GENERALFORSAMLING 2016 
  
Virksund den 12. marts 2015. 
 
 
Referat af ordinær generalforsamling i Virksund Lystbådehavn lørdag den 12. marts 2016 kl. 13.00 i klubhuset. 
 
Dagsorden: 
 
Formand Martin Lindgaard bød velkommen. Der blev afholdt 1 minuts stilhed til markering af 3 afdøde medlemmer: Henning Jensen, Uldbjerg, Niels Peter L Smith Jensen, Højslev og Frank Jacobsen, Virksund. Ære være deres minde.  
 
1. Valg af dirigent og stemmetællere. Beslutning:  Svend Primdal blev valg som dirigent efter forslag fra bestyrelsen. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Ligesom generalforsamlingen godkendte den udsendte dagsorden. Der var 5o stemme berettigede medlemmer.  
 
2. Formandens beretning. Beslutning:   Martin gav indledningsvis en begrundelse hvorfor han af helbredsmæssige årsager har følt det nødvendigt at træde tilbage som formand.   Martins beretningen gengives i nedenstående punkter: 
 
1. Punkt var at få genetableret samarbejdet med borgerforeningen omkring kræmmermarkedet. Jeg er udmærket klar over, at det er til en vis gene for havnens medlemmer pga. af kaotiske parkeringsforhold.  Men jeg tænker, at fordelene for havnen er store: - Cafeen – der kommer mange gæster  - Ca. 6.500 kr. i indtægt (som nemt kan øges med ca. 4000 kr. når skinnerne nu bliver taget op – husk at give Lindy hurtig besked, om det bliver klar til uge 29) - Gæstesejlere  Uge 28: 2175 kr. Uge 29: 5175 kr. Uge 30: 3000 kr. - Vort omdømme i Virksund En bøn til i år. Prøv at tænke over at hvis I skal ud at sejle længere tid og tager af sted i ugerne op til 29, husk så at parkere på beddingspladsen – 3 – 4 biler på vej ned til kranen sidste år.  
 
2. Da jeg blev valgt, sagde jeg at jeg ikke var en ny Ole. Underforstået, at jeg ikke kunne være om al ting som Ole havde været. Bestyrelsen har taget godt imod mig og har været lydhør over for de forandringer som jeg stod for. Vi tog i bestyrelsen hurtigt fat på at lave en arbejdsfordelingsplan, som jo kan findes på hjemmesiden. Arbejdsfordelingsplanene har været en stor hjælp for mig. 
 
Men der sker selvfølgelig uforudsete problemer: a. Mastekranen drillede og måtte have ny motor, som nu er dækket ind og vi håber det løser problemet  b. Fjordvarmen blev utæt. Selve det hus som er monteret på de 2 spiraler – der hvor man går fra Pelslangen og ind i spiralen, var tæret fuldstændig op – en kæmpe opgave med dykker og få dem hejst op – repareret og sænket på plads igen. Godset er nu lavet meget kraftigere og der er sat en anode på hver. Det var en dyr reparation, men stadig har fjordvarmen været en rigtig god investering 
 
3. Standerhejsningen – en dejlig dag med stort fremmøde og god stemning. Stor tak til forsangerne. Tak til NO og Leif for jeres indsats og intro til Sikker Havn. 
 
4.  Kuvertordning – selv om det altid er svært at sammenligne de enkelte år, så må vi sige, at det ikke ser ud til at kuvertordningen har formindsket indtægten.  
 
5. Bådisætning/bådoptagning og oprydningsdage: Stor tak til alle kran- og traktorførere. Kåre og jeg stod for planlægningen og vi fik ret hurtigt fat i flere så den enkelte ikke skal være så belastede. 

Hvis jeg skulle komme med et enkelt opstød så er det, at der stadig er mange som ikke overholder det at have en hjælper med. I år har vi skrevet en hjælper på sedlerne – det betyder, at vi gerne vil have en ekstra mand/kvinde til at hjælpe med stativer etc. – bare. Forsikringssag: Det har vist sig at forsikringsselskabet Codan alligevel ikke, som ellers lovet, vil tegne en kollektiv ansvarsforsikring. Alle bådeejere i havnen SKAL derfor selv som minimum tegne en ansvarsforsikring på deres båd.   Oprydningsdagen i foråret var som vanlig en dejlig dag med masser af folk til at hjælpe – måske skulle vi ved bådoptagningen lave noget lignende – det var forstemmende, at ganske få mennesker var til stede for at hjælpe med oprydningen. Det er som om, at når folk har fået deres egen båd op så er alt…… Måske kunne det laves sammen med en afrigger fest. 
 
