Referat fra generalforsamling lørdag den 14. marts. 2015 kl. 13:00

Dagsorden:

                        Velkomst.

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskab.
 4. Budget, med kontingent, rykker gebyrer og indskud.
 5. Orientering - klubber og udvalg.
 6. a. medlemsforslag. b. bestyrelsesforslag. c. vedtægtsændringer.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter.

Valg til bestyrelsen, på valg er:

 • Formand Ole Boel Pedersen – modtager ikke genvalg.
 • Kasserer Mogens Hansen – modtager genvalg.
 • Peter Worsøe – modtager genvalg.
 • Valg af suppleant, på valg er:
 • Per Ellitsgaard – modtager genvalg

Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er:

 • Revisor Preben Møller
 • Revisorsuppleant Ivan Henriksen

Valg af Broformænd, på valg er:

 • Gl. havn og bro 1. Martin Andersen.
 • Bro 2. Steen Sørensen.
 • Bro 3. Ejgil Boel Nielsen.
 • Bro 4. Svend Jørgensen.
 • Bro 5. John Jakobsen.
 • Bro 6. Kristian Hansen.
 • Bro 7. Kåre Johannesen.

Velkomst.

            Ole bød velkommen til generalforsamlingen.

   

Ad. 1   Som dirigent blev Martin Lindgaard valgt, stemmetællere blev: Svend Primdal, Thomas Rasmussen og Johan Jakobsen, der er mødt 58 stemmeberettiget op.

Det blev godkendt at vi behandler pkt. 3, og pkt. 4, under et da de hører sammen.

                       

           Ad. 2 Formandens beretning:

                     

                      Beretning ordinær generalforsamling marts 2015

Som følge af jeg har valgt ikke at genopstille som formand så er dette min sidste beretning, som følge deraf vil jeg ikke pine jer med en meget lang beretning, men holde mig til enkelte facts fra det år som er gået.

De sidste par år har jeg i min beretningen sagt, at jeg tror, at de fleste sejlere på trods af regn og blæst har fået nogle gode og oplevelses rige sejlture, men det passede ikke helt på året 2014, for vi fik den bedste sommer i mands minde og alle har givet udtryk for at det var lige hvad vi trængte til.

Så mit håb for os alle er, at vi her i sæson 2015 må få lige så godt sejlervej både til tursejlere og kapsejlere.

Ansvarsforsikring:

Sidste år begyndte sejleråret med at vi måtte igennem en ekstraordinær generalforsamling på grund af et spørgsmål om ansvarsforsikring af havnens både samt en vedtægtsændring om samme emne.

Jeg vil ikke trætte jer med at snakke mere om det, men kun orienterer jer om at havnen har tegnet en ansvarsforsikring som dækker for alle både i havnen også for gæstebåde.

Og den dækker på hele havnens område.

Man skal således ikke komme med forsikrings papirer til havnen som det står i vedtægten, når vi så ikke kommer med et forslag til vedtægtsændring i år, skyldes det, forsikringen indgår i havnens almindelige forsikringer, og så må den ny bestyrelse vurderer om der er behov for en vedtægtsændring på et senere tidspunkt.

Jeg har aftalt med Codans forsikrings agent. at der i havnens klubblad vil komme en nærmere forklaring og beskrivelse af hvordan havnens forsikringer virker og skal forståes, så det vil jeg ikke kaste mig ud i at forklarer.

Ansvarsforsikringen dækker kun på havnens område, så det vil være klogt, at den enkelte bådejer selv tegner sin sædvanlige båd forsikringer.

Mastehuset, ungdomshus og kajakhus:

Kåre Johannesen er mastehus ansvarlig, han har gjort et godt stykke arbejde i forsøget med at få plads til alle maste, tak for det kåre, jeg håber du også i år vil varetage opgaven.

I år gælder det også, alle master skal være ude af mastehuset inden den 4. maj for der overtager Havkajak klubben mastehuset.

Er der enkelte master tilbage i mastehuset skal de lægges på maste hylderne udenfor huset.

På sidste års generalforsamling blev det besluttet at bestyrelsen skulle arbejde videre med at få en principgodkendelse til en udvidelse af mastehuset så der kunne blive plads til alle master, Kajakklubben og ungdomsafdelingen.

Der var jo kommet indsigelser imod de planerne vi havde søgt om at få godkendt, især fra borgerforeningen og kommunen mente at vi skulle lave udvidelsen på en anden måde en først planlagt.

