Referat af:

Ordinær generalforsamling i Virksund Lystbådehavn 2018

 

Lørdag den 10. marts kl. 13.00 i Virksund Klubhus

 

Formand Niels Ove Jespersen bød velkommen.

Der blev holdt et minuts stilhed til markering af to afdøde medlemmer: Knud Egon

Nielsen og Niels Verner Jensen. Æret være deres minde.

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

 

Martin Lindgaard blev valgt efter forslag fra bestyrelsen. Dirigenten konstaterede at

generalforsamlingen var lovlig indvarslet, ligesom generalforsamlingen godkendte den udsendte dagsorden. Der var 41stemme berettigede medlemmer.

Herefter blev der valgt 6 stemmetællere, Heine, Per, Hans, Svend Erik, Elo og Claus.

 1. Formandens beretning 2017.

Beretning 2018.

Efter den sidste lange generalforsamling tog bestyrelsen fat på sit arbejde.

Efter at have gennemgået diverse forsikringer kunne jeg ikke få de nye forsikringer hos TOP-sikring til at passe med de bygninger vi havde på havnen. Jacob Nissen havde via sit firma kontakt til en forsikringsmægler, Bent Ketelsen. Bent fik vi til at gennemgå havnens forsikringer, bl.a. fik vi hævet forsikringen ved kranen ved båd isætning og optagning fra 300.000 til mere end 1. Mill. kr. Vi sparede også ca. 7.000 kr. på vores forsikringer. Vi skulle naturligvis også betale for mægleren, men alligevel blev det en besparelse for havnen. Det vigtigste er, at vi nu har en professionel og uafhængig mægler til at varetage vores forsikringsforhold.

 • : I bestyrelsen og herunder suppleanter har alle fået arbejdsopgaver og de bliver udført på en måde som jeg håber alle medlemmer er tilfredse med. Arbejdsfordelingsplanen kan ses på hjemmesiden og her kan medlemmerne se hvem der er tovholder og hvem man kan rette henvendelse til. Jeg ved godt at formanden har det overordnet ansvar for hvad der foregår i havnen, men det hjælper mig rigtig meget, at alle udfører det arbejde de har givet tilsagn til og til min fulde tilfredshed.

I marts måned fik vi også ansat ny cafebestyrer: Merete Halberg som sammen med sin mand Per ville bestyrer cafeen. De nye cafebestyrere ønskede nogle ændring i klublokalet og køkkenet, som efterfølgende blev foretaget, bl.a. blev der købt en ny professionel ovn til køkkenet. Jeg syntes også at ændringerne i klublokalet har gjort, at vi har fået et optimeret og velfungerende klublokale. Der er også blevet lavet en inventarliste for effekter i køkkenet, så vi ikke er i tvivl om hvad der tilhører havnen og hvad der tilhører cafebestyreren.

 • : Der var mødt rigtig mange medlemmer op til denne dag. Vi fik styr på mange ting, således at vi ved starten af sejlersæsonen kunne præsenterer en flot og vedligeholdt havn. Tak til medlemmerne for deltagelsen.
 • Der var mødt rigtig mange medlemmer frem og på denne dag var det flot vejr, ja det var en af de få dage i sejlersæsonen, hvor det var godt vejr. Vi havde en god dag med både gennemgang af hjertestarter, redningsøvelse, redningsveste m.v., således at vi stadig kan være en sikker havn. Projektet SIKKER HAVN, er vi stadig en del af i Virksund Lystbådehavn. Tak til de medlemmer, der deltog. Dagen sluttede med fælles spisning i klubhuset, hvor mange medlemmer deltog.

Nyt materiel. Der er indkøbt ny højtryksrenser og som mange medlemmer allerede har brugt ved båd optagning.  Vi har også fået udskiftet lyset på broerne til led-lys og hvilket er energibesparende. Tak til Kåre og Kim for det store arbejde i har udført med vores el. Vi har haft nogle problemer med lyset og hvilket skyldtes den store vandmængde og nogle gange nogle dårlige stik, som har været sat i de forskellige standere. Jeg vil anmode medlemmerne om kun at bruge de godkendte stik til udendørs brug.