6.  Mastehus: Vi har i bestyrelsen haft mange drøftelser angående nyt mastehus. Vi har ligeledes haft et udvalg siddende til afklaring af kajakklubbens behov for opbevaring af kajakker. Vi er i bestyrelsen helt enige om, ikke på nuværende tidspunkt, at sætte et kæmpe byggeri i gang, hvor finansieringen ikke afklaret. Vi har undersøgt flere modeller for hvordan kajakklubben kunne bidrage til huslejen. Lige fra passivt kontingent til et lokaletilskud. Når vi kender kajakklubbens behov kan den nye bestyrelse fortsætte arbejdet med, at lave en mindre udvidelse af mastehuset, hvor der evt. bliver plads til kajakker og hvor man ikke spænder ben for evt. senere at lave toilet og bruser. Men en ting mere er denne bestyrelse enige om – vi vil ikke være med til at lave et klubhus i det område af havnen 
 
7.  Lidt af hvert: - Containere: Vi har fået lavet om på tømningsordningen for containeren nede i kranområdet - Rotter – lavet en aftale omkring bekæmpelse - 2 forslag fra sidste generalforsamling – en udført og en hænger – har aftalt med Tune - Gamle stativer – har ringet rundt til dem som har båd til salg og har fået nogle af dem over på nye stativer, så bådene kan flyttes hvis de ikke er solgt 1. maj. Men en ting står fortsat fast – 1. maj skal alle gamle stativer være fjernet. Alt andet vil være en hån mod dem som har følt sig tvunget ind i den nye stativordning - Den gamle mastekran er ikke forsikret – altså på eget ansvar - Internet – Nye sendere – hurtigere forbindelse – ny sendeantenne yderst på bro 7 - Skilte – Vej vejen ind til Virksund - Lappet huller i asfalten – Privat fællesvej, men hvor kommunen har vedligeholdelsespligten - Øldåser – min dårlige samvittighed, hvem kan hjælpe? o Tak til bestyrelsen – ikke mindst Mogens, som har taget et stort slæb, ikke mindst her på det sidste o Klubblad – tak til Mogens (gave) – fremadrettet er det Per Ellitsgaard o Tak til Kran- og traktorførere o Tak til alle jer som deltog i oprydningsdagen, med håb om, at flere (gerne andre kræfter) deltager om efteråret  o Tak til Lindy, som holder området så pænt for os o Tak til Gerda for stor hjælpsomhed med bl.a. hjemmesiden og tak til den nye webmaster (Gave) o Tak til sejlklubben o Tak til Tina og Meran o Tak til festudvalget o Tak til Gråsæler o Tak til Jørgen for stor indsats med rengøring af broerne o Til sidst en tak til alle dem som har fortjent det og som jeg har glemt 
 
Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingens behandling.  
 
Formandens beretning blev herefter godkendt med stor akklamation 
 
I Forlængelse af beretningen tog Martin Lindgaard ordet for at foreslå at generalforsamlingen udnævner  Ole Boel som æresmedlem med følgende begrundelse: 
 
”Kære Ole - Da jeg tog over sidste år, viste du formatet, du har været en stor hjælp for mig – jeg har altid kunnet spørge. Du har i ca. 22 år arbejdet med bestyrelses arbejde – først i sejklubben som kasserer, - senere som formand og de sidste mange år som kasserer og formand for Virksund Lystbådehavn. Du har en meget stor andel i havnens udseende i dag  - Udvidelse af havnen med bro 5, 6, og 7. - Ombygning af klubhuset - Opførelse af ny båd- og mastekran - Indførelse af nye bådstativordning

Har gennem alle årene været en aktiv kapsejler - Den årlige mandetur som blev startet tilbage i 1996 af Mogens, har du også været deltager og arrangør i
Ikke mindst har du været dygtig til at finde personer, med forskellige kompetencer, som har kunnet hjælpe med arbejdsopgaver. Men først og fremmest er du gået forrest, når der skulle udføres et stykke arbejde. Du har været meget synlig på havneområdet. Bestyrelsen har enstemmigt vedtaget at indstille dig til æresmedlem for Virksund Lystbådehavn og håber på generalforsamlingens opbakning til dette. Ole Boel Pedersen blev af med generalforsamlings akklamation udnævnt til æresmedlem.  

 
3. Regnskab. Beslutning: Kasser Mogens Hansen gennemgik regnskab 2015 samt budget 2016.  Regnskabet blev godkendt.   4. Budget med kontingent, rykkergebyrer og indskud. Beslutning: Budget og takstblad med kontingent mm blev godkendt. 
 
5. Orientering - klubber og udvalg. Beslutning: Sejlklubben: Formand for Sejlklubben Erling Østergaard gav en status fra Sejlklubben – og så tilbage på en sæson med mange gode oplevelser og aktiviteter. Vi ser alle frem til en god og forhåbentlig solrig sommer med masser af ture, kapsejladser og oplevelser. Se i øvrigt mere på hjemmesiden og på aktivitetskalenderen.   Klubbladet: Mogens Hansen, der i mange år har været redaktør af bladet gav en redegørelse for bladets virke gennem tiden. Mogens efterlyste en melding på om generalforsamlingen gerne ser bladet fortsætte – eller om det er ”nok” med hjemmesiden. Det var overvældende stemning for at fortsætte med klubbladet. Det læses af rigtig mange!   Per Ellitsgaard har indvilget i at overtage redaktørposten. Stort tak for dette og stor tak til Mogens for tiden som redaktør.  
Festudvalget:  Birgitte Hald fra Festudvalget gennemgik aktiviteterne i 2015. Der var her stor succes med sommerfesten – der var helt udsolgt. I år afholder vi sommerfesten den 20. august 2016 – så husk tilmelding i god tid! 
 