Vi har i årets løb haft flere møder med kommunen og en 3-4 møder med borgerforeningen.

På det sidste møde med borgerforeningen som blev afholdt 8. oktober 2014, blev vi endelig enige med dem om at udvide mastehuset lidt mod syd og noget mod nord, det er meget tæt på det første forslag, så det vil havnen også helst.

Siden har vi haft 2 møder med Skive kommunens teknisk forvaltning, selvom man fra tekniskforvaltning havde sat os lidt i udsigt at vi ville få en tilladelse, hvis vi var enige med borgerforeningen, så fandt man på det sidste møde her den 17. februar 2015 på, at det stadig ikke kunne lade sig gøre, for området var stadig et kulturmiljø element og der skulle også skulle tages hensyn til et kulturminde bag ved sejlerskuret, ligesom der også var andre myndigheder der skulle høres.

Peter og jeg protesterede og forlangte at få et møde med formanden for teknik og miljø, det løste åbenbart lidt op for situationen, for det mente man ikke var nødvendig, vi blev derefter enige om at vi skulle komme med nogle færdig lavede tegninger, så ville teknisk forvaltning behandle sagen, idet man udmærket var klar over politikernes holdning.

Så der står sagen lige nu, Peter siger at han er ved at have tegninger færdig.

Så nu må bestyrelsen i gang med kommunen igen.

Havnekran & Mastekran.

Kranen, den nye mastekran, havnes bådstativer og transportvognen har fungeret helt perfekt.

Kran og traktorfører har gjort et godt og frivilligt stykke arbejde, som de skal have en stor tak for, men kran og traktorfører er stadig frivillig, og de kan og skal ikke være på havnen hele tiden.

Det bedste er, at alle bruger de dage der er sat af på listerne i klubhuset, for der er der både Kran og traktorfører til stede.

Der er fremlagt lister hvor man skriver sig på, ligesom vi plejer, i år er det særlig vigtig at man fylder op fra morgen stunden på båd listen, for er der ikke fyldt helt op med både, kan vi begynde at sætte master på tidligere, husk det hele går lettere når alle hjælper alle.

Bestiller man Kran og traktorfører uden for de fastsatte tider skal man betale kørepenge direkte til kran og traktorføreren, for de skal jo ikke have udgifter i forbindelse med at hjælpe med at krane både udenfor de fastsatte tider.

De Både som skal sættes i vandet med vognmanden, skal i år være klar til fredag den 17. april, vognmanden tager de tunge både om formiddagen og de mindre både om eftermiddagen.

Prisen for isætning i år bliver 450 kr. for både under 5T. og 650 kr. for både over 5T. Beløbet er inc. moms, og betales direkte til vognmanden, jeg vil gøre opmærksom på at prisen kun gælder den ene dag, skal man bruge vognmanden på andre tidspunkter, aftaler man selv pris med vognmanden.

Havnestativer:

Alle havnens bådstativer er nu blevet registreret og der er påsat et nummer på alle stativerne, jeg vil anmode om at man passer godt på numret, for det enkelte stativ skal synes hvert år, det skal vi for at kunne dokumenterer overfor forsikrings selskabet at stativerne er i orden og brugbar stand.

Hvilket i øvrigt også må være i alle bådejeres interesse.

På den ordinære Generalforsamlingen den 14. marts 2009 blev det besluttet at indføre en stativ ordning i Virksund Lystbådehavn, på det efterfølgende bestyrelses møde den 22. marts 2009 blev det besluttet at endelig deadline for overgang til havnens stativer er den 1. maj 2016.

Så for at udmønte det allerede besluttede, vi der komme et forslag til reglements ændring, så vi kan få reglementet for havnen til at stemme overens med det allerede besluttede.

Jeg vil også gøre opmærksom på, hvis man betaler depositum for et bådstativ inden den 31. december 2015, får man hele beløbet retur ved afrejse fra havnen.

Stativer der betales depositum for efter denne dato, vil kun få 90 %, af prisen retur ved afrejse, så alene af den grund er det med at komme med i ordningen hurtigst mulig.

Broerne:

Alle broer, fliser og klubhusets tag er nu behandlet med alge fjerner.