Båd isætning/bådoptagning: Kranen har fungeret. Der er blevet foretaget det lovpligtige eftersyn og der er indkøbt nye gjorde til kranen. Jeg har hørt fra kranførerne at det er gået planmæssigt og at der har været hjælpere til både isætning og optagning. Tak til traktorførere og kranførere for udført arbejde.

Vild med vand: Vi havde også i år givet tilsagn om at være med i projektet "Vild med vand". Der var ikke så mange gæster, som vi havde håbet og det kan skyldes at de nærliggende havne også var med i projektet, ligesom vi heller ikke havde mulighed for at få en helikopter eller en kutter fra Hjemmeværnet. Vi har derfor i bestyrelsen valgt ikke at være med i 2018. Vi syntes det er et stort arbejde for mange medlemmer at deltage i et sådan projekt og vi mener ikke, at vi skal lave åben havn/vild med vand hvert år

 • : Forløb godt i år uden de store problemer. Jeg har deltaget i et evalueringsmøde, hvor det eneste jeg påtalte var at alle strømstanderne var optaget og at man næste år bør medtage en el-tavle til brug for kræmmerne.
 • : Vi fik indviet vores nye legeplads med mange gæster, bl.a. med repræsentant fra Skive kommune og mange af vores sponsorer. Jeg syntes vi har fået en flot og tidssvarende legeplads og hvor der også kommer mange børn udefra for at benytte legepladsen. Tak til Birgitte for et flot og gennemført projekt. Festudvalget havde arrangeret vores årlige havnefest med konkurrencer om eftermiddagen og dagen blev afsluttet med en fest for alle medlemmer, tak til festudvalget.

Mobilpay og internet: Vi har fået mobilpay i havnen, nr. er 79031. Ligeledes har vi fået en ny ruter i klubhuset, så mange flere kan komme på internettet i klubhuset. Vi har valgt, at der ikke skal bruges kode til internettet. Kuverter til gæstesejlere har også fungeret godt, men vi forventer at gæstesejlere i fremtiden bruger mobilpay.

Container, oprydning på havnen:

Vi har inddraget mange af de skraldespande, som stod rundt i havnen og fået opstillet containere i stedet. Der er lavet en fast ordning med tømning af containere og det mener jeg fungerer. Når vi her i foråret går i gang med bundmaling, vil jeg anmode medlemmerne om selv at medtage diverse pensler og malingsrester. Havnen kan derved spare udgifter til miljøfarligt affald.

Vores hjemmeside er nu kommet godt fra start og jeg håber medlemmerne bruger den. Mange bruger i dag deres mobil for at se hjemmesiden og jeg syntes også at den er blevet mobilvenlig at bruge. Hjemmesiden gik i luften 1. juni, antal besøgene: 21.520 og omregnet er det 90 besøgende om dagen. I følge statistikken har gamle referater kun minimal søgende, mens alle nye referater har stor søgning. Vores cafe Maren og Trangmande har stor søgning og jeg håber hjemmesiden vil blive benyttet af vores nye cafebestyrer. Husk at bruge kalenderen, hvor alle arrangementer bliver opdateret. Hjemmesiden er stadig under udvikling og vi er åbne for nye indslag i hjemmesiden.  Tak til Hans for et stort arbejde med hjemmesiden.

 • : Desværre har vi måttet sige farvel til Per og Merete. De har begge udtalt at de har været glade for at være i havnen, men at Merete desværre ikke kan holde til dette arbejde. Bestyrelsen har efterfølgende ansat Rikke Pallesen som ny cafebestyrer. Rikke har herudover en cafe i Hørning. Hun har en kok ansat og som skal være det meste af tiden i vores cafe. Vi har indgået en 2-års kontrakt med Rikke.

Debatdag: Vi kan i bestyrelsen næsten ikke få armene ned over den store deltagelse af medlemmer, over 90 medlemmer var mødt op. Formanden for FLID, Søren Hald indledte mødet med at fortælle om FLID og hvilke ting de kunne hjælpe med og udvikle en havn som vores.  Som i kan læse på hjemmesiden kom der mange gode forslag og hvordan vi skal udvikle vores havn. Vi vil i bestyrelsen sammen med jer arbejde videre med de gode forslag. Det er ikke sikkert, at alt kan blive til noget, men vi vil arbejde videre med forslagene.