Gråsælerne:  Peter Worsøe fortalte om de mange aktiviteter og ture Gråsælerne har deltaget i. Man mødes normalt hver 14. dag (eftermiddagen) Der er også åbnet op for enkelet medlemmer fra Hjarbæk.   
 
Havkajak Klubben: Alice fra Kajakklubben fortalte om klubbens aktiviteter og ønsker til fremtiden. Der har været stor tilgang af medlemmer og man er nu oppe på 67 medlemmer, så der er pt sat stop for yderligere tilgang. Man har etableret en Facebook side. 1. maj flytter vi ind i masteskuret. Vi efterlyser også muligheder for at have plads om vinteren. Vi går gerne i samarbejde med havnes bestyrelse for få bedre lokaliteter. Ligesom kajakklubben selvfølgelig også gerne medfinansierer nye lokaler. 
 
6.  Medlemsforslag: Følgende forslag er rejst af medlem NH Nielsen, Hellen-Kamilla: Beslutning: Niels H Nielsen begrundede forslaget – Se bilaget til generalforsamlingen. – Selve forslaget lyder således: 
Søsætning med havnekran for seniorer og gamle sejlere: Tredje weekend i maj måned.  Optagning med havnekran for seniorer og gamle sejlere: Anden weekend i september måned 
 
Bestyrelsen udtrykte sin forståelse for forslaget og vil gerne høre generalforsamlingens vurdering.
Der var stor opbakning til forslaget, idet der dog blev påpeget at der medfølger en forpligtigelse til at sørge for oprydning på pladsen de pågældende dage. Der var også forståelse for at det var bestyrelsen der fastlægger de respektive dage i maj og september. 
 
Der blev ønsket skriftelig afstemning om forslaget:   For forslaget stemte 45 -  4 stemte imod og 1 blank.  Forslaget er herefter vedtaget og oversendes til bestyrelsen for den nærmere planlægning.  
 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter: 
 
Valg af ny formand, da Martin trækker sig af private årsager. Beslutning:  Bestyrelsen foreslog Mogens Hansen. Der var ikke flere der ønskede at stille op til posten. Mogens Hansen blev valgt.  
 
Valg til bestyrelsen, på valg er: 
 
 Kåre Johannesen – modtager genvalg.  Leif Folke næstformand – modtager genvalg.  Kristian Brøns Nielsen – modtager genvalg. Beslutning: Følgende blev valgt ved skriftelig afstemning: Niels Ove Jespersen  Leif Folke Kåre Johannesen  Birgitte Hald Hansen (for 1 år, pga. formandsskifte) 
 
Valg af suppleant, på valg er:  Niels Ove Jespersen – modtager ikke genvalg Beslutning:  Alland Handberg blev valgt som suppleant ved skriftelig afstemning. 
 
Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er:  Revisor Leif Tørring Revisorsuppleant Erik Fårup Beslutning: Leif Tørring blev genvalgt og Kristian Brøns Nielsen blev valgt som revisorsuppleant.  

Valg af Broformænd, på valg er:  Gl. havn og bro 1. Martin Andersen.  Bro 2. Steen Sørensen.  Bro 3. Ejgil Boel Nielsen.  Bro 4. Svend Jørgensen.  Bro 5. Arne Albertsen   Bro 6. Kristian Hansen.  Bro 7. Kåre Johannesen. Beslutning:  Der var genvalg til alle 
 
8. Eventuelt. Der var forslag fra Allan Andersen om at gøre en ekstra indsats for at tiltrække flere yngre sejlere. Vi mangler en indsats for at tiltrække de yngre familier. Bestyrelsen opfordres til at se på om der kunne ske ændringer af f.eks. indskudsbeløbet – så det for eksempel kunne betales over en årrække. Det kan være en stor udskrivning for en familie at skulle betale både indskud og stativ ved siden af en bådanskaffelse. Der var positive tilkendegivelser omkring forslaget. Bestyrelsen vil arbejde videre hermed. 
 
Jørgen Christensen efterlyste at der blev arbejdet med en mere langsigtet og større vision for fremtiden for havnen. Omkring udvidelse af masteskuret bør det gennemtænkes fra grunden så det bliver et ordentligt og langsigtet projekt, der for eksempel kan etableres i etaper. Der var flere der bakkede op om ønsket om dette ønske. 
 
Den nye formand Mogens Hansen afsluttede generalforsamlingen med at takke alle, afgående, nyvalgte etc. Herunder især en stor tak til Martin for den indsats han har gjort som formand i det forløbne år. 
 
Herudover tak til dirigenten Svend Primdal for god og kompetent ledelse af generalforsamlingen 
 
Referent:   Kristian Brøns Nielsen                                 Dirigent Svend Primdal