hvis ens bil bliver en del af kræmmermarked, parker langs volden bag klubhuset.

Kulturbåden:

Vi havde besøg af Skive kommunes kulturbåd, på båden blev der arrangeret Virksund vise- og folkemusikfestival, desværre blev det ikke nogen suses, så derfor bliver der intet besøg i år.

Internet:

Jeg vil sige tak til Zebnet for et godt og sikkert netværk. Og så vil jeg gentage:

Internet adgangen i havnen har nu kørt nogle år, jeg syntes at det har fungeret godt, eneste lille minus er at gæstesejlere skal op i klubhuset for at få en gratis internet forbindelse, det har så haft den fordel at vi ikke har været nød til at skifte kode hele tiden.

Den aftale, havnen har med Zebnet betyder at alle medlemmer og gæstesejlere kan komme på nettet når man opholder sig i havnen.

Gæstesejlere kan få en kode til nettet når de betaler havnepenge, og så skal de som sagt opholde sig i klubhuset når de vil på nettet.

Medlemmer med bådplads i havnen skal have sin egen kode, koden fås ved at sende en mail til Zebnet og anmode om det. har man brug for en ekstra kode kan man mod et mindre beløb tilkøbe det, spørg Zebnet.

Man sender en mail til Jan@zebnet.dk hvor man anmoder om en kode til Virksund lystbådehavns Hot Spot, man oplyser sit pladsnummer, sit navn og sin hjem adresse, herefter får man sin personlige kode med posten.

Medlemmer der har en kode fra sidste år vil automatisk få sin kode forlænget, så de skal ikke foretage sig noget undtaget hvis det ikke virker, så må man selv kontakte Zebnet pr. mail.

Det er Antennespecialisten Skivevej 244, 8831 Løgstrup der har firmaet Zebnet tlf. 86 64 32 45.

Jeg vil lige sige til dem som tror at bestyrelsen har koder til internettet, det har vi ikke, så vil man på nettet skal man selv henvende sig til Zebnet.

ÅBEN HAVN arrangement var et særdeles godt arrangement, der var over 1000 besøgende så det må siges at være særdeles tilfredsstillende, desværre fik vi en regnbyge lige inden åbningen og så blæste det en halv pelikan så hvis vi havde været bare lidt heldigere med vejret vil der sandsynligvis havde været mange flere besøgende.

Der bliver ikke Åben Havn i år, men vi håber at der kommer et Åben Havn til næste år.

Stormvejr:

Sidste år sagde jeg, Det var godt vi fik lavet stormflodsmuren færdig, for efter den er blevet færdig har der ikke blæst så meget at vandet har været over broerne, så lidt har det da hjulpet.

Det gælder ikke længere for sidst på året fik vi stormen ”Bodil”, jeg må sige der blev ryget godt og grundig rundt på alting, især gik det ud over flere havne, efterfølgende lignede nogle af havnene det vi normalt ser i fjernsynet når der har været kraftige storme på spil i fjerne lande.

Desværre får disse havne ingen erstatning for de skader der er sket og der er en masse bådejere der er kommet i klemme fordi deres både er blevet smadret, nogle havde ikke forsikret.

Jeg må sige at vi her i Virksund var meget heldige, højvandsmuren holdt vandet ude af klubhuset, så der var kun et par presenninger som blæste i stykker og et par tag plader på det røde fiskerhus har det heller ikke for godt.

Med hensyn til muren omkring klubhuset, vi har fundet et firma som har lavet et forsøg på at få stoppet de revner der er blevet i det første murværk vi lavede, som det ser ud nu, ser det ud til at lykkes, men vi venter en 3-4 måneder inden vi tager beslutning til, om det er det firma som skal reparer muren.

Klubbladet:

Jeg synes vi har et godt klubblad, og jeg syntes faktisk det er blevet bedre siden vi er gået over til at udsende det elektronisk.

Jeg har sendt bladet til alle jeg har e-mail adressen på, så hvis der er nogen jeg ikke har sendt bladet til, vil jeg sige, send mig en mail, hvor i ønsker at komme på mail listen, så får i også bladet i jeres indbakke.

For at vi fortsat kan have et godt, interessant og læsbart klubblad, vil jeg opfordre til, at der er flere af jer der skriver til Mogens med stof til bladet, det kan være tur beretninger, oplevelser på vandet, i havne og meget, meget mere, kun fantasien sætter grænser.