Lidt statistik: Vi har i 2017 fået 16 nye medlemmer med bådplads, så alle vores pladser nu er optaget. Rigtig hjertelig velkommen til vores nye medlemmer. Vi har i 2017 haft besøg af 391 sejlere og 97 autocampere, og set i forhold til 2016 hvor vi havde besøg af 407 sejlere og 120 autocampere er det en lille tilbagegang, men vejret taget i betragtning kan vi godt være tilfredse.

Vi har alle en fælles opgave i at holde vores havn og det syntes jeg også fungerer godt. Tak til alle de medlemmer som har hjulpet til med at vedligeholde og forbedre vores havn.

Flid nævnte ved debatdagen, at vi via Skive kommune kunne få en dispensation fra Kystdirektoratet, så vi ikke behøvede at få en tilladelse fra dem til at opfører bygninger m.v. på havnen. Jeg har rettet henvendelse til Skive kommune og har fået tilbagesvar på, at de vil søge om denne dispensation for vores havn.

Formandens beretning: er også bestyrelsens beretning om det forgangne år. Tak til bestyrelsen for det gode samarbejde. Vi har altid en god dialog ved vores møder og har i 2017 sat mødefrekvensen lidt op, idet vi alle er indstillet på at vedligeholde og udbygge vores havn. Vi har i bestyrelsen flere planer om hvad der skal foregå her i 2018, men beretningen her skal jo kun indeholde de ting som er foregået i 2017 og frem til generalforsamlingen.

Niels-Ove Jespersen

 1. Regnskab for 2017.

Regnskabet blev gennemgået af kassere Leif Folke, der var nogle spørgsmål frasalen ang. Kranen, forpagtnings aftalen/rengøring og rottebekæmpelse.

Alle spørgsmålene blev besværet og regnskabet blev godkendt.

 1. Orientering om budget for 2018, samt takstblad 2018.

Budgettet blev gennemgået sammen med regnskabet, dog gjorde Leif opmærksom på at der er blevet bestilt 10 nye bådstativer, som ikke er med på budgettet. Leif fortalte at der var lavet en stigning på ca. 3% på taksterne.

Budgettet og taktsblad blev godkendt.

 1. Orientering fra klubber og udvalg:

-Virksund sejlklub:

Formanden for sejlklubben var ikke tilstede, og der var ingen der havde forberedt sig på at sige noget. Dog kunne Jørgen Christensen fra kapsejlads udvalget fortælle der er en kapsejlads DJS-cup 22/9-18.

-Virksund havkajakklub

Jesper Hellesø kunne fortælle de pt. er 70 medlemmer i havkajakklubben. De

ønsker stadig at få nogle bedre forhold til omklædning og opbevaring af kajakkerne.

Han kunne fortælle at i uge 30 er der et stort træf for havkajakker ved spejderklinten hvor der forventes 300-500 deltager. Temaet er kultur.

Webmaster, Hans, havde en opfordring til havkajakklubben om at bruge hjemmesiden til deres arrangementer ol. Så der ikke kun er et link til deres egen hjemmeside.

-Gråsælerne

Peter Worsøe fortalte, at de mødes 2 gange om mdr., dog kun en gang i december, da de mødes til havnens julefrokost. De er ca. 40 medlemmer. De har haft en forårstur hvor der deltog 8 både. I efteråret havde de en fælles tur til Fur, hvor de bl.a.

besøgte Fur bryghus.

-Turudvalget

Niels Ove Jespersen kunne berette om, at Fur turen weekenden den 24/25 juni blev aflyst, der var kun en båd tilmeldt og skipperen meldte fra da han så vejrudsigten.

Mandeturen i uge 37 var der 10 både tilmeldt med 19 mand. Det blev konstateret at turen var den 21. mandetur. Den første etape var fra Virksund til Løgstør med fælles grill om aften. Næste dag sejlede de til Aalborg, hvor de fik plads i Vester bådelaug.

De besøgte bl.a. Mathis værftet og havde fælles spisning på en restaurant ved  havnen om aften. Fredag sejlede de til Nibe i flot sommervejr, dagen blev sluttet af med festaften med ta’ selv bord. Lørdag gik turen til Rønbjerg, stadig i flot vejr.  