Særligt med hensyn til broerne, Alge manden anbefaler at broerne skal forårs rengøres og det er bedst at bruge en stiv kost og skylle med almindelig postevand, så vil man fjerne det meste af de døde alger og alle efterladenskaberne fra mågerne.

Men da broerne desværre er stærkt angrebet af alger, anbefaler algefirmaet at broerne behandles igen til næste forår og derefter hver andet år, det vil gøre at broerne ikke er så glatte ligesom det vil forlænge broernes levetid.

Kiosken:

Sidste år lykkedes det at få Tina og Mehran ansat som forpagtere at kiosken, det var noget helt nyt for dem at skulle drive en Kiosk/cafeteria, det var meningen at Mehran skulle køre kiosken med hjælp af Tina i weekenderne, men det stod hurtig klart for dem, at det ikke gik, derfor har Tina sagt sit job op som skolelærer så de begge kan være her det meste af åbningstiden, jeg syntes de har gjort det godt og fra mange medlemmer og gæster udtrykkes der også stor tilfredshed.

Tina og Mehran vil også lave mad til os i år, så jeg kan kun opfordre til at bruge dem så meget at de også bliver her til næste år.

Gæstesejlere:

Sidste år havde vi besøg af 489 gæste både som var her i havnen mindst et døgn, det var en lille fremgang på 14 både, det må nok tilskrives det gode vejr der var sidste år.

Autocampere på beddingspladsen er stadig en god ide, vi havde besøg af 86 autocampere i 2014, også en lille fremgang i forhold til 2013, hvilket jeg syntes er flot, jeg har kun hørt rosende ord fra autocampisterne så jeg tror på at der vil komme mange flere i år.

Så husk at almindelige biler ikke parkeres på nord siden af midterrabatten.

Derudover bliver Virksund Lystbådehavn besøgt af rigtig mange turister fra landsiden. Hvilket er rigtigt godt både for havnen, kiosken, ja hele området.

Jeg vil også minde jer om, at det er vigtigt man husker at få sit optaget/fri skilt på bådpladsen, sat på fri når man sejler væk fra havnen en nat eller mere, for så er det meget lettere for gæstesejlere at finde en plads.

Hvis man så også husker at skrive på skiltet med en forventet tilbagekomst tid, så er ens plads også ledig når man kommer hjem igen.

Jeg vil gøre opmærksom på at havnens reglement foreskriver at der skal være et optaget/fri skilt på alle pladser.

Der kommer senere et forslag om at sætte bådplads bredden på den grønne side af skiltet, et forslag som bestyrelsen støtter.

Havnefoged:

Det er også vigtigt at vi har en havnefoged som viser sig flere gange dagligt på havnen, for gæste sejlere har mange spørgsmål, og forventer også der er en vis service i havnen.

Så hvis der er et par stykker blandt havnens medlemmer som kunne tænke sig at give et nap med som havnefoged så lad Leif Folke det vide snarest.

Bådpladserne:

Vi er så heldige her i Virksund, at næsten alle bådpladser i havnen er udlejet, der var 13. der fik fast bådplads i år, Dem vil jeg byde rigtig hjertelig velkommen i havnen og håbe at de vil føle sig velkommen og godt tilpas her i Virksund lystbådehavn.

Vi har pt. 5 ledige bådpladser.

Vi har pt. 16 på ventelisten, heraf er der 2. som er ved at købe båd og en 4 stykker som har båden hjemme til reparation, resten har ikke ønsket at komme i vandet i år af den en eller anden grund.

Så hvis der nogen der ønsker plads i havnen nu, så er det mulig at få en fast plads øjeblikkelig.

Sikker havn:

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på at få Virksund Lystbådehavn certificeret som sikker havn, vi er næsten færdige, og regner med at blive certificeret her i foråret.

Foreninger i Virksund.

Det årlige møde med foreningerne i Virksund området forløb rimeligt, referatet bliver offentliggjort i klubbladet.

Sct. Hans Bål tirsdag den 23. juni, samarbejder vi med de andre foreninger om, Bål taler i år bliver Skives Viceborgmester Preben Andersen, bålet tændes efter båltalen ca. kl. 20,30. vær opmærksom på at tidspunktet er rykket en halv time frem.

Slut op om arrangementet og tag familie og venner med til Sct. Hans bål i Virksund.

Kræmmermarked i Virksund holdes i uge 29 fra den 16. juli til 19. juli.