Jeg vil også gøre opmærksom på, at man kan annoncere i bladet, man henvender sig til redaktør Mogens Hansen for råd og vejledning.

Hjemmesiden: www.virksundlyst.dk

Hjemmesiden er god, og den bliver også besøgt af rigtig mange, men for at hjemmesiden hele tiden kan være spændende, interessant og man virkelig føler at den er værd at besøge, så må/skal vi alle fodrer webmastert Gerda Pedersen med nyt til siden, hele tiden.

Og så skal vi alle huske at bruge hjemmesiden, jeg har selv hjemmesiden som åbningsside på min pc, alle ændringer, aflysninger, resultater, klubbladet, referater og meget mere, vil komme på hjemmesiden straks det er kendt.

Arbejds og oprydningsdag:

Jeg vil også lige gøre opmærksom på at havnens arbejdsdag er søndag den 27. april kl. 09.30, mød op til denne dag, så vi kan få alt sat på plads, få ryddet op overalt og få gjort klubhuset og havnen hel klar til den nye sejler sæson.

Jeg vil sige tak til alle havnens medlemmer og frivillige der har hjulpet til på den ene eller anden måde i årets løb.

Tak til sejlklubben og Havkajakklubben for et godt samarbejde i det forløbne år.

Samt stor tak til mine bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde i det forløbne år.

Herefter vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen. Tak.         

                      Kommentarer til beretningen:

På spørgsmål, om der skulle være en kranfører tilstede, ved brug af evt. ny mastekran, blev der svaret at det skal der, da det styres sammen med, den store kran.

Ellers generelt positive kommentarer til mastekran.

Kommentarer til evt. fælles ansvarsforsikring, det blev nævnt, fra enkelte, at der måske er et problem med at dele ansvar og kasko forsikring, samt at nogle får en samle rabat, andre følte lidt at man skulle tvinges ind i noget, p.g.a. at andre ikke har styr på deres sager, andre efterlyste en plan B, og endelig var der da også positive kommentarer.

Som svar på alt dette, enkelte kan måske opleve dobbelt forsikring, selv om at ansvar og kasko er to særskilte forsikringer, og samlerabatter, ja det kan ikke rigtigt være havnens problem, vi skal huske det er for

alles bedste, og for at gør det nemmere for alle, at forslaget er kommet op.

På spørgsmålet om finansiering af evt. nybyggeri, blev der svaret, at projektet er på ideplanet, og det der er søgt er en princip godkendelse ved kommunen, så der er lidt hold i det, inden vi starter det store arbejde

op, så det beløb der ønskes godkendt på generalforsamlingen, er til det videre arbejde med godkendelser og lign.

 

Stativer, på spørgsmål om vi ikke bare kan lade det kører til 2016, hvor alle skal være på havnens stativer,

blev der svaret, vi handler på henvendelser fra flere medlemmer der er utryk ved at stå på bedding ved siden af dårlige vogne og stativer.

På spørgsmålet om bestyrelsen vil hænge skilte på de pågældende stativer er svaret vi lader det gå videre til, den nye bestyrelse.

Beretningen blev i øvrigt godkendt af general forsamlingen.

                       

Ad.3 Kasseren, Mogens Hansen, fremlagde regn skabet og redegjorde for de vigtigste poster, efter bedste evne.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad.4 Budgettet for 2014, blev fremlagt og gået igennem, godkendt af generalforsamlingen.

Ad.5 Sejlklubben:

Det har været en jævn periode, uden det helt store, sejlerskolen har haft 6 elever, hvilket alt taget i Betragtning, er okay, pigesejlads ser ud til at komme i gang igen, dueligheds kursus og prøve der har man ind gået et samarbejde, med Viborg sejlklub, da der ingen af stederne er elever nok til et helt hold, Virksund sejlklub står for den praktiske del.
Sejlklubben giver i øvrigt sin støtte til mastekran og nybyggeri projekterne.
Takker for et godt samarbejde.

Klubbladet:

Det ser ud til, at det fungerer, dog med enkelte manglende opdateringer på lister og tlf. numre.

Fest udvalget:

Da man har oplevet, at der er for få deltagere, ved forårs og efterårs festerne, vil man forsøge at slå dem sammen, og lave en stor sommerfest i stedet for.

