Referat af.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 2017.

Lørdag den 11. marts 2017 kl 13.00 i Klubhuset, Virksund

Formand Mogens Hansen bød velkommen.

Herefter indledtes generalforsamlingen med 1minuts stilhed for 3 af havnens medlemmer der døde i 2016: 23. marts Freddy Eriksen – 28.april Erik Fårup – 15.november Kris Stanczuk.

Æret være deres minde.

 

1.Valg af dirigent og af stemmetællere.

Martin Lindegaard blev valgt efter forslag fra bestyrelsen.

Martin Lindegaard konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og konstaterede  endvidere, at der er fremmødt 77 stemmeberettigede medlemmer.

Herefter blev der valgt 3 stemmetællere, en fra hvert bord.

2.Formandens beretning

Mogens Hansen aflagde beretning for perioden siden sidste generalforsamlingen 12. marts 2016.

Formandens beretning er vedlagt referatet, som bilag A.

Efter aflæggelsen af beretningen blev der fra salen spurgt om beretningen var offentliggjort eller fremsendt til andre inden generalforsamlingen?

Det blev oplyst at beretningen i vedtægterne er beskrevet som formandens beretning, og at proceduren omkring beretningen i 2017 er lig den procedure, der har været fulgt de foregående år.

Herefter blev der fra salen opfordret til, at beretningen fremtidigt udarbejdes som bestyrelsens samlede bestyrelse. Bestyrelsen tog dette til efterretning.

Herefter blev beretningen godkendt.

3.Regnskab for 2016 – udsendt med dagsordenen.

Kasserer Leif Folke fremlagde regnskabet for 2016.

Regnskabet blev godkendt.

4.Orientering om budget for 2017, samt takstblad 2017 og forslag til takstblad 2018

Udsendt med dagsordenen:

                          Bilag nr. 1: Takstblad 2017

                          Bilag nr. 2: Forslag om indfrielse af depositum

                          Bilag nr. 3: Takstblad 2018

                          Bilag nr. 4  Takstblad 2017/2018

                          Bilag nr. 6: Nyt medlem 2017

                          Bilag nr. 7: Forslag til m2 inddeling

Kasseren gennemgik takstblad 2017, bilag nr. 1

samt redegjorde for forslag til nyt takstblad, herunder forslag om indfrielse af depositum, samt forslag til ny m2 (pladsinddeling) bilag nr. 2 -7

Herefter var der en bred debat om forslagene til ændring af takstbladet, forslaget om indfrielse af depositum for bådstativerne samt forslag om ny pladsinddeling,

Under debatten blev der stillet spørgsmål ved om det var hensigtsmæssigt at indfri depositum for bådstativer.

Ligeledes blev der efterlyst en langsigtet investerings- og udviklingsplan.

Efter forslag fra dirigenten blev:

Bilag nr. 1 takstblad for 2017 godkendt

Forslagene om ændringer af takstblad, indfrielse af depositum samt til ny pladsinddeling blev tilbagesendt bestyrelsen til videre overvejelse.

5.Orientering fra Klubber og udvalg:

Virksund Sejlklub: Formand Kenneth Stjerneby Mortensen orienterede om den ny bestyrelse valgt på klubbens generalforsamling 2017.

Oplyste at der forsat var god tilslutning til onsdagssejladserne, der er stor tilslutning til pigesejlads og et rimmelig antal medlemme (8-10) i ungdomsafdelingen.

Vedr. sejlerskolen er der fortsat et samarbejde mellem Virksund Sejlklub (praktisk sejlads) og Viborg Sejklub (teori)

Oplyste at der i 2016 er anskaffet en ny klubbåd til erstatning for den hidtidige.

Virksund havkajakklub: Formand Alice Nørgaard oplyste at klubben har ca. 60 medlemmer.

Der er ikke på nuværende tidspunkt vinteraktivitet, men bestyrelsen overvejes p.t. mulighederne herfor.

Klubben overvejer endvidere nye aktiviteter, eks. standing  paddle board. Klubben ønsker fortsat bedre faciliteter på havnen.

Gråsælerne: Peter Worsøe oplyste at der fortsat er god gang i Gråsælerne med et pænt fremmøde (25 -35). Der afholdes 2 arrangementer om måneden i perioden november – marts, som regel et møde i klubhuset og et besøg på museer, virksomheder o. lign.. Opfordrede alle der har tid til at deltage.

Turudvalget: Niels Ove Jepsen oplyste at der fortsat satses på to årlige ture. ”Fur turen” og ”Mandeturen”. I 2016 blev ”Furturen” aflyst grundet manglende tilslutning, nok fordi turen var flyttet til en anden dato. Der overvejes en længere Mandetur, 5 -7 dage- evt. til Læsø i 2017.

Festudvalget: Festudvalget har i 2016 stået for den årlige havnefest i samarbejde med Cafeen. Havnefesten gentages i 2017 på samme tidspunkt som i de foregående år.

Festudvalget er selvsupplerende og har i 2016 ændret sammensætning.

Havnens hjemmeside: Havnens Webmaster Hans Egelund orienterede om havnens nye hjemmeside, der forventes at erstatte den nuværende i løbet af foråret 2017.