I år bliver der ikke boder på havnens område, grunden til det er, at borgerforeningen ikke ønsker at holde sig til den skriftlige aftale der er lavet og skulle gælde for år 2014 og frem, man stillede simpelthen hen havnen overfor et ultimativt krav om at vi skulle gå 25 % ned i indtægt. Da havnen ikke vil arbejde under ultimative krav, blev vi enige om at slutte samarbejdet omkring kræmmermarked øjeblikkeligt.

Internet:

Jeg vil sige tak til Zebnet for et godt og sikkert netværk. Og så vil jeg gentage:

Internet adgangen i havnen har nu kørt nogle år, jeg syntes at det har fungeret godt, Ligesom at det overholder myndighedernes krav til internet i havnene.

Eneste lille minus er at gæstesejlere skal op i klubhuset for at få en gratis internet forbindelse, det har så haft den fordel at vi ikke har været nød til at skifte kode hele tiden.

Den aftale, havnen har med Zebnet betyder at alle medlemmer og gæstesejlere kan komme på nettet når man opholder sig i havnen.

Gæstesejlere kan få en kode til nettet når de betaler havnepenge, og så skal de som sagt opholde sig i klubhuset når de vil på nettet.

Medlemmer med bådplads i havnen skal have sin egen kode, koden fås ved at sende en mail til Zebnet og anmode om det. har man brug for en ekstra kode kan man mod et mindre beløb tilkøbe det, spørg Zebnet.

Man sender en mail til Jan@zebnet.dk hvor man anmoder om en kode til Virksund lystbådehavns HotSpot_klub, man oplyser sit pladsnummer, sit navn og sin hjem adresse, herefter får man sin personlige kode med posten.

Medlemmer der har en kode fra sidste år vil automatisk få sin kode forlænget, så de skal ikke foretage sig noget undtaget hvis det ikke virker, så må man selv kontakte Zebnet pr. mail.

Det er Antennespecialisten Skivevej 244, 8831 Løgstrup der har firmaet Zebnet tlf. 86 64 32 45.

Jeg vil lige sige til dem som tror at bestyrelsen har koder til internettet, det har bestyrelsen ikke, så vil man på nettet skal man selv henvende sig til Zebnet.

ÅBEN HAVN.

Der bliver ikke Åben Havn i år, men Flid arbejder på et landsdækkende åben havn projekt til næste år, vi har meldt os til at deltage i det. Så vi håber at det lykkes at få det iværksat.

Stormvejr:

Ja vi skulle lige have et par storme i efteråret.

Jeg må sige at vi her i Virksund var meget heldige, højvandsmuren holdt vandet ude af klubhuset.

Dog skal pumpebrøndene lukkes i bunden med cement, idet højvandet ellers kan trænger op, den vej op.

Ellers var der kun et par presenninger som blæste i stykker på bådene.

Med hensyn til muren omkring klubhuset, så ser det ud til at det som vi har svummet den med, her i efteråret holder.

Klubbladet:

Jeg synes vi har et godt klubblad, og jeg syntes faktisk det er blevet bedre siden vi er gået over til at udsende det elektronisk. Det udkommer på hjemmesiden.

Og Jeg har sendt bladet til alle, jeg har e-mail adressen på.

Men for at vi fortsat kan have et godt, interessant og læsbart klubblad, vil jeg opfordre til, at der er flere af jer, der skriver til Mogens med stof til bladet, det kan være tur beretninger, oplevelser på vandet, i havne og meget, meget mere, kun fantasien sætter grænser.

Jeg vil også gøre opmærksom på, at man kan annoncere i bladet, man henvender sig til redaktør Mogens Hansen for råd og vejledning.

Hjemmesiden: www.virksundlyst.dk

Hjemmesiden er god, og den bliver også besøgt af rigtig mange, men for at hjemmesiden hele tiden kan være spændende, interessant og man virkelig føler at den er værd at besøge, så må/skal vi alle fodrer webmastert Gerda Pedersen med nyt til siden, hele tiden.

Og så skal vi alle huske at bruge hjemmesiden, jeg har selv hjemmesiden som åbningsside på min pc, alle ændringer, resultater, klubbladet, referater og meget mere, vil komme på hjemmesiden straks det er kendt.

Arbejds og oprydningsdag:

Jeg vil også lige gøre opmærksom på at havnens arbejdsdag er søndag den 26. april kl. 09.30, mød op til denne dag, så vi kan få alt sat på plads, få ryddet op overalt og få gjort klubhuset og havnen hel klar til den nye sejler sæson.