Gråsælerne:

Alt i alt går det rigtig godt, men man kunne godt tænke sig, at flere af de yngre med, de nye medlemmer er også velkomne, der bliver arrangeret en del udflugter hen over året, og man får set lidt af hvert.

Kajak klubben:

Herfra vil man gerne takke for et godt samarbejde, takke bestyrelsen, og man takker også for støtten til nybyggeriet, da man har oplevet en næsten eksplosiv udvikling, og er lige ved, at kvæles i sin egen succes

Ad.6  Medlems forslag:

Forslag til generalforsamlingen 2014.

26. nov. 2013 12.18

 

 Mange sejlere er blevet op i årene. Sejler først medio maj og slutter primo september. Kun få sejler alligevel i april måned, har jeg bemærket.

Til disse sejlere foreslår, jeg at der bliver mulig for delvis båd i vandet medio maj og optagning medio september, og dermed måske ændre normale rytmer.

 Med venlig hilsen Helen-Kamilla.

Da forslagsstilleren ikke var mødt blev forslaget sendt til afstemning ved håndsoprækning, og blev forkastet.

Bestyrelsens forslag:

Mastekran projekt.

Idet generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at indgå aftale med Kranteknik a/s 9640 Farsø, om køb og levering af mastekran som på bygges den eksisterende havnekran jfr. tilbud af den 7. februar 2014, i alt kr. 212.500 inklusiv el, radiostyring, det årlige lovpligtige eftersyn på eksisterende kran, det lovpligtige 10 års eftersyn på eksisterende havnekran rykkes frem og laves nu.

Herunder at: Finansierer projektet over den almindelige drift/kassekredit.

Prisen for brug af havnekranen:

Medlemmer:                                                  400 kr.

Ikke medlemmer:                                          500 kr.

Pris for brug af havnekran og mastekran:

Medlemmer:                                                  500 kr.

Ikke medlemmer:                                          700 kr.

Pris for brug af mastekranen:

Medlemmer:                                                  100 kr.

Ikke medlemmer:                                          200 kr. 

Motivering af forslaget:

Som det er alle bekendt har vi i længere tid haft problemer med den eksisterende mastekran, bestyrelsen har undersøgt om den eksisterende kran kunne opgraderes, det er ikke mulig idet den ved ændring skal godkendes af arbejdstilsynet, det vil økonomisk blive meget dyrt at bringe kranen i en sådan stand hvor den kan godkendes, så det har bestyrelsen opgivet, herefter har bestyrelsen undersøgt forskellige muligheder, hvor det tilbud som Kranteknik er fremkommet med, er klart at fortrække.

Den eksisterende mastekran bliver stående og må fremover kun bruges til af/påsætning af de mindre master op til max 10 meter, og max 250 kg.

Forslag om ny maste kran, blev fremlagt og begrundet, hvor efter det blev sendt til afstemning ved håndsoprækning, forslaget blev vedtaget.

Forslag til ordinær generalforsamling i Virksund lystbådehavn 2014.

Havneprojekt, udvidelse af eksisterende værksted og mastehus.

Idet generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at iværksætte allerede på ide stadiet påbegyndt havneprojekt når bestyrelsen finder at finansieringsgrundlaget er sikret samt efter modtagelse af de nødvendige tilladelser.

Projektet omfatter:

  • Udvidelse af eksisterende værksted/mastehus med ca.250 m2. således at det

                 fremover også kan rumme sejlklubbens ungdomsafdeling, havkajakklubben samt    toilet/bad                  og omklædningsfaciliteter.                                                             

Bestyrelsen bemyndiges til at:

  • Hjemsøge midler fra kommune, EU, fonde m.m. således at vi kan få mest mulig støtte til projektet udførelse.
  • Afholder udgifter til de nødvendige udgifter i forbindelse med ansøgninger.
  • Hjemtage lån eller bruger af kassekreditten for at kunne finansiere projektet i
  • udførselsfasen.  ( Vedtægtens § 5.økonomi punkt G. iagttages )

For at havneprojektet kan gennemføres skal der udføres en del frivilligt arbejde af haven, sejlklubbens og havkajakklubbens medlemmer.  Blandt andet skal der nedsættes arbejdshold med en holdleder på hvert hold.

Projektet forventes igangsat, efter vedtagelse på generalforsamlingen 2014 samt efter modtagelse af de nødvendige tilladelser.