6.Forslag fra Medlemmer

Der er ikke modtaget forslag

7.Forslag fra bestyrelsen

Forslag til vedtægtsændringer: udsendt med dagsordenen, bilag nr. 8.

Peter Worsøe redegjorde for forslaget til vedtægtsændringer.

Efter redegørelsen udspandt der sig en heftig debat.  Bl.a. repræsentanter for Virksund Sejlklub rejste en række indvendinger imod forslaget.

Herefter blev forslaget bragt til afstemning.

Afstemningen: 25 for, 47 inod 2 blanke og 1 ugyldig. Forslaget er dermed afvist

Forslag til tilføjelse til havnereglementet. udsendt med dagsordenen, bilag nr .9.

Kåre Johannesen/Peter Worsøe redegjorde for forslaget.

Efter en kort debat blev forslaget:

Vedtaget

8.Orientering om projekt til udvidelse og ombygning af mastehus og depotbygning.

Peter Worsøe orienterede om det foreliggende skitseforslag for en udvidelse og ombygning af det nuværende mastehus og jolleskur, for opførelsen af en ny depotbygning, samt for mulighederne for at indrette toilet og bad i det ombyggede mastehus og jolleskur. Herudover blev der orienteret om det påtænkte videre forløb, herunder at beslutningen om iværksættelse forelægges generalforsamlingen til vedtagelse  når det endelige projektet og budget foreligger.

Orienteringen blev taget til efterretning.

9.Orientering om renovering af legeplads.

Birgitte Hansen orienterede om det igangværende projekt vedrørende en renovering af legepladsen, herunder om de senest indkomne sponsortilsagn, i alt er der tilsagn om ca. 80.000. Det mangler fortsat svar på en række ansøgning om sponsorstøtte. Det forventes at projektet kan iværksættes i 2017, når bestyrelsen har taget endelig stilling til budgettet for gennemførelse af projektet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

10.Valg til bestyrelsen.

Valg af formand

På valg er:

Mogens Hansen valgt for et år i 2016 – modtager genvalg.

Bestyrelsesmedlem Niels Ove Jespersen meddelte at han på opfordring stiller op som kandidat til formandsposten.

Herefter blev der fra forsamlingen givet udtryk for en opfattelse af en splittet bestyrelse. Der blev endvidere efterlyst en tilkendegivelse fra bestyrelsen øvrige 4 medlemmer.

1 bestyrelsesmedlem tilkendegav støtte til Mogens Hansen 2 bestyrelsesmedlemmer tilkendegav støtte til Niels Ove Jespersen og 1 bestyrelsesmedlem ønskede ikke at tage stilling.

Herefter blev der afholdt en skriftlig afstemning:

  • Niels Ove Jespersen 41 stemmer
  • Mogens Hansen 28 stemmer

Der blev endvidere afgivet 3 blanke eller ugyldige stemmesedler

Niels Ove Jespersen er herefter valg som formand for en periode på 2 år.

Valg af bestyrelsesmedlemmer,

På valg er:

Birgitte Hansen, valg for 1 år i 2016

Peter Worsøe, valgt for 2 år i 2015 – oplyste at han ikke modtager genvalg

Herudover skal der vælges et medlem for 1 år som konsekvens af formandsvalget.

Følgende blev valgt ved skriftlig afstemning:

  • Birgitte Hansen 53 stemmer, valgt for 2 år
  • Allan Handberg 48 stemmer, valgt for 2 år

-   Gerda Pedersen 39 stemmer, valgt for 1 år

Valg af suppleanter.

På valg er:

Per Ellitsgaard, valgt for 2 år i 2015 – modtager ikke genvalg.

Herudover skal der vælges en suppleant for 1 år i konsekvens af valg af bestyrelsesmedlemmer.

Følgende blev valgt:

  • Jacob Esko Nissen, valgt for 2 år
  • Christian Brøns valgt for 1 år

11.Valg af revisorer og revisorsuppleanter.

Valg af revisorer,

På valg er:

Ole Boel, valgt for 2 år i 2015 – modtager genvalg

Valgt blev

  • Ole Boel valgt for 2 år

Revisorsuppleant, vakant:

Valgt blev:

  • Uffe Haagen Olsen valgt for 1 år

12.Valg af broformænd

Valgt blev:

Gl. havn og bro1                   Martin Andersen genvalg

Bro 2                                       Steen Sørensen genvalg

Bro 3                                      Egil Boel Nielsen genvalg

Bro 4                                      Carsten Overgaard nyvalg

Bro 5                                       Arne Albertsen genvalg

Bro 6                                       Kristian Hansen genvalg

Bro 7                                      Kåre Johansen genvalg

 

13.Valg til udvalg

 

Turudvalget, valgt blev:

  • Poul Mackenhauer Nielsen
  • Hans Egelund

Festudvalget

Der afholdes ikke valg idet udvalget er selvsupplerende.

14.Eventuelt

Sejlklubben gjorde opmærksom på foredrag lørdag den 25 marts på restuarant Fiskegården, Hvalpsund. Se opslag på havnens hjemmeside.

                     

Virksund den 11. februar 2017

Peter Worsøe

referent