Pladsmand:

Der skal lyde en stor tak til Lindy Gandrup for hans hjælp som pladsmand på havnen, jeg vil igen i år takke ham for hans måde at holdt området på, altid pænt.

Jeg vil også sige tak til alle havnens medlemmer og frivillige der har hjulpet til på den ene eller anden måde i årets løb.

Tak til sejlklubben og Havkajakklubben for et godt samarbejde i det forløbne år.

Jeg vil slutte beretningen med at sige:

Efter 8 år som formand for Virksund sejlklub, 2 år som bestyrelsesmedlem, 4 år som næstformand og 8 år som formand for Virksund Lystbådehavn, så er tiden kommet til at overlade stafetten til en ny formand for Virksund Lystbådehavn.

Jeg vil gerne sige en stor tak til alle jer medlemmer som har vist mig stor tillid igennem alle årene og til sidst vil jeg takke alle mine bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde i alle årene.

Ligesom jeg vil ønske alt godt og god vind til Virksund lystbådehavn fremover.

Herefter vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen. Tak.       

Generalforsamlingen godkendte beretningen efter enkelte kommentarer.

Ad.3 Kasseren, Mogens Hansen, fremlagde regn skabet og redegjorde for de vigtigste poster.

        Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad.4 Budgettet for 2014, blev fremlagt og gået igennem, godkendt af generalforsamlingen.

Ad.5 Sejlklubben:

       Erling Østergaard orienterede, om generalforsamlingen, i sejlklubben og indsamling af            medlems forslag, til aktiviteter, som der kunne arrangeres under sejlklubben, Erling                orienterede også om, de forskellige aktiviteter, som den nye sejler sæson byder på.

      Det blev oplyst at der er kommet nye åbningstider for slusen i år, opslag kommer senere.

     Klubbladet:

Mogens Hansen kunne fortælle, at det kører fornuftigt, med klubbladet og hvis man oplyser sin E-mail adresse, vil man få det sendt til denne.

Fest udvalget:

Birgitte Hansen fortalte om de aktiviteter som festudvalget har og har haft gang i, efterlyste tilskud til finansieringen af skakspillet samt tilskud til sparebøtten, Mogens foreslog at udvalget henvender sig til bestyrelsen.

Årets sommerfest kommer til, at være den 15/8 2015, man vil i år igen slå festerne sammen til en fest, da det gik fint sidste sæson.

Gråsælerne:

Erik Fårup orienterede, om de forskellige tiltag, som gråsælerne har haft gang i, eksempelvis at ældre sæler, fortæller om de ture de har haft, her ligger mange gode fortællinger og venter.

Man efterlyste igen yngre sæler, selvom man godt er klar over, at de nok er arbejdsramt.

Kajak klubben:

Der var detsvære ikke mødt nogen op fra kajakklubben.

Ad.6      Medlems forslag:

Der er indkommet 2 forslag, fra Tune Boss.

1. På min sommer tur rundt i Danmark, så jeg i flere sjællandske havne, at de på deres optaget ledig skilt, havde sat tekst på den grønne side, hvor der stod: eks: Max 3.50 m. eller hvor bredt der er mellem pælene. Det synes jeg er en rigtig god service overfor gæstesejlerne. Hvor ofte har man ikke set en båd prøve, at komme ind, hvor båden var for bred, det er selvfølgelig meget sjovt at se på, men ikke for dem der sejler båden.

Det burde vi også gøre, om det skal være den enkelte bådejer eller havnen der skal gøre/betale det, kan man jo altid diskutere?

Men jeg har endnu ikke fundet hvor man kan købe mærker at sætte på, men det må kunne findes.

2. Jeg har i lang tid synes, at vi efterhånden har fået en rigtig dejlig og pæn havn, men den kunne gøres endnu pænere, hvis der blev plantet nogle træer rundt omkring, området omkring er noget bart og forblæst at se på. Det kunne sagtens lade sig gøre, også uden at træerne kommer til at stå i vejen, eksempelvis ude langs med bro 4 og rundt om klubhuset. Det vil med tiden være med til at give området mere karakter, og det vil ikke koste alverden. Nogen vil måske sige hvad så med fuglene, jeg tror de vil sætte sig i træerne i stedet for på sallingshornene.