Aftensmaden blev indtaget på Asian BBG – en ret for sejlere, skipperlabskovs. Søndag gik turen hjem til Virksund, hvor der blev sluttet af i klubhuset med smørrebrød.

-Festudvalget

Jacob Nissen kunne fortælle at efter havnefesten gik Susanne og Elo Fogtmann af, og i stedet kom Vivi og Leif Støttrup ind. Han fortalte lidt om en god havnefest, samt at der selvfølgelig bliver havnefest i 2018, hvordan det kommer til at forgå kommer der nærmere info om. Han kunne også fortælle, at Niels Ove har bedt dem stå for standerhejsning, det vil der også komme mere om senere. 

 1. Forslag:

Der er ikke modtaget forslag

6b. Forslag fra bestyrelsen

Der er ingen forslag.

6c. Vedtægtsændringer:

Dirigent gennemgik den vedtægtsændring som bestyrelsen har fremlagt, udsendt med dagsordenen bilag 3. Det gav en lille debat, om det var en god ide eller ej.

Herefter blev forslaget bragt til afstemning.

Afstemningen: 24 for 16 imod 1 blank. Forslaget er dermed afvist.

 1. Valg til bestyrelsen på valg er:

Kåre Johannsen valgt for 2 år i 2016- modtager ikke genvalg

Leif Folke valgt for 2 år i 2016-modtager ikke genvalg

Gerda Pedersen valgt for 1 år i 2017 –modtager genvalg

Der skal vælges 3 for 2 år. Følgende blev valgt efter skriftlig afstemning:

Gerda Pedersen 35 stemmer, Kristian Brøns 25 stemmer, Kirsten Pugholm 25 stemmer.

Valg af suppleanter:

Erik Nymann blev valgt efter skriftlig afstemning med 28 stemmer.

Valg af revisorer og revisorsuppleanter på valg er:

Revisor på valg- Leif Tørring valgt for 2 år i 2016 -modtager ikke genvalg,

Leif Folke blev valgt for 2 år.

Revisorsuppleant på valg- Kristian Brøns valgt for 2 år i 2016 -modtager ikke

genvalg, Claus Ruge Pedersen blev valgt for 2 år.

Valg af broformænd, på valg er:

Gl. havn og bro 1: Martin Andersen genvalgt

Bro 2: Steen Sørensen genvalgt

Bro 3: Ejgil Boel Nielsen genvalgt

Bro 4: Carsten Overgaard genvalgt

Bro 5: Arne Albertsen genvalgt

Bro 6: Kristian Hansen genvalgt

Bro 7: Kåre Johannesen genvalgt

 

 1. Eventuelt.

 

Allan Handberg: bad om at alle huskede at skrive mobil nummer på listen til bådisætning, da det er meget vigtig for at kranførerne kan komme i kontakt med dem der skal have båd i. Han gjorde også opmærksom på at alle skal huske at fjerne deres malingsrestaffald fra havnen, da det ikke må komme i containerne på havnen. Der er stadig ledige pladser i mastehuset, hvis der er nogle der ønsker at få en plads.

Martin Lindgaard:  Martin, Elo og Dan har gået og arbejdet med en ide, for at gøre båd isætning og optagning lettere for alle dem der arbejder med det. De vil bruge vores bådvogn og bygge den op med et gitter, som alle materialer til bådstativerne kan være på. Forslaget blev mødt med akklamation.

Jørgen Christiansen: Vil høre om der i bestyrelsen var tænkt, på at løbende sætte penge af til vedligehold af broerne, Allan Handberg svarede på dette, vi har haft en dykker nede og tjekke vores broer i sommer, og der er ikke noget alarmerende endnu. Jacob Nissen spurgte om der var stemning på kontingent stigning til dette, men det lød det ikke til.

Niels Ove Jespersen: gjorde opmærksom på at der er blevet lavet en vedligeholdsplan hvor der er sat penge af til vedligeholdes over de næste år. En plan som løbende vil blive opdateret.

Derefter takkede Niels Ove, Lindy, vores pladsmand for flot arbejde. Takkede Leif Folke for 7 år i bestyrelsen for både sejlklub og havn, samt takkede Leif Tørring for 10 år som revisor.

Herudover tak til dirigenten Martin Lindgaard for en god og kompetent ledelse af generalforsamlingen.

Referent: Birgitte Hald Hansen