Notater fra IDEDAGEN i Virksund havn – søndag den 14. januar 2018

 

Dagens gruppesnak var opdelt i 4 grupper - så et par grupper blev opdelt i 2 med samme emne - Der var ca.  90 – 100 deltager - Flot 😊

 

  1. Sammenhængen mellem de enkelte klubber – Skal vi slå bestyrelser sammen? eller?

I gruppe 1a drøftede man mulighederne for enten af sammenlægge de forskellige klubber omkring Virksund Havn eller holde dem adskilt som hidtil. Vi kunne selvsagt ikke på så kort tid nå at komme rundt om emnet og komme med en fiks og færdig anbefaling, da emnet i sig selv forekommer at være rigtig bredt, såfremt fordele og ulemper skal afdækkes. En sådan drøftelse kræver mere forberedelse og mere tid med deltagelse af repræsentanter fra alle klubber og foreninger.

 

Hvis man forestillede sig, at alle klubber blev underlagt Virksund Havn og opsplittet i separate udvalg ville opgaverne for havnens bestyrelse blive betydeligt større, og samtidig kunne arbejdet i de allerede eksisterende udvalg under de enkelte klubber og foreninger frygtes at få en mindre synlighed og bevågenhed end i dag. Netop derfor mundede denne drøftelse ud i, at de forskellige klubber og foreninger bør have mulighed for at bevare deres unikke kendetegn og særlige opgaver og aktiviteter, fordi der i dag findes et stort og unikt medlemsengagement alle steder. Dette særkende skal ikke slås i stykker ud fra princippet: "if it ain't broken, don't fix it".

 

Der er derimod behov for, at samarbejdet mellem de forskellige foreninger og klubber omkring Virksund Havn fortsat styrkes og udvikles. Det kan bl.a. ske ved at etablere et fælles- eller samarbejdsudvalg med en til to repræsentanter fra hver klub og forening, som indgår i udvalget. Samarbejdsudvalgets opgaver og aktiviteter bør tilrettelægges ud fra et fastlagt kommissorium, som de forskellige klubber og foreninger selvsagt skal acceptere. I kommissoriet bør bl.a. lægges op til, at alle væsentlige opgaver og aktiviteter af fælles interesse for havnen samordnes, fx Vild med Vand, loppemarked og andre klubaktiviteter mv. I udvalget kan endvidere prioriteres opgaver, aktiviteter og ressourcer, som kræver en fælles tilgang. I samarbejdsudvalget bør ligeledes til glæde for klubber og foreninger drøftes, hvordan opgaver, aktiviteter omkring havnen i et udviklingsperspektiv kan styrkes og synliggøres. Virksund Havn, Virksund Sejlklub, Kajakklub og andre klubber og foreninger omkring havnen bør inviteres til at deltage i fælles- eller samarbejdsudvalget.

- Vi skal snakke VI og ikke DE

 

  1. Hvordan tiltrækker vi nye og yngre medlemmer

Her blev der givet mange bud på aktiviteter og metoder der kan tiltrække folk til havnen og klubberne:

-Samarbejde med Campingpladsen

-Sommerhusejerne og grundejerforeningen bør tilbydes at benytte faciliteterne på havnen – aktiviteter for børn og evt. leje af joller

-Der bør etableres en fast ”Mentorordning” for nye medlemmer så de bydes godt velkommen – Her kan en velkomst på hjemmesiden også være en god hjælp.  fex. Med link til YouTube videoer på nettet

-Vild med Vand aktiviteter – fex. ”åben båd”

-Kranfaciliteterne bør fremhæves.

-Sejlerskolen bør promoveres meget mere – ligesom klubbådens mulighed som familiebåd blev fremhævet. Den kan også bruges til kapsejlads for nye unge sejlere.

-Bedre reklamer for at prøve sejlads som gast ved kapsejladserne.

-Vi bør have en klar miljøprofil – ved rengøring af både – tømningsmulighed for toilettanke etc.

-Mere strøm på broerne så der kan belastes med mere end 850W – det kræver de fleste nye både.

-Shelters til Kajakfolket og Stand-Up Paddlers.

-Vinterbadeforhold – Sauna (evt. i bådstativ – så den kan flyttes)

Herudover nævntes mulige synergieffekter ved at samarbejde med andre klubber mf.  – Til eksempel Paraplegien i Viborg / Dansk Handicap Idræt.

 

  1. Forslag til aktiviteter – Mere liv i havnen – fester etc.

 I gruppen blev mange gode forslag drøftet – her er et udpluk 😊

-Fællesturen til Fur – bør laves til 2 ture – en sidst i maj og en sidst i september

-Forslag om pigesejltur fra fredag til søndag

-Ladys Nigth – damefrokost, massage og meget andet!

-Vinteraktivitet – torsdag aften sammen med mændene!

-Vinterbadning lørdag – evt. i samarbejde med Sundstrup og Virksund borgerforening. Betaling af kontingent -så der bliver penge til badebro og sauna mm.

-Sommer- Spille aften ”stigegolf” – skak – dart – evt. om onsdagen når der er kapsejlads

- Sommer – Torsdag/fredag (eller søndag efter weekend sejladsen!) – Gril aften.

-Sommer- aftale med en der ”spiller” solen ned – tidspunkter annonceres på hjemmesiden op kopieres til sommerhuse og campingpladsen.

 

  1. Udvidelse af havnen – mastehus, materielhus og øvrige bygninger mm.

I gruppen drøftede man både de kortsigtede ideer og hvordan havnen bør være om 15 år :

-Bådpladserne bør tilpasses bådstørrelse – Skal der laves en ny opmåling

-Økonomien bør ikke være afgørende for at tiltrække nye medlemmer – Nogle synes / tror det er dyrt at få en plads – men det er faktisk allerede billigt – og ordningen med at dele udgiften over 2 år er meget fint – Det bør fremhæves overfor yngre potentielle medlemmer – Man kunne undersøge muligheder for at få andre indtægter / kontingenter.

-Der bør som minimum laves nogle flere mastereoler – ikke et stort byggeri

-Væk med den grimme container til kajakkerne – hvis der skal være faciliteter skal de være pæne!

-Kajakklubben skal benytte de eksisterende lokaler – og bidrage med økonomi til havnens drift.

-Der skal holdes liv i Cafeteriet – Benyt den ved alle arrangementer.

-Der bør etableres halvtag til bådvognen

-Der savnes et neonrør ved det ”røde fiskehus” – har tidligere været der!

-Bedre strøm på broerne

-Mulighed for tømning af holding-tanke

-De eksisterende bygninger skal vedligeholdes

-og en opfordring til at bruge den opsatte ”øldåse-presser” 😉

 

Bestyrelsen takker alle for deres fremmøde og bidrag til gode ideer mm. Er noget glemt – så giv os besked. Bestyrelse vil analysere alle ideer og arbejde på at realisere så mange af de gode muligheder som det er os muligt 😊