Begge forslag blev vendt og drejet, med en del snak frem og tilbage om ulemper og fordele, enden på det hele blev, at generalforsamlingen vedtog, at gennemføre forslagene, bestyrelsen finder en måde, at gennemføre dem på.

Bestyrelses forslag:

                      Forslag til reglements ændring.

Nuværende:

Bukke m.v. til brug ved vinteropbevaring skal fremskaffes af ejeren.

Ændres til:

Bådejere der ønsker at bruge havnens beddings område efter den 1. maj 2016, er forpligtiget til at indgå i havnens stativ ordning fra denne dato. Medmindre der er lavet anden aftale med havnens bestyrelse.

 

Motivering af forslaget:

Forslaget stilles for at tilpasse reglementet så der ikke er nogen tvivl ved den endelige overgangen til stativordningen pr den 1. maj 2016. Det vil sige, efter denne dato skal alle private stativer, vogne m.v. være fjernet fra havnens område.

Hvis der skal dispenseres, tænkes der på både hvor havnens stativer ikke kan tilpasses til båden, eksempelvis Katamaraner.

 

Forslaget affødte en diskussion, om hvorvidt at overgang til stativordning var vedtaget på en generalforsamling, og om det var rimeligt for alle medlemmer, det blev dokumenteret, at det er vedtaget på en generalforsamling (2009), og indfasningen blev lagt ud til bestyrelsen.

Da dette var endeligt afklaret, kunne vi gå over til afstemning om forslaget, som egentlig ”kun” var en reglements ændring, afstemningen blev efter forlangende skriftlig, og endte med 47 for, 9 imod og 2 blanke, forslaget er vedtaget.

 

Vedtægtsændringer:

Der var ikke forslag til vedtægterne.

Ad.7              Valg til bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter.

Valg til bestyrelsen, på valg er:

Formand Ole Boel Pedersen – modtager ikke genvalg.

Da Ole ikke ønskede, at genopstille, skulle der vælges en ny formand, der var 2 kandidater,

Niels Ove Jespersen og Martin Lindgaard, i og med, at Martin stillede op som formand, overtog Ole dirigent rollen.

Efter valghandlingen var resultatet som følger:

Niels Ove Jespersen 22 stemmer.

Martin Lindgaard 35 stemmer.

Martin Lindgaard er herefter valgt som ny formand.

Her efter takkede Mogens, på bestyrelsens vegne, Ole for hans store indsats gennem de mange år, både i havnen og sejlklubben, og overrakte ham en kurv, som han skulle vider give til Irene, med tak for lån af Ole, til ham selv var der et gavekort til forretningerne i Viborg.

Herefter gik vi videre med valg af øvrige medlemmer.

Kasserer Mogens Hansen – modtager genvalg, blev valgt igen.

Peter Worsøe – modtager genvalg, blev valgt igen.

Valg af suppleant, på valg er:

Per Ellitsgaard – modtager genvalg, blev valgt igen.

Bestyrelsen for Virksund Lystbådehavn ser efter valget sådan ud:

Formand: Martin Lindgaard.

Leif Folke Pedersen.

Mogens Hansen.

Kåre F. Johannesen.

Kristian Brøns Nielsen.

Peter Worsøe.

Suppleanter:

Nils Ove Jespersen.

Per Ellitsgaard.

Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er:

Revisor Preben Møller, her blev Ole Boel Pedersen valgt som ny revisor.

Revisorsuppleant Ivan Henriksen, her blev Dan Nielsen valgt som ny suppleant.

Valg af Broformænd, på valg er:

 • Gl. havn og bro 1. Martin Andersen, blev genvalgt.
 • Bro 2. Steen Sørensen, blev genvalgt.
 • Bro 3. Ejgil Boel Nielsen, blev genvalgt.
 • Bro 4. Svend Jørgensen, blev genvalgt.
 • Bro 5. John Jakobsen, her blev Arne Albertsen valgt, da John har flyttet bro.
 • Bro 6. Kristian Hansen, blev genvalgt.
 • Bro 7. Kåre Johannesen, blev genvalgt.

Dirigenter:

                

Martin Lindgaard                                                        Ole Boel Pedersen

For bestyrelsen:
Ref.: Kåre F. Johannesen.                                   Martin Lindgaard.                                      Mogens Hansen.                                                 Leif Folke.                                               Peter Worsøe.                                                    Kristian Brøns Nielsen.