Motivering af forslaget:

Som det ser ud i dag her på Virksund havn, har vi et mastehus hvor vi ikke kan huse alle master, en ungdomsafdeling der mangler plads til deres grej, toilet, bad og omklædning, en havkajakklub der mangler plads til kajakker og andet grej, toilet, bad og omklædning.

Derfor synes bestyrelsen at det må være et gode for os alle, at få det hele samlet i en bygning.

De nye toilet/bad og omklædningsfacitter vil også løse et stort ønske fra bådene ved bro 5,6 og 7.

Forslag om bygning af kajak, ungdoms, toilet og bad, samt mastehus, blev fremlagt og begrundet, hvorefter det blev sendt til skriftlig afstemning, resultatet blev at forslaget blev vedtaget med 41 stemmer for. 9 imod og 5 blanke.

Vedtægtsændringer: Ændring af Vedtægtens § 11. ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Nuværende ordlyd:

a. Tidspunkt: Generalforsamlingen afholdes hvert år den anden lørdag i marts måned.

b. Indvarsling:

 Indvarsling sker skriftligt til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.

 I indvarslingen skal oplyses forslag til ændringer for følgende, hvis disse skal behandles

 på generalforsamlingen:

 - foreningens havnereglement

 - kontingenter

 - afgifter

 - vedtægtsændringer

 - medlemsforslag

Ændres til:

 

a. Tidspunkt: Generalforsamlingen afholdes hvert år den anden lørdag i marts måned.

b. Indvarsling:

 Indvarsling sker i klubbladet, på hjemmesiden www.virksundlyst.dk samt på opslagstavlen i klubhuset, med mindst 14 dages varsel.

 I indvarslingen skal oplyses forslag til ændringer for følgende, hvis disse skal behandles

 på generalforsamlingen:

 - kontingenter

 - afgifter

 - vedtægtsændringer - foreningens havnereglement

 - medlemsforslag

Motivering af forslaget:

Ændringen er udelukkende for at spare porto, og tilpasse indkaldelses proceduren til dagens Danmark.

Forslag til ændring af paragraf 11, vedr. Indkaldelse til generalforsamling, således at den bliver mere Tidssvarende, og klubben spare en del i porto, samt et kæmpe arbejde med udsendelse på skrift. Forslaget blev sendt til afstemning ved håndsoprækning, forslaget blev vedtaget.

Ændring af vedtægtens § 9. Bådejeren stk. c.

Nuværende ordlyd.

Fartøjer med bådplads i havnen skal være ansvarsforsikret. Kvittering skal forevises før søsætning.

Ændres til:

Fartøjer med bådplads i havnen skal være ansvarsforsikret. Havnen tegner nødvendig ansvarsforsikring for alle både i Virksund havn.

Motivering af forslaget:

Forslaget skal sikre at alle både i Virksund Lystbådehavn er ansvarsforsikret.

De seneste to år har bestyrelsen anmodet medlemmerne om at dokumenter at deres båd var ansvarsforsikret, desværre har kun ca. halvdelen af medlemmerne dokumenteret dette.

Så en kollektiv forsikring vil sikre at alle både er ansvarsforsikret.

Forslag til ændring af paragraf 9, udløste en længere meget livlig debat, til tider næsten for livlig, men problemstillingen blev rimelig belyst både for og imod forslaget.

Bestyrelsen gjorde generalforsamlingen klart, at den stod fast på forslaget og vil gå af hvis forslaget blev forkastet.

Forslaget blev sendt til skriftlig afstemning, forslaget opnåede ikke 2/3 deles flertal, 34 for, 16 imod, og 5 blanke, Forslaget blev dermed forkastet.

Som resultat af dette valgte bestyrelsen, at trække sig, og suspenderede dermed generalforsamlingen.

Afslutning.

Ole takkede af, takkede i øvrigt også Erik og Martin for godt samarbejde, da de ikke stiller op igen.

 

Der vil snarest blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal vælges en ny Bestyrelse m.v.

Den gamle bestyrelse fortsætter som forretningsudvalg indtil da.

Dirigenten: Peter Worsøe.

For bestyrelsen:

Ref.: Kåre F. Johannesen.      Ole Boel Pedersen.              Mogens Hansen.
eif Folke.                              Erik B. Jacobsen.                  Martin Nielsen.